Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (επιτροπών) διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, σε περιπτώσεις διαγωνισμών προϋπολογισμού χαμηλότερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, στις οποίες κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2021.

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021
image_print