Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»

Πέμπτη, 2 Αύγουστος 2018
image_print