Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020
image_print