Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,98148 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΝ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρ. Αποφ.: 27/2017
Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 49,45359 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΠΗΓΑΔΙ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στους αιτούντες α) ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Ο.Ε. και β) ΦΕΣΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρ. Αποφ.: 25/2017
Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 49,9944 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΠΗΓΑΔΙ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στους αιτούντες α) ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Ο.Ε. και β) ΦΕΣΣΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρ. Αποφ.: 24/2017
Καθορισμός θέσεων για την πώληση πασχαλινών ειδών κατά την περίοδο του Πάσχα 2017 στο Δήμο Δράμας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρ. Αποφ.: 23-2017
Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 47,63396 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στην αιτούσα εταιρεία «Γ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρ. Αποφ.: 19-2017
Αναπροσαρμογή της 103/2014 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4442/2016
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρ. Αποφ.: 18-2017
Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 98,84518 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρ. Αποφ.: 16-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,79584 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΤΟΥΡΚΟΤΟΠΟΣ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρ. Αποφ.: 15-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 98,8308 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρ. Αποφ.: 14-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,14305 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρ. Αποφ.: 13-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Γνωμοδότηση για τη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,06656 στρ., που βρίσκεται στη θέση «ΤΡΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ», της περιοχής της Δ.Κ. Ξηροποτάμου, στον αιτούντα κ. ΛΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρ. Αποφ.: 12-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Γνωμοδότηση σχετικά με την οριστική παραλαβή μελέτης : «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Τ. Κ. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αρ. Αποφ.: 07-2017