Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗΙΗΩ9Μ-Ε4Υ 01/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 3129 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου ατυχημάτων κατά την χρήση ανελκυστήρων, όταν η υπηρεσία δεν λαμβάνει γνώση εντός των επόμενων 48 ωρών από την στιγμή που αυτά συμβαίνουν.
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΛΧΩ9Μ-11Ω 31/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 2773 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΞΥΩ9Μ-ΧΒΩ 14/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 1004 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση κλιμάκιο ελέγχου ατυχημάτων κατά την χρήση ανελκυστήρων 2019
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΕΚΩ9Μ-ΜΘΒ 04/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 259 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7ΕΘΩ9Μ-Α5Λ 06/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 37238 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΞΠΩ9Μ-ΙΞΕ 28/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 36081 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 600ΛΩ9Μ-1ΙΘ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 33901 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΑΨΗΩ9Μ-9Ν0 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 30222 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΖΖΡΩ9Μ-7ΗΑ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 30408 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΨ7ΞΩ9Μ-ΥΡΔ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 30223 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ρ5ΑΩ9Μ-ΚΟΤ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29996 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5ΤΝΩ9Μ-9ΨΠ 02/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 28233 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ_ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κ. ΑΓΡΟΥ»
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΝΕΣΩ9Μ-Δ2Ρ 06/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26113 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω35ΗΩ9Μ-ΕΦΛ 06/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26266 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66Ο9Ω9Μ-8ΨΞ 06/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 26267 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ