Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΗ-5287 & ΚΗΗ-5291

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
image_print