Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΙΟΥ 2018

Τετάρτη, 5 Σεπτέμβριος 2018
image_print