Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ω3ΩΧΩ9Μ-ΚΘΛ 05/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26229 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 60ΞΒΩ9Μ-ΧΝΠ 05/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26229 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εργασίες τοποθέτησης διαχωριστικού με γυψοσανίδα στο κτίριο του αμαξοστασίου
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΗΛ1Ω9Μ-1Δ5 01/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 25982 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
άδεια τοποθέτησης ενός κάδου συλλογής υλικών καθαίρεσης (μπάζων) διαστάσεων διαστάσεων 4,00μ μήκος x 1,00μ πλάτος και εμβαδού 4,00 μ2 επί της Θερμοπυλών 31 στη Δράμα .
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΠΦ2Ω9Μ-ΓΟΛ 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24560 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΔΡΚΩ9Μ-ΠΗ3 18/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 24545 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
” Εγκατάσταση και λειτουργία GPS για τηλεματική διαχείριση των οχημάτων του Δήμου”
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΧΒΧΩ9Μ-ΓΘΗ 10/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 11813 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
« Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 68ΨΣΩ9Μ-93Ψ 09/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23303 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
« Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΒΩ7Ω9Μ-0ΤΣ 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23125 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
« Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6Η4ΙΩ9Μ-ΦΣΝ 08/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23125 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
« Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΨΜ8Ω9Μ-ΨΦΩ 07/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23055 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΩΡΩΔΩ9Μ-24Δ 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 21757 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 69ΧΛΩ9Μ-4Δ2 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 21398 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΠΑΖΩΝ
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: 6ΣΘ2Ω9Μ-ΘΓΛ 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 21447 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: ΨΡΤ5Ω9Μ-2Ν2 03/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 22561 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
γκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την ανάθεση της υπηρεσίας « Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΑΔΑ: Ψ7ΡΑΩ9Μ-ΚΜΙ 06/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 19111 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ