Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Υπηρεσίες συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 2022

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα, για την ανάδειξη αναδόχων για την εκτέλεση των «Υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 2022», ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.657,50 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) – 33.594,76 € χωρίς Φ.Π.Α. – για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤO ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ MEΛΕΤΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ