Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗ-ΠΛΥΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020
image_print