Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής τμήματος σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα το παραδοτέο της δράσης (4.1.1) “Έκθεση αξιολόγησης και εκτίμηση της απόδοσης των πιλοτικών δράσεων με γνώμονα τη βέλτιστη χρήση της περίσσειας νερού στο Δήμο Δράμας “, που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο ‘LYSIS’

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020
image_print