Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΡΘΡΟ 103 Ν. 3852/2010)

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021
image_print