Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΩΠΜΩ9Μ-9ΓΖ 06/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 35075 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα από 03-09-2021 έως 31-10- 2021.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 9ΗΒ1Ω9Μ-88Ο 03/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 34787 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΔΦΚΩ9Μ-Υ6Ω 26/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 33615 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΟΥ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΖΛΖΩ9Μ-ΓΤ9 10/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 31101 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 69Φ9Ω9Μ-4Ο7 29/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 29635 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6050Ω9Μ-7Δ0 28/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 29521 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΗ1ΕΩ9Μ-ΩΙΞ 28/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 29397 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6Π0ΤΩ9Μ-2Τ3 21/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 28679 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ«Μίσθωσης χημικών τουαλετών» .
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 94ΒΙΩ9Μ-ΞΑ7 14/07/2021 Αρ. Πρωτ.: 27610 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.».
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΗΚ2Ω9Μ-Π13 29/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 25184 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για το διάστημα από 01-07-2021 έως 31-08- 2021. (ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ)
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ψ0Β0Ω9Μ-ΔΚΨ 29/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 25131 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου πολυετούς δαπάνης για την « Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΝΟ3Ω9Μ-ΕΛ3 17/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 23733 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 9 ΄΄Συντήρηση – επισκευή οχημάτων MERCEDES΄΄ ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.).
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ψ21ΑΩ9Μ-59Μ 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 22278 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 8 ΄΄Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α κατασκευής της εταιρείας FARID΄΄ Ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.)
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΝΡ0Ω9Μ-Δ1Ρ 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 22280 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 ΄΄Συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων΄΄ ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.500,00 € (με τον Φ.Π.Α.).
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΥΧΠΩ9Μ-7ΛΨ 08/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 22282 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ