Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 9ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΙΑ ΤΗΝ Ανάθεση Εργασιών Χωματουργικών, Φορτοεκφόρτωσης και Κοπής Παρόδιας Βλάστησης με την Χρήση Μηχανημάτων Έργου και Μεταφοράς Υλικών με Φορτηγά ΔΧ

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024
image_print