Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Έγκριση της πολυετούς δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ και δέκα λεπτών (1.246.720,10 €), για τη μελέτη με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΩΗΝ Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»,

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2022
image_print