Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (αρθ. 45ν.4172/13) ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 2018

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019
image_print