Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση της 40/2019 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ, σχετικά με την Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου, για το Κ.Η.Φ.Η βάσει της τροποποίησης της Πράξης «Λειτουργία Κ.Η.Φ.Η Δήμου Δράμας» με κωδικό ΟΠΣ5001597 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Α.Μ.Θ 2014-2022»

Δευτέρα, 22 Απρίλιος 2019
image_print