Οικονομική Επιτροπή

Επανυποβολή θέματος για συζήτηση και λήψη απόφασης (Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών φωτισμού) .

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019
image_print