Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. 3/9-12-2019 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 3Α

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020
image_print