Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2% ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020
image_print