Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6Ι4ΒΩ9Μ-Λ6Υ 04/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 40083 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση κατ` εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου από αιρετό (αντιδήμαρχο) του Δήμου Δράμας
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΞΚΠΩ9Μ-3Δ3 02/09/2022 Αρ. Πρωτ.: 34522 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 9ΔΦ8Ω9Μ-ΣΑΨ 12/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 31766 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 659ΟΩ9Μ-ΩΕΨ 04/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 30558 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΡΠΟΩ9Μ-Θ2Β 03/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 30364 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6Λ04Ω9Μ-Ο9Χ 03/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 30361 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΝΖΔΩ9Μ-9ΒΒ 01/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 29883 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
: Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα από 01-08-2022 έως 31-08-2022. (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΣΨ7Ω9Μ-Α2Φ 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 29583 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΙΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 2022-2023
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΝ42Ω9Μ-Θ29 25/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 28816 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για την « Εγκατάσταση και λειτουργία GPS για τηλεματική διαχείριση των οχημάτων του Δήμου » προϋπολογισμού 8.990,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 9Ω9ΗΩ9Μ-7ΝΧ 20/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 28224 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ – ΦΟΡΤΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ JCB ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ψ92ΟΩ9Μ-ΙΟΙ 19/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 27943 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜΑ : ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ – ΦΟΡΤΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ JCB Ματζουράνη Μιλτιάδη
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΨΝΖΩ9Μ-ΠΞΡ 18/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 27943 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ” Εγκατάσταση και λειτουργία GPS για τηλεματική διαχείριση των οχημάτων του Δήμου”
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΧΩΦΩ9Μ-ΨΓ1 29/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 25127 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΜ0ΖΩ9Μ-ΝΩΥ 24/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 24540 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €), για την ανάθεση της υπηρεσίας « Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 61Ω3Ω9Μ-ΝΣ1 06/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 20193 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ