Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση του κατεπείγοντος της κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΒ9Ω9Μ-5ΜΓ 24/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 50838/24-11-2023 Αρ. Αποφ.: 268-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αίτηση περί συμβιβαστικής επίλυσης ένδικης διαφοράς και κατάργησης εκκρεμούσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Δράμας δίκης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΑ8ΖΩ9Μ-ΥΤΩ 15/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48228/9-11-2023 Αρ. Αποφ.: 267-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για τον διαγωνισμό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) του Δήμου Δράμας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΖΞΩΩ9Μ-5ΞΟ 15/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 48132/9-11-2023 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πιστώσεων για την απεγκατάσταση και τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα για το προπονητήριο ΘΟΛΟΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 99ΜΝΩ9Μ-ΕΣΥ 15/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 47946/08-11-2023 Αρ. Αποφ.: 265-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πιστώσεων για την προμήθεια λεπίδων για τις ηλεκτρικές σκούπες των Α.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ’ και ΔΗΓΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΩΣ8Ω9Μ-ΨΞΧ 15/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 47806/08-11-2023 Αρ. Αποφ.: 264-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πιστώσεων για την απεγκατάσταση και τοποθέτηση δύο ηλιακών θερμοσιφώνων και ενός κυκλοφορητή θέρμανσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 98ΞΤΩ9Μ-3ΔΙ 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 46927/03-11-2023 Αρ. Αποφ.: 263-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα για την αντικατάσταση του υπάρχοντος δαπέδου των γηπέδων τένις επί της 1ης Ιουλίου» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΡΦΩ9Μ-Ε3Ο 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 47253/06-11-2023 Αρ. Αποφ.: 261-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ-9527 εκτός έδρας στις 11 και 14-11-2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 91ΔΒΩ9Μ-Χ59 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 47858/8-11-2023, 48501/13-11-2023 Αρ. Αποφ.: 266-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ι8ΛΩ9Μ-ΘΑ5 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 46736/2-11-2023 Αρ. Αποφ.: 260-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση Πίστωσης για έγκριση κάλυψης 2ης κατανομής δαπανών της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2023-2024» από Κ.Α. 15.6471.02 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ4ΩΟΩ9Μ-ΕΛΞ 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 47101/3-11-2023 Αρ. Αποφ.: 258-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ7Ο0Ω9Μ-175 06/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 47336/6-11-2023 Αρ. Αποφ.: 257-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση διατακτικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥΚΧΩ9Μ-571 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 45191/23-10-2023 Αρ. Αποφ.: 247-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 92ΡΚΩ9Μ-ΘΨΘ 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 42193/4-10-2023 Αρ. Αποφ.: 248-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού Νο 1 για τον διαγωνισμό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ) του Δήμου Δράμας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ7ΨΙΩ9Μ-ΒΒ2 26/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 44834/20-10-2023 Αρ. Αποφ.: 251-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόρριψη ως απαράδεκτης προσφοράς του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα για την αντικατάσταση του υπάρχοντος δαπέδου των γηπέδων τένις επί της 1ης Ιουλίου», με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 230207
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΠΩΩΩ9Μ-ΛΣ5 25/10/2023 Αρ. Πρωτ.: 44310/17-10-2023 Αρ. Αποφ.: 253-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ