Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021
image_print