Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2013
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2013
image_print
Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
Πρόσκληση Νο 1
1/2013 Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
2/2013 Διάθεση πιστώσεων
3/2013 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συγκεκριμένου ακινήτου αναψυκτηρίου επί τηςοδού 1ης Ιουλίου “ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ”.
4/2013 Σύσταση πάγιας προκαταβολής για “ταχυδρομικά τέλη” και “τέλη τεχνικού ελέγχου”
5/2013 Εκδίκαση ένστασης επί του Πρακτικού (2) για τον διαγωνισμό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013.
6/2013 Νομική κάλυψη υπαλλήλου
7/2013 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που θα γίνουν καθυπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
8/2013 Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού έργων
9/2013 Έγκριση όρων διεξαγωγής δημόσιου ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού για “Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου”.
10/2013 Έγκριση όρων διεξαγωγής δημόσιου ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού για “Ανάθεση εργασιών μεταφοράς με χρήση φορτηγών αυτοκινήτων ΔΧ (10tn και 15tn)
11/2013 Έγκριση όρων διεξαγωγής δημόσιου ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού για “Προμήθεια υλικών Φωτισμού”
12/2013 Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης Πιστώσεων 2012
Πρόσκληση Νο 2
13/2013 Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Δ τριμήνου 2012.
14/2013 Έγκριση όρων δημοπράτησης της πράξης με τίτλο “Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ. Δράμας.
15/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ”.
16/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ”.
17/2013 Ψήφιση πιστώσεων
18/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”
19/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ”.
20/2013 Ψήφιση πιστώσεων
21/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για τη “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013”
22/2013 Ψήφιση πιστώσεων
23/2013 Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
24/2013 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για την ανάθεση εργασιών
25/2013 Αντικατάσταση μέλους επιτροπής και ορισμός αναπληρωματικών μελών αυτής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3
26/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ”.
27/2013 Κατακύρωση πρακτικών του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος 4Χ4 με έξι μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές”.
28/2013 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για την ανάθεση εργασιών .
29/2013 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου που θα γίνει καθ’υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
30/2013 Ψήφιση πιστώσεων
31/2013 Άσκηση ενδίκων μέσων
32/2013 “Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης “ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ””
33/2013 “Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης “ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ “
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4
34/2013 Ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης
35/2013 Ψήφιση πιστώσεων
36/2013 Οριστική παραλαβή μελέτης: “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ Ο.Τ.34-26-28-29-27α-24 και 25 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ”.
37/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ”.
38/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ,ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ) ΤΔ ΧΩΡΙΣΤΗΣ”
39/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου:”ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ”
40/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΤΚ Σιδηρονέρου
41/2013 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου που θα γίνει καθ’υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
42/2013 Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης “Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος αποκομιδής στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Δράμας”.
43/2013 Αποδοχή δωρεάς χορήγησης ζάχαρης
44/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ”.
45/2013 Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΜΑ-ΚΔΑΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”.
46/2013 Έγκριση όρων δημοπράτησης της πράξης με τίτλο “Εργαστήρια καταγραφής, παρουσίασης, διάχυσης των πληροφοριών και των δεδομένων του Ιστορικού Κέντρου Δράμας για την ανάδειξη και αξιοποίησή του”.
47/2013 Επανάληψη διεξαγωγής διαγωνισμού την: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”.
48/2013 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας του Καφενείου “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”.
49/2013 Ανάθεση εκπόνησης στατικής μελέτης
50/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΤΚ Κ.Αγρού
51/2013 Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια Υλικών Φωτισμού”.
52/2013 Ψήφιση πιστώσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5
53/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”
54/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού “ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (10TN και 15tn)”
55/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ”
56/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας “ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ”
57/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
58/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΔΚ Δράμας.
59/2013 Έγκριση όρων εκμίσθωσης του με αρίθμηση 4β κατασ/ματος του παλαιού Δημαρχείου (ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡ.01)
60/2013 Έγκριση όρων εκμίσθωσης Δημοτικού διαμερίσματος επί της οδού Άρμεν.
61/2013 “Έκδοση εντάλματος προπληρωμής – ορισμός υπόλογου σε ένταλμα προπληρωμής” σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α.35.6662.13 “Προμήθεια Κωνοφόρας ξυλείας υπο μορφή προκατασκευασμένων στοιχείων” ποσού 247,23 €.
62/2013 Ορισμός δικαστικών επιμελητών για το έτος 2013
63/2013 Έγκριση ασκήσεως ανακοπής του άρθρου 152 του Ν.3588/2007 “ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ”, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας.
64/2013 Έγκριση ασκήσεως αιτήσεως αναστολής του άρθρου 152 του Ν.3588/2007 “ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ”, ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή Πρωτοδίκη κ. Ε. Μερκούρη.
65/2013 Άσκηση μισθωτικής αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας.
66/2013 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού “Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ. Δράμας”.
67/2013 Παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη ενώπιον του Πταισματοδικείου Δράμας.
68/2013 Έγκριση μετακίνησης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου μας που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 6
69/2013 Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013”.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7
70/2013 Έγκριση δαπανών ποσού 465,98 € που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για “ταχυδρομικά τέλη”
71/2013 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου που θα γίνει καθ’υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
72/2013 Έγκριση όρων δημοπράτησης της εργασίας: “Συντήρηση Κήπων Πάρκων”
73/2013 “Συμβιβαστική επίλυση ένδικης διαφοράς και κατάργηση εκκρεμούσης δίκης ενώπιον του Εφετείου Θράκης– Πράξη Εφαρμογής 11/97 (Υπόθεση Μπότσα)”
74/2013 Έγκριση όρων εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 5 επί της οδού 19ης Μαϊου & Ιπποκράτους γωνία
75/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΤΚ Καλλιφύτου
76/2013 Ψήφιση πιστώσεων
77/2013 “Άσκηση αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως, λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ενώπιον του Εφετείου Θράκης – Πράξη Εφαρμογής 1/1989 (ΜΗΤΡΟΥ)”.
78/2013 Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΜΑ-ΚΔΑΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”.
79/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΤΚ Σιδηρονέρου
80/2013 Έγκριση άσκησης έφεσης κατά του Νικόλαου Μελισσαρίδη του Λάζαρου (τέως μισθωτή του Δημοτικού πάρκινγκ επί της Πατρ. Διονυσίου).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8
81/2013 Έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 5 το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου
82/2013 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης “Τοπογραφική μελέτη διαπλάτυνσης oδού Εθνικής Αμύνης” στoν Α.Κατσούλη A-TM με συνολική αμοιβή 15.000,00 € χωρίς ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7413.34 του προϋπολογισμού
83/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΔΚ Χωριστής
84/2013 Ψήφιση πιστώσεων
85/2013 Απευθείας ανάθεση έργων
86/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΤΚ Κ.Αγρού
87/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΔΚ Ξηροποτάμου.
88/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για “ταχυδρομικά τέλη”
89/2013 Οριστική παραλαβή της μελέτης: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ”