Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Έγκριση της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για την « Εγκατάσταση και λειτουργία GPS για τηλεματική διαχείριση των οχημάτων του Δήμου » προϋπολογισμού 8.990,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022
image_print