Οικονομική Επιτροπή

Έγκρισης πρακτικού Νο3 περί απόρριψης προσφοράς του οικονομικού φορέα ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ.Τ. MEDIA SUITE) και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολή συμμετοχής του στον συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας (Παραδοτέα 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1.2 και 4.1.3) στα πλαίσια του έργου με ακρωνύμιο “LYSIS”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019
image_print