Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΕΒΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021
image_print