Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Πέμπτη, 4 Μάρτιος 2021
image_print