Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014
image_print