Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Μεταφορά αστικών αποβλήτων (Α.Σ.Α) Δήμου Δράμας από Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) της Περιφέρειακης Ενότητας (ΠΕ) Σερρών Θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτ Παλαιοκάστρου Δ Ηρακλείου cpv 90512000-9

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015
image_print