Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021
image_print