Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΑΤΒΟΛΗΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015
image_print