Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ(1ου ,2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ,6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ,ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν.ΑΜΙΣΟΥ ΚΑΙ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ)»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΦΥΩ9Μ-Φ1Α 01/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 50720 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Προμήθεια Οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΒΕΩ9Μ-ΚΔΡ 30/11/2022 Αρ. Πρωτ.: ΥΣ 5960 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΣΟΥ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣΗΗΩ9Μ-2ΑΚ 17/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 48206 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Πολυετούς Δαπάνης – Δέσμευση πίστωσης για τη μελέτη με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΩΗΝ Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»,
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΦΒΩ9Μ-7ΧΔ 16/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 47804 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ(1ου ,2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ,6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ,ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν.ΑΜΙΣΟΥ ΚΑΙ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΔΧΝΩ9Μ-504 15/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 47724 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΑΝΕΓΕΡΘΕΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΛΗΩ9Μ-3Α8 10/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 46893 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο «Σύνταξη μελετών ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΤΚΩ9Μ-Χ0Ω 04/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 45878 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της πολυετούς δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ και δέκα λεπτών (1.246.720,10 €), για τη μελέτη με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΩΗΝ Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»,
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΒΛΩ9Μ-ΗΒ0 01/11/2022 Αρ. Πρωτ.: 45048 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πολυετούς δαπάνης και δέσμευση πίστωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΑΝΕΓΕΡΘΕΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 96ΘΑΩ9Μ-ΒΣ1 14/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 42038 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση Πρότασης Χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ63ΘΩ9Μ-Α7Ν 13/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 41705 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Υλικών Φωτεινών Διακοσμήσεων
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣ5ΙΩ9Μ-1Μ1 12/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 41390 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση εργασίας για τη σύνταξη της απαιτούμενης συμβολαιογραφικής 1ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αρ. 4008/07-02-2022 δανειστικού συμβολαίου της ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΡΑΝΛΙΚ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΥΖ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΡΙΣΣΟΥ, που αφορούν στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμου Δράμας τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ποσό των € 713.246,30, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού Δήμου Δράμας επί της οδού Χελμού (Ο.Τ. 822)» στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜΛΟΩ9Μ-ΥΒΠ 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 41184/11-10-22 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση εργασίας για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 1.231.295,66 € χορηγούμενου στο Δήμο Δράμας από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου με τίτλο: «Κατασκευή νέου παιδικού σταθμού Δήμου Δράμας επί της οδού Χελμού (Ο.Τ. 822)» στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΧ4Ω9Μ-ΑΧ6 11/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 41182/11-10-22 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Σύνταξη Μελετών Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών μονάδων και αθλητικών εγκαταστάσεων»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥΜΩΩ9Μ-ΒΙ4 10/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 41075 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Δημάρχου πολυετούς δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση Πρότασης Χρηματοδότησης ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔ47Ω9Μ-ΝΩ4 03/10/2022 Αρ. Πρωτ.: 39835 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ