Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω8ΞΦΩ9Μ-8Τ9 04/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 9-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας σε εφαρμογή του Ν. 4497/2017
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΨΩ9ΒΩ9Μ-ΦΡΤ 13/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 6140/28-02-2019 Αρ. Αποφ.: 7-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 684ΦΩ9Μ-ΤΙ1 22/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 2842/30-01-2019 Αρ. Αποφ.: 06-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ω6Ω5Ω9Μ-4ΕΒ 28/12/2018 Αρ. Πρωτ.: 35436/22-11-2018 Αρ. Αποφ.: 34-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 60ΞΖΩ9Μ-Η2Ρ 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 32418/30-10-2018 Αρ. Αποφ.: 306/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μη διακοπή λειτουργίας καταστήματος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΦΖΕΩ9Μ-Β16 22/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 27743/19-09-2018 Αρ. Αποφ.: 30-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της 51/27-09-18 απόφασης ΔΚ Δράμας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΨΜΦΩ9Μ-Π7Ξ 22/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 30912/16-10-2018 Αρ. Αποφ.: 28-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Λ11Ω9Μ-ΩΡ9 22/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 29734/05-10-2018 Αρ. Αποφ.: 27-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης οριστικής διακοπής λειτουργίας του καταστήματος «Αναψυκτήριο» ιδιοκτησίας Χ. Χ. του Χ., που βρίσκεται επί της οδού ΧΧΧΧΧΧΧ, λόγω λειτουργίας άνευ γνωστοποίησης και χωρίς την ύπαρξη ισχυρής βεβαίωσης ή προέγκρισης ίδρυσης λειτουργίας επιχείρησης
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΡΚΨΩ9Μ-ΙΣ6 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 25053/24-08-2018 Αρ. Αποφ.: 26-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ6ΩΞΩ9Μ-ΔΡ8 03/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 24120/14-08-2018 Αρ. Αποφ.: 25-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ7Γ4Ω9Μ-6ΣΙ 01/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 22498/30-07-2018 Αρ. Αποφ.: 23/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΔΣΠΩ9Μ-3ΓΘ 23/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 20662/13-07-2018 Αρ. Αποφ.: 20/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της με αρ. 135/2018 απόφασης σας
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Ψ9ΕΦΩ9Μ-Ο6Γ 23/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 20662/13-07-2018 Αρ. Αποφ.: 193/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τοποθέτηση βάσεων στάθμευσης ποδηλάτων στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΩΗΙΠΩ9Μ-3Λ3 05/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15370/25-05-2018 Αρ. Αποφ.: 18-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Δράμας σε εφαρμογή του Ν. 4497/2017
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: 6Ω7ΝΩ9Μ-ΛΛΘ 05/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 15508/29-05-2018 Αρ. Αποφ.: 17-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ