Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2015
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2015
image_print
Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
1/5-1-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων1ης/5-1-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
1/2015 Ψήφιση πιστώσεων
2/8-1-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων2ης/8-1-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
2/2015 Ψήφιση πιστώσεων
3/2015 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
3/14-1-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων3ης/14-1-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
4/2015 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Δράμας, ως πολιτικώς ενάγοντος, κατά την εκδίκαση, ενώπιον του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 16-01-2015 (ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιµο), της ποινικής υπόθεσης των εταιρειών “ENERGA” και “HELLAS POWER”, δυνάμει του υπ’ αριθ. 365/2014 Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών».
4/15-1-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 4ης/15-1-2015Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
5/2015 Ψήφιση πιστώσεων
6/2015 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών εργασιών της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου για το έτος 2015
7/2015 νημέρωση – έγκριση της Β’ φάσης της μελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
8/2015 Ενημέρωση – έγκριση της Β’ φάσης της μελέτης «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
9/2015 Κατακύρωση του πρακτικού του διαγωνισμού για την εργασία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» προϋπολογισμού 59.900,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.)
10/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων με αριθμό 179, 399 και 011 σχολικού κλήρου της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων, συνολικής έκτασης 15.887,00 τ.μ.
11/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης του αριθμ. 178, ( πρώην 225 ) αγροτεμαχίου αγροτικού κλήρου Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων, συνολικής έκτασης 35.029,00 τ.μ
12/2015 Ορισμός δικαστικών επιμελητών για το έτος 2015.
13/2015 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
14/2015 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών (ΕΚΠΟΤΑ)
15/2015 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργου «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Δράμας.
16/2015 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών εργασιών της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 2015.
17/2015 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 2015.
18/2015 Κατακύρωση των πρακτικών του δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικών» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
19/2015 Κατακύρωση των πρακτικών του ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού Ν. Κρώμνης»
20/2015 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο, κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων – Παπάς Αναστάσιος (ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).
21/2015 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο, κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων – Σ. Ενεχηλίδης – Ν. Γρίδης & Σια Ο.Ε. (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ).
22/2015 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο, κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων – Παπαδοπούλου Μαρία (ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ)
5/21-1-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 5ης/21-1-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
23/2015 Ορισμός περαιτέρω δικαστικών επιμελητών για το έτος 2015.
24/2015 Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης Πιστώσεων 2014.
6/27-1-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 6ης/27-1-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
25/2015 Ψήφιση πιστώσεων
26/2015 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Αρβανιτίδη Ευστράτιου που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
27/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
28/2015 Ψήφιση πιστώσεων.
29/2015 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Παναγιωτίδου Ελένης που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
30/2015 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Βροχίδου Μαρίας που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
7/9-2-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Αναρτησης Θεμάτων 7ης/9-2-2015Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
31/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων με αριθμό 206, 48, 380, και 123 σχολικού κλήρου της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου, συνολικής έκτασης 26.735 τ.μ.
32/2015 Ψήφιση πιστώσεων
33/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 14ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥΣ»
34/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης πέντε (5) καταστημάτων και του Κυλικείου στην Δημοτική Λαχαναγορά Δράμας.
35/2015 Έγκριση άσκησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ενώπιον του Εφετείου Θράκης.
36/2015 Ψήφιση πιστώσεων.
37/2015 Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης Δέσμευσης Πιστώσεων 2014.
38/2015 Επανέγκριση όρων εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων με αριθμ. 179,399 και 011 σχολικού κλήρου της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων, συνολικής έκτασης 15.887 τ.μ.
39/2015 Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων Μωϋσιάδου Αναστασίας και Κωνσταντινίδου Ιωάννας που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
40/2015 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστρατίου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
41/2015 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Καρατζόγλου Θεσσαλονικιάς που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
42/2015 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
43/2015 Σύσταση πάγιας προκαταβολής
44/2015 Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
45/2015 «2η Αναμόρφωση προϋ/σμού οικ. έτους 2015»
46/2015 Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Δ’ τριμήνου 2014
47/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
48/2015 Άμεση εκτέλεση της αριθμ. 205 ΔΠ 50/11-02-2014 διαταγής απόδοσης της χρήσης μίσθιου και καταβολής μισθωμάτων του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας κατά του Απο-στολίδη Ιωάννη του Στεφάνου
49/2015 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση της εργασίας «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
8/18-2-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτωντης 8ης/18-1-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
50/2015 Ανάθεση εκπόνησης στατικής μελέτης, ψήφιση πίστωσης
51/2015 Έγκριση όρων επαναληπτικής δημοπράτησης του 2ου υποέργου με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Κ.Η.Φ.Η» της πράξης Ανέγερση Κτιρίου Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Δράμας»
52/2015 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Ιωσηφίδου Αικατερίνης που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
53/2015 Ψήφιση πιστώσεων
54/2015 Ψήφιση πιστώσεων
55/2015 Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρα-κτικού Νο 1/03-02-2015 του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο Δόξας»
56/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου με αριθμό 213 και 315α, συνοικισμού Νέας Σεβάστειας, συνολικής έκτασης 13.213τ.μ.
57/2015 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Καρατζόγλου Θεσσαλονικιάς που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
58/2015 Ψήφιση πιστώσεων
9/27-2-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτωντης 9ης/27-2-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
59/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πιστώσεων του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο, για την προμήθεια γραφικής ύλης λοιπών υλικών εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3) Δήμου Δράμας.
60/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πιστώσεων του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο, για την «Προμήθεια Φαρμάκων & Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» του ΝΠΔΔ, της ΔΕΚΠΟΤΑ καθώς και του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους για το έτος 2015
61/2015 Ανάθεση εκπόνησης υδραυλικής μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Πηγών Αγίας Βαρβάρας Δράμας και ψήφιση πίστωσης του ποσού των 18.202,42€ με ΦΠΑ σε βάρος του κωδικού ΚΑ 40.7413.03.
62/2015 Ανάθεση εκπόνησης υδραυλικής μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Μοναστηρακίου Δράμας και ψήφιση πίστωσης του ποσού των 18.247,65€ με ΦΠΑ σε βάρος του κωδικού ΚΑ 40.7413.03.
63/2015 Ανάθεση εκπόνησης υδραυλικής μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Καλλιφύτου Δράμας και ψήφιση πίστωσης του ποσού των 18.249,09€ με ΦΠΑ σε βάρος του κωδικού ΚΑ
40.7413.03.
64/2015 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μαυρίδη Δημήτριου που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
65/2015 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
66/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα
67/2015 Ψήφιση πιστώσεων
68/2015 Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Νο 1/03-02-2015 του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο Δόξας»
69/2015 Εκδίκαση ένστασης και κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ, 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ»
70/2015 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Τριανταφυλλίδου Μαρίας που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
10/06-03-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας των θεμάτωνπου συζητήθηκαν στην συνεδρίαση
10/10-03-2015 της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ
71/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 3 (παλαιό 4) το οποίο βρίσκεται στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου
72/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 8, εμβαδού 37,24 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην οικοδομή επί της οδού Ιπποκράτους 1 & 19ης Μαΐου στην Δράμα
73/2015 Έγκριση όρων επανεκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 180,00 τ.μ. (θέση 20) στο λόφο Κορυλόβου, εντός του τεμαχίου 292ζ, για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας
74/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής»
75/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου»
76/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας»
77/2015 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για « Μετατόπιση δικτύου φωτισμού» ποσού 26.074,38€.
78/2015 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «Τέλη σύνδεσης με τη ΔΕΗ» ποσού 2.036,90€.
79/2015 Αποστολή πρακτικού πεπραγμένων απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας Κ.Κ.Α. β΄ εξαμήνου 2014
80/2015 Ψήφιση πιστώσεων
81/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου»
82/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού»
83/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου»
84/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων»
85/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου»
86/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου»
87/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου»
88/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης της εργασίας : «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισμού 59.941,98 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 13% ) Ή 53.046,00 χωρίς Φ.Π.Α
89/2015 Έγκριση όρων διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων νέου δημαρχείου»
90/2015 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».
91/2015 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αριθμ. 178 αγροτεμαχίου αγροτικού κλήρου Τ.Κ. Κουδουνίων
92/2015 Παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της μελέτης : «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»
11/17-03-2015 Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας των θεμάτωνπου συζητήθηκαν στην κατεπείγουσα συνεδρίαση
11/17-03-2015 της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας
93/2015 «3η Αναμόρφωση προϋ/σμού οικ. έτους 2015»
12/18-03-2015 Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας των θεμάτωνπου συζητήθηκαν στην κατεπείγουσα συνεδρίαση
12/18-03-2015 της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας
94/2015 Ψήφιση Πίστωσης
13/23-03-2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας των θεμάτωνπου συζητήθηκαν στην 13/26-03-2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας
95/2015 Χορήγηση διατακτικών σε άπορους δημότες για την κάλυψη ειδών διαβίωσης σε εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου 2αα του άρθρου 37 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009), «περιοδική ενίσχυση άπορων δημοτών με είδη ένδυσης, παροχή φαρμάκων και διατακτικών , προμήθεια αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών, κατά τις εορτές Χριστουγέννων, νέου Έτους και Πάσχα».
96/2015 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των αριθμ. 213 & 315 αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου, συνολικής έκτασης 13.213 τ.μ. συνοικισμού Νέας Σεβάστειας.
97/2015 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των αριθμ. 179, 399 & 011 αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου, συνολικής έκτασης 15.887τ.μ. Τ.Κ. Κουδουνίων.
98/2015 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ»
99/2015 Έγκριση όρων διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών φωτισμού»
100/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκα-ταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής
101/2015 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των καταστημάτων με αριθμό 15 και 16 της δημοτικής λαχαναγοράς Δράμας
102/2015 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των αριθμ. 206, 48, 380 & 128 αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου συνολικής έκτασης 26.735 τ.μ. Τ.Κ. Μαυροβάτου
103/2015 Τροποποίηση καταστατικού της Ο.Ε. « Κ. Βασιλειάδης – Ι. Γουλιαρίδης & Σια Ο.Ε.»
104/2015 Οριστική παραλαβή μελέτης:«ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ α) ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ & β) ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗ-ΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
105/2015 Ψήφιση πιστώσεων
106/2015 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση της εργασίας «Συντήρηση Κήπων Πάρκων» και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.04 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.
107/2015 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δη-μοπράτηση της εργασίας «Ανάθεση χωματουρ-γικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχα-νημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορ-τηγά ΔΧ για τα έτη 2015 – 2016 (μέρος)» και ψήφιση πίστωσης των Κ.Α. 20.6262.02, 30.6262.03, 35.6275.01, 45.6275.01, 30.6262.17, 35.6262.15, 45.6262.07, 20.6277.03, 35.6262.24 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.
14/2015 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας των θεμάτωνπου συζητήθηκαν στην κατεπείγουσα συνεδρίαση
14/08-04-2015 της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας
108/2015 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή
109/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής.
110/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου.
111/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου.
112/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων
113/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου
114/2015 Επανέγκριση των όρων εκμίσθωσης του ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 3 (παλαιό 4) το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του ανακαινισμένου κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου
115/2015 Έγκριση όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος 190.000 τ.μ. του με αριθμό -811- κοινόχρηστου τεμαχίου αγροτικού κλήρου τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου
116/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης τμήματος 18.000 τ.μ. του με αριθμ. -162- αγροτεμαχίου σχολικού κλήρου Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου
117/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης τμήματος έκτασης 10.830 τ.μ. του με αριθμό -156/1- αγροτεμαχίου τεμαχίου αγροτικού κλήρου Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου
118/2015 Ψήφιση πιστώσεων
119/2015 Κατακύρωση των πρακτικών του διαγωνισμού για την εργασία : «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
120/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου
121/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου
122/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας.
123/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκα-ταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού
124/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκα-ταβολής της Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα
125/2015 Κατακύρωση των πρακτικών του δημόσιου ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φαρμάκων & Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» 2015 του Δήμου Δράμας, του Νομικού Προσώπου Δ.Δ, της ΔΕΚΠΟΤΑ και του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.
126/2015 Κατακύρωση των πρακτικών του πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων (εκτυπωτικού χαρτί Α4, Α3,) 2015 – 2016» του Δήμου Δράμας.
127/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 4Α (παλαιό 5Β) το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του ανακαινισμένο κτιρίου του παλαιού Δημαρχείου»
128/2015 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας»
129/2015 Κήρυξη άγονου επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ»
130/2015 Τροποποίηση όρων διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών φωτισμού»
131/2015 Ψήφιση πιστώσεων.
132/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκα-ταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου
Πρόσκληση ΣύγκλησηςΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης 15/23-04-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης 15/23-04-2015 Οικονομικής Επιτροπής
133/2015
16/07-05-2015 Πρόσκληση ΣύγκλησηςΣυνεδρίασης 16/07-05-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 16ης/07-05-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
134/2015 Κατακύρωση πρακτικών Νο1 και Νο2 του διαγωνισμού της εργασίας “Συντήρηση κήπων πάρκων”
135/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου.
136/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου
137/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου
138/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής
139/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου
140/2015 θα αναρτηθεί απο Δ.Σ. Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Α’ τριμήνου 2015.
141/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης του πρόχειρου ( συνοπτικού ) ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την << Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλί-
ων, οργανικού υλικού ( τύρφη ), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ >> για το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισμού 47.749,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
142/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την « Προμήθεια χρωμάτων», για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεωω του Δήμου Δράμας ( κτίρια,πάρκα, πλατείες, κοιμητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράμμιση οδών κτλ) ετους 2015, συνολικού προϋπολογισμού 15.902,58 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
143/2015 Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Νο 1 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 8547, για την ανάδειξη αναδόχου/ων της εργασίας«Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2015 – 2016 (μέρος)»
144/2015 Ψήφιση πιστώσεων
145/2015 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»
146/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού.
17/12-05-2015 Πρόσκληση ΣύγκλησηςΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης 17/12-05-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτων της ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης 17/12-05-2015 Οικονομικής Επιτροπής
148/2015 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση των εργασιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2015
149/2015 Eκδίκαση ένστασης επί της αριθμ. 17861/4-5-2015 διακήρυξης της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας», ακύρωση του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του με νέους όρους δημοπράτησης.
18/15-05-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 18/18-05-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησηςθεμάτων της Συνεδρίασης 18/08-05-2015 Οικονομικής Επιτροπής
150/2015 Έγκριση ασκήσεως αιτησης αναιρέσεως κατά του κ. Αιμίλιου Κυριακίδη του Μιχαήλ, τοπογράφου μηχανικού, ΕΔΕ, κατοίκου Δράμας και κατά της υπ’ αριθμ. 518/2013 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
151/2015 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου.
152/2015 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου
153/2015 Έγκριση ασκήσεως ανακοπής κατά της εται-ρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “ECO SUN Ε.Π.Ε.” η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Βούλγαρη 58) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ’ αριθμ. 329ΔΠ57/4-03-2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, κατά της από 26-03-2015 αρξαμένης από την ανωτέρω εταιρεία αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του Δήμου Δράμας, της ως άνω διαταγής πλη-ρωμής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας –και- άσκηση αίτησης αναστολής της σε βάρος του Δήμου Δράμας αναγκαστικής εκτέλεσης της ως άνω διαταγής πληρωμής, ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου
154/2015 Άσκηση εγκλήσεως –και- δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής από το Δήμο Δράμας, ενώπιον της Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Δράμας
155/2015 Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας επανεκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 180,00 τ.μ. στον λόφο Κορυλόβου για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων λειτουργίας κινητής τηλεφωνίας».
156/2015 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ».
157/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου με αραιθμό 3018 και 3019, της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής, συνολικής έκτασης 15,125 στρέμματα»
158/2015 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για τέλη τεχνικού ελέγχου και ταχυδρομικά τέλη.
159/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου
160/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής.
161/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου.
162/2015 Τροποποίηση απόφασης 119/2015 της Οικ. Επ. με θέμα: Κατακύρωση των πρακτικών του διαγωνισμού για την εργασία «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
163/2015 Ψήφιση πιστώσεων
164/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού
165/2015 Ψήφιση πιστώσεων
19/19-05-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 19/19-05-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησηςθεμάτων της Συνεδρίασης 19/21-05-2015 Οικονομικής Επιτροπής
166/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου
167/2015 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
168/2015 Έγκριση και αποδοχή δωρεάς για την κατασκευή τάπητα σε δύο νηπιαγωγεία από την εταιρεία EKOELASTIKA
169/2015 Ψήφιση πιστώσεων
20/25-05-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Συνεδρίασης 20/25-05-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησηςθεμάτων της Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 20/26-05-2015 Οικονομικής Επιτροπής
170/2015 Έγκριση των όρων δημοπράτησης του δημόσιου πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την: Προμήθεια Κάδων Κομποστοποίησης για τον Δήμο Δράμας (προϋπολογισμού : 59.987,10 € με τον Φ.Π.Α. 23%),
171/2015 Έγκριση των όρων δημοπράτησης του δημόσιου πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την: Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας, (Προϋπολογισμού: 50.000,00 με τον Φ.Π.Α 23%).
172/2015 Ψήφιση πιστώσεων
21/29-05-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 21/29-05-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτωντης Συνεδρίασης 21/29-05-2015 Οικονομικής Επιτροπής
173/2015 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης τμήματος 190.000 τ.μ. του με αριθμό 811 κοινόχρηστου τεμαχίου αγροτικού κλήρου Τ.Κ. Μαυροβάτου
174/2015 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμό 4ο (παλαιό 5β) που βρίσκεται στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου Δράμας.
175/2015 Ψήφιση πιστώσεων.
176/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων
177/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
178/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου.
179/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ».
180/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ».
181/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ».
182/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
183/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ».
184/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ – Ν. ΑΜΙΣΟΥ».
185/2015 Αναρτητέα απο το Δ.Σ. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
186/2015 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 1 του Ν. 4321/21-05-2015 της εταιρείας ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ – ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.
187/2015 Tροποποίηση της με αριθμ. 160/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δομοτικής Κοινότητας Χωριστής.
188/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πιστώσεων ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισμού»
189/2015 Έγκριση όρων σχεδίου Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1/25-05-2015 του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κ.τ.λ.» έτους 2015 .
190/2015 Ψήφιση πιστώσεων
22/09-06-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 22/09-06-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτωντης 22ης/12-06-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
191/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥ-ΝΙΩΝ»
192/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»
193/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : «ΝΕΑ ΟΔΟΠΟΙΑ ΜΑΥΡΟ-ΒΑΤΟΥ»
194/2015 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΕ-ΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»
195/2015 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»
196/2015 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας» και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.08.
197/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων με αριθμό 443, 447 & 449, αγροτικού κλήρου Τ.Κ. Καλού Αγρού , συνολικής έκτασης 199.305 τ.μ.
198/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου με αριθμό 6, 75, 10 και 31α, συνολικής έκτασης 27.268 τ.μ. Τ.Κ. Νικοτσάρα.
199/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: <<ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ>>
200/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: <<ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ>>
201/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Δράμας.
202/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης του κυλικείου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών & του κυλικείου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Δράμας.
203/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου.
204/2015 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για «τέλη τεχνικού ελέγχου» και «ταχυδρομικά τέλη».
205/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου
206/2015 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 20.7325.06 για «Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ Μικροχωρίου» ποσού 2.200,22 €.
207/2015 Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του διαγωνισμού της εργασίας «Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2014 – 2015 (μέρος)»
208/2015 Κατακύρωση πρακτικών του πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χρωμάτων για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιμητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράμμιση οδών, κτλ.)» έτους 2015 του Δήμου Δράμας.
209/2015 Αναρτητέα απο το Δ.Σ. Συμπληρωματική πρόταση για την 5η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
210/2015 Τροποποίηση της 170/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο : Έγκριση των όρων δημοπράτησης του δημόσιου πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την : «Προμήθεια Κάδων Κομποστοποίησης για τον Δήμο Δράμας» προϋπολογισμού 59.967,10 € με τον Φ.Π.Α. (23%).
211/2015 Ψήφιση πιστώσεων
212/2015 Ψήφιση πιστώσεων
23/25-06-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης 23/25-06-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτωντης 23ης/25-06-2015 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
213/2015 Ψήφιση Πιστώσεων
24/25-06-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 24/25-06-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτωντης 24ης/29-06-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
214/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής
215/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου
216/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ Μυλοποτάμου».
217/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ».
218/2015 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της Δ.Ε. Δράμας, του Δήμου Δράμας» και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.22.
219/2015 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας » και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.23
220/2015 Υποβολή αίτησης ανακλήσεως η μη κατά πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
221/2015 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση δύο Φ/Β σταθμών ισχύος 9,87 KW ο καθένας, στις στέγες δύο σχολικών κτιρίων του Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα του 6ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Χωριστής (περιλαμβάνεται η προμήθεια, καθώς και οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης των σταθμών και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ)» και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 15.7135.11
222/2015 Έγκριση των όρων δημοπράτησης του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την εργασία: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 38.332,95 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%)
223/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού.
224/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου.
225/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου.
226/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα
227/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής
228/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
229/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων
230/2015 Ψήφιση πιστώσεων
25/16-07-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 25/16-07-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτων της 25ης/16-07-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
231/2015 1o EKTAKTO
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
232/2015 2o EKTAKTO
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»
233/2015 3o EKTAKTO
Ψήφιση πιστώσεων
234/2015 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «Τέλη σύνδεσης με τη ΔΕΗ» ποσού 374,74€.
235/2015 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «Τέλη σύνδεσης με τη ΔΕΗ» ποσού 1.579,32 €.
236/2015 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού ΤΚ Καλού Αγρού» ποσού 3,300,34 €.
237/2015 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού ΤΚ Νικοτσάρα» ποσού 3,300,34 €.
238/2015 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού » ποσού 18.532,75 €
239/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
240/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»
241/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ»
242/2015 Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ» του Δήμου Δράμας έτους 2015
243/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»
244/2015 Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας»
245/2015 6η Αναμόρφωση προϋ/λογισμού οικ. Έτους 2015
246/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου.
247/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτκής Κοινότητας Ξηροποτάμου.
248/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου
249/2015 Ακύρωση της αριθμ. 188/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση νέων όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Κινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και συνοδού Εξοπλισμού
250/2015 Συμβιβαστική επίλυση ένδικης διαφοράς που αφορά τον δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2014 – 2015
251/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
252/2015 Αποστολή πρακτικού πεπραγμένων απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας Κ.Κ.Α. Α’ Εξαμήνου 2015
253/2015 Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Β’ τρομήνου 2015
254/2015 Ψήφιση πιστώσεων
26/24-07-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 26/24-07-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτωντης 26ης/27-07-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
255/2015 1o EKTAKTO
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ Ν. ΑΜΙΣΟΥ»
256/2015 2o EKTAKTO
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
257/2015 3o EKTAKTO
Ψήφιση πιστώσεων
258/2015 4o EKTAKTO
Έγκριση όρων δημοπράτησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου–Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2015 – 2016
259/2015 5o EKTAKTO
Έγκριση όρων δημοπράτησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων-Ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, AD BLUE, ελαιολιπαντικών) του Δήμου Δράμας, και των νομικών του προσώπων, για το έτος 2016».
260/2015 Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»
261/2015 Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»
262/2015 Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων του Δήμου Δράμας χρήσης 2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006.
263/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ»
264/2015 Κατακύρωση πρακτικών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο Δόξας»
265/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου
266/2015 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για «τέλη τεχνικού ελέγχου» και «ταχυδρομικά τέλη».
267/2015 Έγκριση των όρων δημοπράτησης και ψήφιση της πίστωσης του πρόχειρου δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για την υπηρεσία : «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας»
268/2015 Ψήφιση πιστώσεων
27/10-08-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 27/10-08-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων27ης/10-08-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
269/2015 1o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού»
270/2015 2o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα»
271/2015 3o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφυτου
272/2015 4o EKTAKTO
Ψήφιση πιστώσεων
273/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΝΕΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»
274/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Ο-ΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»
275/2015 Κήρυξη άγονου του δημόσιου πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπόγειου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας» και επανάληψή του με νέους όρους.
276/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
277/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»
278/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ»
279/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ»
280/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» (τρόφιμα, λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου) του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το 2016
281/2015 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για «ταχυδρομικά τέλη».
282/2015 Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»
283/2015 Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»
284/2015 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών εργασιών του Αυτ. Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης για το έτος 2015»
285/2015 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «Επεκτάσεις δικτύου Φωτισμού Τ.Κ. Σιδηρονέρου» ποσού 4.400,45 €.
286/2015 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
287/2015 Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας.
288/2015 Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας»
289/2015 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του αριθμ. 3018 αγροτεμαχίου Σχολικού κλήρου Δ.Κ. Χωριστής
290/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου
291/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου
292/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής
28/18-08-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης28/18-08-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτωντης 28ης/18-08-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
293/2015 1o EKTAKTO
8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
294/2015 2o EKTAKTO
Ψήφιση πιστώσεων
295/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
296/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»
297/2015 Κατακύρωση πρακτικών Νο Ι και ΙΙ του διαγωνισμού για την εργασία : «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( Σ.Μ.Α. ) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α. ) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση «Ερείπια Νεράιδας» αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηρακλείας»
298/2015 Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1 για τον ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ».
299/2015 Ψήφιση πιστώσεων
300/2015 Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ»
301/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου»
29/08-09-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 29/08-09-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτωντης 29ης/08-09-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
302/2015 1o EKTAKTO
Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγησης
303/2015 2o EKTAKTO
Ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης, ψήφιση πίστωσης
304/2015 3o EKTAKTO
Ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης, ψήφιση πίστωσης
305/2015 4o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της
Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου
306/2015 5o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της
Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου.
307/2015 6o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της
Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου
308/2015 7o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της
Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού
309/2015 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»
310/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
311/2015 Κατακύρωση πρακτικών του πρόχειρου ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Κομποστοποίησης για τον Δήμο Δράμας»
312/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου
313/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής.
314/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου
315/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου
316/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Το-πικής Κοινότητας Κουδουνίων.
317/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δη-μοτικής Κοινότητας Δράμας.
318/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ου – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
319/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
320/2015 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για «τέλη τεχνικού ελέγχου» και «ταχυδρομικά τέλη».
321/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πιστώσεων συνοπτικού (πρόχειρου) δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Κ.Δ.Α.Π. μεΑ Δήμου Δράμας»
322/2015 Ψήφιση πιστώσεων
323/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
30/22-09-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 30/22-09-2015 Οικονομικής Επιτροπής
324/2015 1o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα.
325/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟ-ΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
326/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : « Ο-ΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
327/2015 Κατακύρωση πρακτικών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοι-κτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμά-των για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας » για το σχολικό έτος 2015 – 2016
328/2015 Κατακύρωση του πρακτικού Νο ΙΙ του διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ»
329/2015 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
330/2015 Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης της εργασίας << Εκχιονισμός – Αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2015 – Απρίλιος 2016 >> και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α.35.6262.14 του οικ. Έτους 2015
331/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης της εργασίας << Λειτουργία Δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2016 >>
332/2015 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για την ανάθεση εργασιών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2015
333/2015 Ψήφιση πιστώσεων
334/2015 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για « Επεκτάσεις δικτύου Φωτισμού Δ. Κ. Ξηροποτάμου» ποσού 23.316,43 €.
335/2015 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «Επεκτάσεις δικτύου Φωτισμού Τ.Κ. Μυλοποτάμου» ποσού 1.100,11 €.
31/08-10-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 31/08-10-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτωντης 31ης/08-10-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
336/2015 1o EKTAKTO
Έγκριση όρων Δημοπράτησης ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ,για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων >>
337/2015 2o EKTAKTO
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για «τέλη τεχνικού ελέγχου» και «ταχυδρομικά τέλη».
338/2015 3o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού
339/2015 4o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου
340/2015 5o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής
341/2015 6o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων.
342/2015 7o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου
343/2015 8o EKTAKTO
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου
344/2015 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «Μετατόπιση δικτύου φωτισμού» ποσού 26.074,38€.
345/2015 Ψήφιση πιστώσεων
346/2015 θα αναρτηθεί απο Δ.Σ. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
347/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : « ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ»
348/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωnισμού του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
349/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 18.000,00 €
350/2015 Ψήφιση της πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και σχεδιασμού για την δημιουργία πράσινων σημείων στον Δήμο Δράμας»
351/2015 Οριστική παραλαβή μελέτης: «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ
352/2015 Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»
353/2015 Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Νο 1/17-09-2015 του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών»
354/2015 Εντολή κίνησης διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και καταβολής των οφειλομένων του κ. Παπά Αναστάσιου, μισθωτή του ισόγειο καταστήματος «ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
355/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής
356/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου
357/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου
358/2015 Έγκριση των όρων δημοπράτησης με τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία : «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας»
359/2015 Ψήφιση πιστώσεων
32/21-10-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 32/21-10-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησηςθεμάτων της 32ης/21-10-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
360/2015 1o ΕΚΤΑΚΤΟ
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
361/2015 2o ΕΚΤΑΚΤΟ
Εκδίκαση ένστασης και κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ου – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
362/2015 3o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση των όρων δημοπράτησης του ανοικτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” του Δήμου Δράμας Προϋπολογισμού: 73.750,00 € με τον Φ.Π.Α. (23%)
363/2015 4o ΕΚΤΑΚΤΟ
Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1/ 06-10-2015 του ηλεκτρονικού δη μόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για τη « Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών αντοπωλείου» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων»
364/2015 5o ΕΚΤΑΚΤΟ
Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1/02-10-2015 του συνοπτικού (πρόχειρου) δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Κ.Δ.Α.Π. μεΑ Δήμου Δράμας»
365/2015 6o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου
366/2015 θα αναρτηθεί απο Δ.Σ. 7o ΕΚΤΑΚΤΟ
Συμπληρωματική πρόταση για την 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
367/2015 θα αναρτηθεί από Δ.Σ. Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2015
368/2015 θα αναρτηθεί από Δ.Σ. Επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων οικ. Έτους 2016
369/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας.
370/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών Πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου
371/2015 Κατακύρωση πρακτικών δημοπ-ράτησης εκμίσθωσης των αριθμ. 443, 447 & 449 αγροτεμαχίων σε τμήματα των 10 στρεμμάτων αγροτικού κλήρου Τ.Κ. Καλού Αγρού συνολι-κής έκτασης 199.305 τ.μ.
372/2015 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων με αριθμό 6, 75, 10 & 31 συνολικής έκτασης 27.268 τ.μ. σχολικού κλήρου Τ.Κ. Νικοτσάρα.
373/2015 Κατακύρωση πρακτικών δημοπράτησης εκμίσθωσης τμήματος έκτασης 18.000 τ.μ. του με αριθμό 162 αγροτεμαχίου σχολικού κλήρου Τ.Κ. Μικροχωρίου
374/2015 Υποβολή αίτησης ανάκλησης αποφάσεως του Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
375/2015 Άσκηση εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 358/2014 οριστικής απόφασης του Α΄ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας ( Μεταβατικής Έδρας Δράμας )
376/2015 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού της εργασίας «Εκ-χιονισμός-αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2015 – Απρίλιος 2016»
377/2015 Ψήφιση πιστώσεων
33/28-10-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 33/27-10-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτωντης 33ης/27-10-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
378/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών Πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου
379/2015 θα αναρτηθεί απο Δ.Σ. Σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας Οικ. Έτους 2016
34/06-11-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 34/06-11-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτωντης 34ης/06-11-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
380/2015 1o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση όρων δημοπράτησης του δημόσιου ανοικτού πρόχειρου (συνοπτικού) μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Εξοπλισμού (Hardware)», συνολικού προϋπολογισμού 43.517,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
381/2015 2o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση όρων δημοπράτησης του δημόσιου ανοικτού πρόχειρου (συνοπτικού) μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια λογισμικών», συνολικού προϋπολογισμού 19.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
382/2015 3o ΕΚΤΑΚΤΟ
Κατακύρωση πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας “Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2016”
383/2015 4o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών Πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού
384/2015 5o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μακρυπλαγίου
385/2015 6o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου
386/2015 7oΕΚΤΑΚΤΟ
Ψήφιση πιστώσεων
387/2015 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος έκτασης 10.830 τ.μ. του με αριθμό 156/1 αγροτεμαχίου αγροτικού κλήρου Τ.Κ. Μικροχωρίου
388/2015 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για «τέλη τεχνικού ελέγχου» και «ταχυδρομικά τέλη»
389/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου
390/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου
391/2015 Αναρτητέο στο ΔΣ 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
392/2015 Αναρτητέο στο ΔΣ Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2016
393/2015 Ψήφιση πιστώσεων
394/2015 Αναρτητέο στο ΔΣ Επιβολή δημοτικού τέλους για οικίσκους “Ονειρούπολης”
35/10-11-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 35/10-11-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτωντης 35ης/16-11-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
395/2015 1o ΕΚΤΑΚΤΟ
Ψήφιση πιστώσεων
396/2015 2o ΕΚΤΑΚΤΟ
Κατακύρωση του πρακτικού του διαγωνισμού για την εργα-σία: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” Προϋπολογισμού 59.959,35 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
397/2015 3o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου
398/2015 Κήρυξη άγονου του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την «Προμήθεια Κινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισμού».
399/2015 Κατακύρωση των πρακτικών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμη-θευτών – χορηγητών για τη «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το έτος 2016»
400/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου
401/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών Πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής
402/2015 Εκδίκαση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του πρακτικού Νο 1 του διαγωνισμού για την εργασία : «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορ-ριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση «Ερείπια Νεράϊδας» αγροκτήματος Παλαιοκαστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας» Προϋπολογισμού : 236.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
403/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»
36/24-11-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 36/24-11-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτωντης 36ης/24-11-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
404/2015 1o ΕΚΤΑΚΤΟ
Κατακύρωση πρακτικών του ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων του Δή-μου Δράμας
405/2015 2o ΕΚΤΑΚΤΟ
Καθορισμός όρων διενέργειας ανοιχτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορική προσφορά για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) του Δήμου Δράμας
406/2015 3o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών Πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου
407/2015 4o ΕΚΤΑΚΤΟ
Ψήφιση πιστώσεων
408/2015 5o ΕΚΤΑΚΤΟ
Ψήφιση πιστώσεων
409/2015 6o ΕΚΤΑΚΤΟ
Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Πηγών Αγίας Βαρβάρας Δράμας, από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες Χ= 511.650, Υ=4.554,975 μέχρι και τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες Χ= 511.098, υ= 4553.980 (προβολικό σύστη-μα ΕΓΣΑ’87)»
410/2015 7o ΕΚΤΑΚΤΟ
Οριστική παραλαβή της μελέης:«Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Μοναστηρακίου Δράμας, από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες Χ= 513708,84 Υ= 4560038.76 (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87) μέχρι και τη γέφυρα στη συμβολή των οδών Αντιγόνου και 19ης Μαΐου της πόλης της Δράμας »,
411/2015 8o ΕΚΤΑΚΤΟ
Χορήγηση διατακτικών σε άπορους δημότες
412/2015 θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 9o ΕΚΤΑΚΤΟ
Καθορισμός τέλους εγκατάστασης Ψυχαγωγικών Παιδιών «Ονειρούπολης 2015-2016»
413/2015 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ »
414/2015 Παράταση προθεσμίας υποβολής της μελέτης << Υδραυ-λική μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Καλλι-φύτου Δράμας, από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμέ-νες Χ= 516926.79, Υ= 4557220.47 (προβολικό σύστημα ΕΓ-ΣΑ’ 87) μέχρι και το όριο της ανά-πλασης επί της οδού Χελμού της πόλης της Δράμας
415/2015 Κατακύρωση των πρακτικών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεων.»
416/2015 Κατακύρωση των πρακτικών του συνοπτικού (πρόχειρου) δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Κ.Δ.Α.Π. μεΑ Δήμου Δράμας»
37/02-12-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 37/02-12-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτων της 37ης/02-12-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
417/2015 1o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για «τέλη τεχνικού ελέγχου» και «ταχυδρομικά τέλη».
418/2015 2o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου.
419/2015 3o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής
420/2015 4o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού
421/2015 5o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών Πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα
422/2015 6o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου
423/2015 θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 7o ΕΚΤΑΚΤΟ
Παρατηρήσεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας επί του προϋπολογισμού 2016 επ’ αυτών
424/2015 8o ΕΚΤΑΚΤΟ
Ψήφιση πιστώσεων
425/2015 θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
426/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης ισόγειου δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 5 το οποίο βρίσκεται στο ανακαινισμένο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου»
427/2015 Έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου ( Ο.Τ. 455 ) επί της οδού Βοραζάνη ( μεταξύ των οδών Βοραζάνη και Ηπείρου όπισθεν Στρατιωτικής Λέσχης ) στην Δράμα έκτασης 449 τ.μ. για την δημιουργία
38/08-12-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 38/08-12-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτων της 38ης/08-12-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
428/2015 1o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικού διαμερίσματος πρώτου ορόφου (Ο.Τ. 04) επί της οδού Λαμπριανίδη & Άρμεν (γωνία) με εμβαδόν 69,00τ.μ., στην Δράμα.
429/2015 2o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου (Ο.Τ. 807) επί των οδών Πατριάρχου Διονυσίου – Σεφέρη & Βάρναλη, στην Δράμα έκτασης 3.497,50 τ.μ. για την δημιουργία χώρου στάθμευσης.
430/2015 3o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας
431/2015 4o ΕΚΤΑΚΤΟ
Ψήφιση πιστώσεων
432/2015 Κατακύρωση πρακτικού του δημόσιου ανοικτού πρόχειρου (συνοπτικού) μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λογισμικών»
433/2015 Οριστική παραλαβή μελέτης :«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
434/2015
Οριστική παραλαβή μελέτης:« ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
435/2015 Ψήφιση πιστώσεων Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου
39/21-12-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 39/21-12-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτωντης 39ης/21-12-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
436/2015 1o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής.
437/2015 2o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου
438/2015 3o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού
439/2015 4o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής
440/2015 5o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου
441/2015 θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 6o ΕΚΤΑΚΤΟ
13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
442/2015 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση των εργασιών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2016
443/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού
444/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών Πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου
445/2015 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων
446/2015 Ψήφιση πιστώσεων
40/29-12-2015 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 40/29-12-2015 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτων της 40ης/29-12-2015 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
447/2015 1o ΕΚΤΑΚΤΟ
Μεταβολή της κοινοπραξίας «Ι. Δημητριάδη – Ι. Ταμία – Ι. Τσεπκεντζή» αναδόχου της μελέτης «Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης Αρκαδικού και μελέτης πράξης εφαρμογής».
448/2015 2o ΕΚΤΑΚΤΟ
Μεταβολή της κοινοπραξίας «Σ. Χατζηθεοδωρίδης – Ι. Ματσίνης – Π. Ζαραφειάδης» αναδόχου της μελέτης «Ανα-θεώρηση πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης Αρκαδικού και εφαρμογή οικοδομικών τετραγώνων».
449/2015 3o ΕΚΤΑΚΤΟ
Οριστική παραλαβή της μελέτης « Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Νέας Αμισού και Εφαρμογή Οικοδομικών Τετραγώνων»
450/2015 4o ΕΚΤΑΚΤΟ
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής ης Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου
451/2015 Ψήφιση πιστώσεων
452/2015 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών (ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2016
453/2015 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών εργασιών της Δ/νσης Περ/ντος και Πρασίνου για το έτος 2016
454/2015 Κατακύρωση πρακτικού του δημόσιου ανοικτού πρόχειρου (συνοπτικού) μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Hardware»
455/2015 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»
456/2015 Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης Πιστώσεων 2015