Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 402/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6ΧΤ9Ω9Μ-ΜΗΗ)

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023
image_print