Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. Πολυετής υποχρεώση που αφορά τα έτη 2020, 2021 και 2022. Για το έτος 2020 υποχρέωση ποσού 0,00 € για το έτςο 2021 υποχρεώση ποσού 120.000,00€ και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 70.000,00 €

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021
image_print