Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργ. INTERREG V-A»Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020″ έργο»Joint actions for the development and implementation new technologies optimal management water resources in environment &ακρωνύμιο» LYSIS-INTERREG GR-BG-1685-ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ»

Δευτέρα, 17 Σεπτέμβριος 2018
image_print