Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τροποποίηση της 401/2008 ΑΔΣ, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 202, παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (μείωση δημοτικών τελών), όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 196/2009, 603/2012 και 574/2013

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016
image_print