Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση του πρακτικού Νο 3/12-12-2023 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών της διαπραγμάτευσης ανάθεσης της “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)” και κατακύρωση της διαπραγμάτευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω8Ρ6Ω9Μ-ΦΡΦ 14/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53840/12-12-2023 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ-9527 εκτός έδρας στις 4 και 8-12-2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΒΚΨΩ9Μ-ΒΔΜ 12/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 52259/1-12-2023 Αρ. Αποφ.: 289-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 69/2023 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας σχετικά με την «Αποδοχή Δωρεάς Ειδικού Δημοτικού Σχολείου από την εταιρία Raycap»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 94ΗΑΩ9Μ-02Ν 12/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 664/29-11-2023 Αρ. Αποφ.: 286-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 96/2023 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας σχετικά με την «Εξέταση αιτήματος αποδοχής δωρεάς από την εταιρία RAYCAP A.E. στο 1ο ΕΠΑΛ Δράμας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61Ξ9Ω9Μ-ΧΒ3 12/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 696/8-12-2023 Αρ. Αποφ.: 287-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια εμφακελωτικού μηχανήματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Η5ΔΩ9Μ-ΛΔΧ 12/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 53295/7-12-2023 Αρ. Αποφ.: 288-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μετακίνησης και δαπανών μετακίνησης της Αντιδημάρχου κας Τόλιου Αναστασίας στην Αθήνα από 6 έως και 7-12-2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 97ΞΓΩ9Μ-Ν0Ω 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 52777/5-12-2023 Αρ. Αποφ.: 281-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ρ0ΦΞΩ9Μ-ΞΛΤ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 52783/5-12-2023 Αρ. Αποφ.: 280-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του πρακτικού Νο 3/23-11-2023 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της “Προμήθεια και τοποθέτηση τάπητα για την αντικατάσταση του υπάρχοντος δαπέδου των γηπέδων τένις επί της 1ης Ιουλίου” και κατακύρωση του διαγωνισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΓΠ4Ω9Μ-ΩΙΡ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 50644/23-11-2023 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των πρακτικών Νο 1 και 2 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών της διαπραγμάτευσης “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)” και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 98ΔΕΩ9Μ-Ν5Σ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 51067/27-11-2023 Αρ. Αποφ.: 274-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άσκηση ενδίκου μέσου/βοηθήματος κατά των με αριθμό ΑΚ 94/2023 και ΑΚ97/2023 αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης ενώπιον Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΘΡΣΩ9Μ-ΙΧΑ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 50109/21-11-2023 Αρ. Αποφ.: 277-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ-9527 εκτός έδρας στις 27 και 30-11-2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΨΡΨΩ9Μ-ΨΙΙ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 50912/24-11-2023 Αρ. Αποφ.: 279-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μετακίνηση υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΥ-9527 εκτός έδρας στις 19 και 23-11-2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ5ΤΦΩ9Μ-ΟΒΔ 05/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 49812/20-11-2023 Αρ. Αποφ.: 278-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για το Τμήμα 4 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών», με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 191840
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΧΥΧΩ9Μ-ΕΥ2 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 50716/23-11-2023 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 68ΑΕΩ9Μ-ΖΡΥ 04/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 50314/22-11-2023 Αρ. Αποφ.: 273-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξειδίκευση Πίστωσης για έγκριση κάλυψης 3ης κατανομής και τροποποίηση ποσού δαπανών 1ης κατανομής ως προς την υπηρεσία καθαριότητας της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2023-2024» από Κ.Α. 15.6471.02 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Τ8ΓΩ9Μ-6Η1 24/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 50698/23-11-2023 Αρ. Αποφ.: 269-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ