Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Δράμας
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΡΗΒΩ9Μ-ΧΙΚ 09/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 5821 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση Σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» του Δήμου Δράμας ως προς το οικονομικό αντικείμενο.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ρ66ΘΩ9Μ-ΨΩΧ 16/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 19323 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση κατ΄ εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από αιρετούς.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΡΩΨ8Ω9Μ-1ΘΠ 08/01/2024 Αρ. Πρωτ.: 812 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δράμας
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΓΘΧΩ9Μ-1Γ1 27/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 55804 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συμφωνητικό Συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δράμας
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 9ΖΛ5Ω9Μ-ΝΦΣ 27/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 55803 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανάθεση της «Συλλογής Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Δράμας»_ AUTO GROUP.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΡΛΛΩ9Μ-ΝΥΘ 27/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 55789 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανάθεση της «Συλλογής Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου Δράμας»_ AutoParts.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6Ξ07Ω9Μ-ΘΥ2 27/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 55788 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συλλογή και αποτέφρωση μικρών νεκρών ζώων».
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΥΦΛΩ9Μ-ΠΒ3 12/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53926 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα από 01-01-2024 έως 29-02-2024.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 61ΡΡΩ9Μ-ΕΨΥ 08/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53574 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» Τμήμα 11.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΝΙΒΩ9Μ-ΘΛΠ 28/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 51266 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ “Συλλογή και αποτέφρωση μικρών νεκρών ζώων”
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΕ2ΦΩ9Μ-5Ο0 22/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 50487 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “Συλλογή και αποτέφρωση μικρών νεκρών ζώων”
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΣΤΙΩ9Μ-ΔΙΖ 22/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 50422 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΞΔΞΩ9Μ-ΥΤΚ 20/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 44947 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Τροποποίηση Σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 63Ζ5Ω9Μ-4Ψ5 18/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 44519 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα από 01-11-2023 έως 31-12-2023.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΡΟ4ΣΩ9Μ-1ΧΝ 04/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 42416 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ