Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6Ν0ΝΩ9Μ-ΡΞ0 09/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 2250 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ψ4Σ1Ω9Μ-1ΘΠ 23/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10268 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΑΤΨΩ9Μ-Ω69 03/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 7227 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΜΠΑΖΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΖΡΑΩ9Μ-Α4Ψ 03/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 7224 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Μάρτιο- Απρίλιο 2021.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΤΣΜΩ9Μ-ΨΨ9 01/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 7018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας από 01-03-2021 έως 08-08-2021
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 9ΙΜ7Ω9Μ-ΠΒ2 25/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6750 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΖΥΗΩ9Μ-Λ70 19/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5654 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΕΠΙ ΟΔΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 9ΩΔΦΩ9Μ-ΨΚ7 19/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 5067 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα 13 έως 28 Φεβρουάριο 2021.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ω86ΗΩ9Μ-9ΗΤ 12/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4965 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έγκριση κατ` εξαίρεση άδειας οδήγησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου από αιρετό (αντιδήμαρχο) του Δήμου Δράμας
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 9ΣΙΝΩ9Μ-ΙΦΞ 09/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 4331 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 62ΗΖΩ9Μ-ΦΣ9 01/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 3162 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ω3ΩΧΩ9Μ-ΚΘΛ 05/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26229 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 60ΞΒΩ9Μ-ΧΝΠ 05/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26229 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εργασίες τοποθέτησης διαχωριστικού με γυψοσανίδα στο κτίριο του αμαξοστασίου
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΗΛ1Ω9Μ-1Δ5 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 25982 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
άδεια τοποθέτησης ενός κάδου συλλογής υλικών καθαίρεσης (μπάζων) διαστάσεων διαστάσεων 4,00μ μήκος x 1,00μ πλάτος και εμβαδού 4,00 μ2 επί της Θερμοπυλών 31 στη Δράμα .
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΠΦ2Ω9Μ-ΓΟΛ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24560 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ