Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2013
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2013
image_print
Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
Πρόσκληση Νο 1
1/2013 Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
2/2013 Διάθεση πιστώσεων
3/2013 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συγκεκριμένου ακινήτου αναψυκτηρίου επί τηςοδού 1ης Ιουλίου «ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ».
4/2013 Σύσταση πάγιας προκαταβολής για «ταχυδρομικά τέλη» και «τέλη τεχνικού ελέγχου»
5/2013 Εκδίκαση ένστασης επί του Πρακτικού (2) για τον διαγωνισμό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013.
6/2013 Νομική κάλυψη υπαλλήλου
7/2013 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων που θα γίνουν καθυπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
8/2013 Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού έργων
9/2013 Έγκριση όρων διεξαγωγής δημόσιου ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού για «Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου».
10/2013 Έγκριση όρων διεξαγωγής δημόσιου ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού για «Ανάθεση εργασιών μεταφοράς με χρήση φορτηγών αυτοκινήτων ΔΧ (10tn και 15tn)
11/2013 Έγκριση όρων διεξαγωγής δημόσιου ανοιχτού πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών Φωτισμού»
12/2013 Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης Πιστώσεων 2012
Πρόσκληση Νο 2
13/2013 Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Δ τριμήνου 2012.
14/2013 Έγκριση όρων δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ. Δράμας.
15/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ».
16/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ».
17/2013 Ψήφιση πιστώσεων
18/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
19/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ».
20/2013 Ψήφιση πιστώσεων
21/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013»
22/2013 Ψήφιση πιστώσεων
23/2013 Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
24/2013 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για την ανάθεση εργασιών
25/2013 Αντικατάσταση μέλους επιτροπής και ορισμός αναπληρωματικών μελών αυτής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3
26/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ».
27/2013 Κατακύρωση πρακτικών του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος 4Χ4 με έξι μεταβλητές αποσπώμενες υπερκατασκευές».
28/2013 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για την ανάθεση εργασιών .
29/2013 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου που θα γίνει καθ’υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
30/2013 Ψήφιση πιστώσεων
31/2013 Άσκηση ενδίκων μέσων
32/2013 «Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης “ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ”»
33/2013 «Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Ι του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης “ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ «
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4
34/2013 Ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης
35/2013 Ψήφιση πιστώσεων
36/2013 Οριστική παραλαβή μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ Ο.Τ.34-26-28-29-27α-24 και 25 ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ».
37/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ».
38/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ,ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ) ΤΔ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
39/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου:»ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»
40/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΤΚ Σιδηρονέρου
41/2013 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου που θα γίνει καθ’υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
42/2013 Ψήφιση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος αποκομιδής στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Δράμας».
43/2013 Αποδοχή δωρεάς χορήγησης ζάχαρης
44/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου:»ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ».
45/2013 Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου:»ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΜΑ-ΚΔΑΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».
46/2013 Έγκριση όρων δημοπράτησης της πράξης με τίτλο «Εργαστήρια καταγραφής, παρουσίασης, διάχυσης των πληροφοριών και των δεδομένων του Ιστορικού Κέντρου Δράμας για την ανάδειξη και αξιοποίησή του».
47/2013 Επανάληψη διεξαγωγής διαγωνισμού την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».
48/2013 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας του Καφενείου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
49/2013 Ανάθεση εκπόνησης στατικής μελέτης
50/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΤΚ Κ.Αγρού
51/2013 Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Φωτισμού».
52/2013 Ψήφιση πιστώσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5
53/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
54/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (10TN και 15tn)»
55/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ»
56/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»
57/2013 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
58/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΔΚ Δράμας.
59/2013 Έγκριση όρων εκμίσθωσης του με αρίθμηση 4β κατασ/ματος του παλαιού Δημαρχείου (ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡ.01)
60/2013 Έγκριση όρων εκμίσθωσης Δημοτικού διαμερίσματος επί της οδού Άρμεν.
61/2013 «Έκδοση εντάλματος προπληρωμής – ορισμός υπόλογου σε ένταλμα προπληρωμής» σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α.35.6662.13 «Προμήθεια Κωνοφόρας ξυλείας υπο μορφή προκατασκευασμένων στοιχείων» ποσού 247,23 €.
62/2013 Ορισμός δικαστικών επιμελητών για το έτος 2013
63/2013 Έγκριση ασκήσεως ανακοπής του άρθρου 152 του Ν.3588/2007 «ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ», ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας.
64/2013 Έγκριση ασκήσεως αιτήσεως αναστολής του άρθρου 152 του Ν.3588/2007 «ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ», ενώπιον του Εισηγητή Δικαστή Πρωτοδίκη κ. Ε. Μερκούρη.
65/2013 Άσκηση μισθωτικής αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας.
66/2013 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού «Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ. Δράμας».
67/2013 Παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινική δίκη ενώπιον του Πταισματοδικείου Δράμας.
68/2013 Έγκριση μετακίνησης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου μας που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 6
69/2013 Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2013».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7
70/2013 Έγκριση δαπανών ποσού 465,98 € που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για «ταχυδρομικά τέλη»
71/2013 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου που θα γίνει καθ’υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
72/2013 Έγκριση όρων δημοπράτησης της εργασίας: «Συντήρηση Κήπων Πάρκων»
73/2013 «Συμβιβαστική επίλυση ένδικης διαφοράς και κατάργηση εκκρεμούσης δίκης ενώπιον του Εφετείου Θράκης– Πράξη Εφαρμογής 11/97 (Υπόθεση Μπότσα)»
74/2013 Έγκριση όρων εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 5 επί της οδού 19ης Μαϊου & Ιπποκράτους γωνία
75/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΤΚ Καλλιφύτου
76/2013 Ψήφιση πιστώσεων
77/2013 «Άσκηση αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως, λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ενώπιον του Εφετείου Θράκης – Πράξη Εφαρμογής 1/1989 (ΜΗΤΡΟΥ)».
78/2013 Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΜΑ-ΚΔΑΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».
79/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΤΚ Σιδηρονέρου
80/2013 Έγκριση άσκησης έφεσης κατά του Νικόλαου Μελισσαρίδη του Λάζαρου (τέως μισθωτή του Δημοτικού πάρκινγκ επί της Πατρ. Διονυσίου).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8
81/2013 Έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 5 το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου
82/2013 Απευθείας ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικής μελέτης «Τοπογραφική μελέτη διαπλάτυνσης oδού Εθνικής Αμύνης» στoν Α.Κατσούλη A-TM με συνολική αμοιβή 15.000,00 € χωρίς ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7413.34 του προϋπολογισμού
83/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΔΚ Χωριστής
84/2013 Ψήφιση πιστώσεων
85/2013 Απευθείας ανάθεση έργων
86/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΤΚ Κ.Αγρού
87/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών της παγίας προκαταβολής της ΔΚ Ξηροποτάμου.
88/2013 Έγκριση εκτάκτων δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για «ταχυδρομικά τέλη»
89/2013 Οριστική παραλαβή της μελέτης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ»