Τμ. Συγκοινωνιακών – Κτιριακών Έργων & Σηματοδότησης
image_print

Αρμοδιότητες

 1. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση συγκοινωνιακών έργων (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και διαβάσεων κλπ) και κτιριακών έργων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων), καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, κοιμητήρια κλπ), σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων. Επίσης το Τμήμα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
 2. Εισηγείται προς την Προϊσταμένη Αρχή για κάθε θέμα που αφορά σε απαλλοτριώσεις (εκτός από απαλλοτριώσεις που αφορούν Πράξεις Εφαρμογής, Τακτοποίησης κ.λ.π.)
 3. Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση με προσωπικό του Τμήματος ή με ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών.
 4. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).
 5. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.
 6. Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
 7. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
 8. Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
 9. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Τμήμα.
 10. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.
 11. Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
 12. Είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχομένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ).
 13. Εκτελεί εργασίες σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
 14. Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθμηση κτισμάτων κλπ.
 15. Ενημερώνει την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος και την Προϊσταμένη Αρχή κατά τις διατάξεις του ν. 3669/08.
 16. Ελέγχει και εγκρίνει τις μελέτες κυκλοφοριακών συνδέσεων
 17. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΜΙΛΚΑ ΕΛΕΝΗ Προϊστάμενος/η 2521350652
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    2521038995
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ    2521027844
ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   2521350712 amosx@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   2521350771 elpapa@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   2521350714 ipapaz@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ   2521350771

Διαδικασίες

Όταν ζητείται απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από είσοδο-έξοδο κτιρίου:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Συμβόλαιο αγοράς ή χρήσης του ακινήτου
 • Οικοδομική άδεια όπου να αναφέρεται η ύπαρξη της νόμιμης θέσης στάθμευσης
 • Κάτοψη της στάθμης όπου βρίσκεται η θέση στάθμευσης (από το φάκελο της οικοδομικής άδειας με τη σφραγίδα της θεώρησης κατά ΓΟΚ της πολεοδομίας)
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2521350712 amosx@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350734 kxatz@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό κινητικής αναπηρίας
 • Άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτιοκινήτου
 • Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ακινήτου
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521047815 gadam@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2521350714

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2521350712 amosx@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2521350771 elpapa@dimosdramas.gr

Σε περίπτωση που ζητείται αριθμοδότηση ακινήτου για πρώτη φορά:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Οικοδομική άδεια ή Δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2521350714 ipapaz@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350734 kxatz@dimosdramas.gr

Για οποιαδήποτε αίτημα διακοπής κυκλοφορίας οδού για πάνω από 48 ώρες

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2521350714 ipapaz@dimosdramas.gr

Στην περίπτωση μόνιμων κατοίκων για την εξυπηρέτηση της διέλευσής τους από τον πεζόδρομο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Συμβόλαιο αγοράς ή χρήσης του ακινήτου
 • Οικοδομική άδεια όπου να αναφέρεται η ύπαρξη της νόμιμης θέσης στάθμευσης
 • Κάτοψη της στάθμης όπου βρίσκεται η θέση στάθμευσης (από το φάκελο της οικοδομικής άδειας με τη σφραγίδα της θεώρησης κατά ΓΟΚ της πολεοδομίας)
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2521350712 amosx@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350734 kxatz@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521047815 gadam@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2521350714

Στην περίπτωση που απαιτείται εκσκαφή στο οδόστρωμα λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών

Οδηγίες:

 • Υποβάλετε αίτηση προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμο Δράμας για έκδοση αδείας τομής οδοστρώματος της οδού…………………………………. (χορηγείται από την υπηρεσία), αφού πρώτα ενημερώσετε τις υπηρεσίες της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, προκειμένου να αποφύγετε πιθανές βλάβες στα δίκτυά τους.
 • Πριν υποβληθεί η αίτηση στο πρωτόκολλο Θα πρέπει να σφραγισθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ότι δεν χρωστάτε στο Δήμο (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ).
 • Γίνεται συνεννόηση με την Δ.Ε.Υ.Α.Δ. για να υποδείξει το σημείο από το οποίο διέρχονται τα δίκτυά της καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέσετε το ακίνητό σας.
 • Υποβάλετε μαζί με την αίτηση εγγυητική επιστολή 300€ για τα ασφαλτοστρωμένα και τσιμεντοστρωμένα οδοστρώματα ή 200€ για τα αμμοχαλικοστρωμένα, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: “Για την αποκατάσταση οδοστρώματος της οδού……………….. στην προτέρα του κατάσταση, λόγω τομής του για σύνδεση του  ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης  – αποχέτευσης”.
 • Η άδεια χορηγείται αυθημερόν αφού βέβαια προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά,  και ισχύει για χρονικό διάστημα ενός [1] μηνός από την ημερομηνία έκδοσής της.
 • Όταν τελειώσετε την εργασία υποχρεούστε να επαναφέρετε το οδόστρωμα στην κατάσταση που ήταν πριν να πραγματοποιήσετε την τομή.
 • Η αποκατάσταση γίνεται με άμμο, βάση οδοστρωσίας(3Α) και ασφαλτικό και όχι με τα υλικά εκσκαφής, προκειμένου να αποφύγουμε μελλοντική καθίζηση του οδοστρώματος.
 • Στη συνέχεια δηλώνετε στην υπηρεσία ότι έγινε η αποκατάσταση και μετά τη σχετική διαπίστωση, σας επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή μετά πάροδο 3 μηνών από τη δήλωσή σας.
 • Σε περίπτωση που  αδυνατείτε να αποκαταστήσετε την τομή, είτε σε περίπτωση που καθυστερήσετε, τα συνεργεία του Δήμου Δράμας, με δαπάνες του Δήμου πραγματοποιούν την αποκατάσταση και στη συνέχεια επιβαρύνεστε με το αντίστοιχο ποσό.
 • Ο συντελεστής δικαιώματος αποκατάστασης των οδοστρωμάτων έχει καθοριστεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε 50,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε τομή οδοστρώματος χωρίς την προηγούμενη άδεια από  την  υπηρεσία  μας σας επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίστηκε στο διπλάσιο της εγγύησης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2521350714 ipapaz@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350734 kxatz@dimosdramas.gr

Όταν κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση στυλίσκων σε πεζοδρόμιο για λόγους ασφαλείας και καλύτερης κυκλοφορίας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521047815 gadam@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2521350714

Για επιχειρήσεις που θέλουν να πάρουν άδεια λειτουργίας και βρίσκονται εκτός σχεδίου σε δημοτικό δίκτυο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Σχέδια (οριζοντιογραφία – τομές) της μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων (εις πενταπλούν)
 • Συμβόλαιο αγοράς και το πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
 • Δήλωση ανάθεσης για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης
 • Δήλωση ανάληψης για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης
 • Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας για τη βελτίωση της συμβολής, όταν η οδός συμβάλει σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350734 kxatz@dimosdramas.gr

Όταν ζητείται να βεβαιωθεί η ακριβής διεύθυνση ενός ακινήτου:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Οικοδομική άδεια ή Δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2521350712 amosx@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350734 kxatz@dimosdramas.gr