Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2016
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2016
image_print
Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
1/04-01-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 1/04-01-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 1ης/5-01-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
1/2016  Ψήφιση πιστώσεων
2/05-01-2016  Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 2/05-01-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 2ης/12-01-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
2/2016  Ψήφιση πιστώσεων
3/2016  Εκδίκαση ένστασης και κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
3/19-01-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 3/19-01-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 3ης/25-01-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
 4/2016 θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 1οΈκτακτο
Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Δ’ τριμήνου 2015
5/2016 2ο Έκτακτο
Χορήγηση ειδικής εντολής πληρε-ξουσιότητας σε δικηγόρο
6/2016 Έγκριση και αποδοχή δωρεάς από την εταιρία VULCANUS TECH-NICAL MARITIME ENTERPRISES SA
7/2016 Ψήφιση πιστώσεων
4/29-01-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 4/29-01-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 4ης/01-02-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
8/2016 1οΈκτακτο
Ψήφιση πιστώσεων
9/2016 2ο Έκτακτο
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης
10/2016 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 807 στην γωνία των οδών Πατριάρχου Διονυσίου, Σεφέρη και Βάρναλη (πάρκινγκ) στην Δράμα
11/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πιστώσεων πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο, για την «Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου και υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3)» Δήμου Δράμας
12/2016 Καθορισμός όρων διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορική προσφορά για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους ζωής (ΟΥΚΖ) του Δήμου Δράμας
13/2016 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπρασία της εργασίας «Συντήρηση Κήπων Πάρκων » και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α 35.6262.04 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016
14/2016 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»
5/16-02-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 05/16-02-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 5ης/16-02-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
15/2016 1οΈκτακτο
Ψήφιση πιστώσεων
 16/2016 Έγκριση πρακτικού πεπραγμένων απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας Κ.Κ.Α. β΄ εξαμήνου 2015
17/2016 Σύσταση πάγιας προκαταβολής για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
18/2016 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «την ηλεκτροδότηση του κοινοχρήστου χώρου της οδού Καποδιστρίου – σύνδεση του κόμβου με το δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, με παροχή ισχύος 15Kva (No 1)» ποσού 332,56 €.
19/2016 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης «για την ηλεκτροδότηση του κοινοχρήστου χώρου της οδού Γέννας (περιοχή 40 Εκκλησιών) σύνδεση του κόμβου με το δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, με παροχή ισχύος 15Kva (No 1)» ποσού 332,56 €.
20/2016 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «την ηλεκτροδότηση του κοινοχρήστου χώρου του σιδηροδρομικού σταθμού, – σύνδεση του κόμβου με το δίκτυο χαμηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, με παροχή ισχύος 15Kva (No 1)» ποσού 332,92 €.
21/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
22/2016 Ψήφιση πιστώσεων
6/23-02-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 6/23-02-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 6ης/29-02-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
23/2016 Ψήφιση πιστώσεων
24/2016 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμών εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2016
25/2016 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμών προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2016
26/2016 Οριστική παραλαβή της μελέτης:«Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Καλιφύτου Δράμας, από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμνένες Χ=516926,79 Υ=4557220,47 (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87) μέχρι και το όριο της ανάπλασης επί της οδού Χελμού της πόλης Δράμας»
 27/2016 Κατακύρωση των πρακτικών του πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού μειδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων (εκτυπωτικού χαρτί Α4, Α3) 2016-2017 » του Δήμου Δράμας
 28/2016 Ψήφιση πιστώσεων
7/8-03-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 7/08-03-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 7ης/15-03-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
29/2016 1οΈκτακτο
Έγκριση όρων εκμίσθωσης του δημοτικού περιπτέρου στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που βρίσκεται στο Ο.Τ. 823 επί της οού 1ης Ιουλίου, στην Δράμα.
30/2016 2οΈκτακτο
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωση για την ηλεκτροδότηση του πάρκου της Νέας Αμισού στο πλαίσιο του έργου «Φωτισμός χώρου πρασίνου Ν. Αμισού» με παροχή ισχύος 8 Kva (Νο 0 ), πο-σού 290,71 €.
31/2016 3οΈκτακτο
Έγκριση όρων διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών φωτισμού».
32/2016 4οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου.
33/2016 5οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου
34/2016 6οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου.
35/2016 7οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής.
 36/2016 8οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μακριπλαγίου.
37/2016 9οΈκτακτο
Ψήφιση πιστώσεων.
38/2016 10οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής.
39/2016 11οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου.
40/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ».
41/2016 Έγκριση όρων διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για «Εργα σία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανο-λογικών και εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων».
42/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης του πρόχειρου ( συνοπτικού ) ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την << Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού ( τύρφη ), κηπευτικού χώματος (μίλι) φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ >> για το έτος 2015, συνολικού προϋπολογισμού 47.749,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
43/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ».
44/2016 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση της εργασίας : «Ανάθεση χωματουργι- κών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2016 – 2017 (μέρος)» και ψήφιση πίστωσης των Κ.Α. 20.6262.-02, 30.6262.03, 35.6275.01,45.6275.01, 30.6262.17, 35.6262.15, 45.6262.07, 20.6277.03, 35.6262.24 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
45/2016 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για τη δημοπράτηση της προμήθειας «Προμήθεια και Εγκατάσταση δύο Φ/Β σταθμών ισχύος 10 KW ο καθένας, στις στέγες δύο σχολικών κτιρίων του Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα του 6ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Χωριστής (περιλαμβάνεται η προμήθεια, καθώς και οι απαραίτητες εργασίες εγκατάστασης των σταθμών και σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ)» και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 15.7135.11
46/2016 Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»
47/2016 Κατακύρωση πρακτικών 1 και 2 Του διαγωνισμού της εργασίας “Συντήρηση κήπων πάρκων”
48/2016 Κατακύρωση πρακτικού της φανερής, προφορικής δημόσιας πλειο-δοτικής δημοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)
49/2016 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού.
50/2016 Ψήφιση πιστώσεων
51/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ.  2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
 8/28-03-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 8/28-03-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 8ης/28-03-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
52/2016 1οΈκτακτο
Έγκριση όρων εκμίσθωσης του α-ριθμ. -212- αγροτεμαχίου σχολικού κλήρου συνοικισμού Αμπελακίων
53/2016 2οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα.
54/2016 3οΈκτακτο
Ψήφιση πιστώσεων
55/2016 4οΈκτακτο
Έκδοση απόφασης αποδοχής της κυριότητας του επιβατικού οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΡΜΗ – 6029 ιδιοκτησίας Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.
56/2016 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων.
57/2016 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου.
58/2016 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας.
59/2016 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου.
60/2016 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου
61/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την « Προμήθεια Χρωμάτων & Συναφών Ειδών », για την επσκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας (κτίρια, πάρκα, πλατείες, κοιμητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, διαγράμμιση οδών κτλ έτους 2016, συνολικού προϋπολογισμού 24.991,51 € συμπεριλαμβα-νομένου του Φ.Π.Α.
62/2016 Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ – ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ».
63/2016 Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αξιολόγησης και σχεδιασμού για την δημιουργία πράσινων σημείων στον Δήμο Δράμας»
64/2016 Υποβολή αίτησης ανακλήσεως ή μη κατά πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
65/2016 Ορισμός δικαστικών επιμελητών για το έτος 2016.
66/2016 Θα Αναρτηθεί από το Δ.Σ. Συμπληρωματική πρόταση για την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
67/2016 Ψήφιση πιστώσεων
9/07-04-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 09/07-04-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 9ης/07-04-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
68/2016 1οΈκτακτο
Δέσμευση πίστωσης για Ελεγκτές Δόμησης
69/2016 2οΈκτακτο
Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ».
70/2016 3οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προ-καταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού.
71/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «Α-ΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».
72/2016 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού της εργασίας « Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων»
73/2016 Αίτηση – πρόταση περί συμβιβαστικής επίλυσης ένδικης διαφοράς και κατάργησης εκκρεμούσης, ενώπιον του Εφετείου Θράκης δίκης (Σαλμανίδης Χρήστος, Σαλμανίδου Αναστασία, Πράξη Προσκύρωσης και Αναλογισμού 7/2005)»
74/2016 Έγκριση όρων διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για «Εργασία κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κατασκευών»
75/2016 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποταμου.
76/2016 Ψήφιση πιστώσεων
10/19-04-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 10/19-04-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 10ης/19-04-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
77/2016 1οΈκτακτο
Ψήφιση πιστώσεων
78/2016 2o Έκτακτο

Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου

79/2016 3οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου
80/2016 4οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου
 81/2016  5οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής
82/2016 6οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου.
83/2016 7οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής.
84/2016 8οΈκτακτο
Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα
85/2016 9οΈκτακτο
Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Νο 1/12-04-2016 του πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την « Προμήθεια χρωμάτων και συναφών ειδών»
86/2016 10οΈκτακτο
Ματαίωση διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» και έγκριση όρων έκ νέου δημοπράτησης της.
87/2016 11οΈκτακτο
Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψηφιση πίστωσης του έργου: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ».
88/2016 12οΈκτακτο
Ψήφιση πιστώσεων
89/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 13οΈκτακτο
3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οι-κονομικού έτους 2016
90/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 14οΈκτακτο
Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Α’ τριμήνου 2016
91/2016 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού εργασίας της Δ/νσης Δόμησης
92/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πιστώσεων του δημόσιου ανοικτου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισσμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Φαρμάκων& Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού», του Δήμου Δράμας, του ΝΠΔΔ καθώς και της ΔΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016
93/2016 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου.
94/2016 Χορήγηση διατακτικών σε άπορους δημότες
95/2016 Επανέγκριση όρων εκμίσθωσης του Δημοτικού περιπτέρου στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που βρίσκεται στο Ο.Τ. 823 επί της οδού 1ης Ιουλίου. στην Δράμα
96/2016 Κατακύρωση πρακτικών του πρόχειρου (συνοπτικού ) ανοικτού μειοδοτ-κού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων, φυταρί- ων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ» του Δήμου Δράμας έτους 2016
97/2016 Eκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 22198 για την ανάδειξη αναδόχου/ων της εργασίας «Ανάθεση χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τά έτη 2016 – 2017 (μέρος)» – κατακύρωση του πρακτικού Νο 1 του διαγωνισμού.
98/2016 Ψήφιση πιστώσεων
11/11-05-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 11/11-05-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 11ης/11-05-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
99/2016 Ψήφιση πιστώσεων
12/23-05-2016  Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 12/23-05-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 12ης/23-05-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
100/2016 1οΈκτακτο
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Καλλίφυτο ποσού 6.503,18 €.
101/2016 2οΈκτακτο
Δέσμευση πίστωσης για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων
102/2016 3οΈκτακτο
Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «Απόκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων»
103/2016 4οΈκτακτο
Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
104/2016 5οΈκτακτο
Έγκριση όρων δημοπράτησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για τη «Προμήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» – 2016 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)
105/2016 6οΈκτακτο
Κατακύρωση πρακτικών Νο ΙΙ του διαγωνισμού για την εργασία : «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.-Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( Σ.Μ.Α. ) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομι-κής Ταφής Απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.-Α. ) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση «Ερείπια Νεράιδας» αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηρακλείας»
106/2016 7οΈκτακτο
Ψήφιση πιστώσεων
107/2016 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Η ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»
 108/2016 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης τμήματος έκτασης 20.716,60 του αριθμ. 212 αγροτεμαχίου Σχολικού κλήρου συνοικισμού Αμπελακίων
109/2016 Ακύρωση της αριθμ. 62/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική οδοποιΐα ΔΚ Δράμας – Αμμοχαλικοστρώσεις»
110/2016 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»
111/2016 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»
 112/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
113/2016 Έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου ( Ο.Τ. 71α ) επί της οδού Βάρναλη 4 στην Δράμα έκτασης 825 τ.μ. για την δημιουργία χώρου στάθμευσης.
114/2016 Ψήφιση πιστώσεων
13/10-06-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 13/10-06-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 13ης/14-06-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
115/2016 1οΈκτακτο
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ»
116/2016 Κατακύρωση των πρακτικών του δημόσιου ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φαρμάκων & Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» 2016 του Δήμου Δράμας, του Νομικού Προσώπου Δ.Δ, και της ΔΕΚΠΟΤΑ.
117/Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
118/2016 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής του πρώην μισθωτή του αναψυκτηρίου στην τοπική κοινότητα Καλού Αγρού, κ. Νικολαΐδη Παύλου του Παναγιώτη, λόγω ανεξόφλητων οφειλών.
119/2016 «Άσκηση ενδίκου μέσου (αγωγής) για την απόδοση της χρήσης του Δημοτικού αναψυκτήριου «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ» στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και καταβολής των οφειλομένων»
120/2016 Εκδίκαση ένστασης της εταιρείας «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ – ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε.» κατά του από 26-05-2016 Πρακτικού Διαγωνισμού
121/2016 Ακύρωση της απόφασης 105/2016 της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης πρακτικών Νο ΙΙ του διαγωνισμού «Μεταφορά των Αστικών Στε-ρεών Απο-βλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( Σ.Μ.Α. ) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ( Χ.-Υ.Τ.Α. ) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση «Ερείπια Νεράιδας» αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηρακλεί-ας», προϋπολογισμού 236.200,00€ (με Φ.Π.Α.)
122/2016 1. Έγκριση του πρακτικού Νο ΙΙ και κατακύρωση ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εργασία : «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( Σ.Μ.Α. ) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α. ) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση «Ερείπια Νεράιδας» αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηρακλείας» προϋπολογισμού 236.200,00€ (με Φ.Π.Α.)
2. Ψήφιση πίστωσης 50.000,00€ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΚΑ 20.6262.09
123/2016 Έγκριση όρων εκμίσθωσης αναψυκτηρίου της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού.
124/2016 Ψήφιση πιστώσεων
14/17-06-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 14/17-06-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 14ης/22-06-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
125/2016 1οΈκτακτο
Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
126/2016 2οΈκτακτο
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»
127/2016 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της Δ.Ε. Δράμας, του Δήμου Δράμας» και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.22.
128/2016 Έγκριση όρων σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση της εργασίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δή-μου Δράμας» και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.23.
129/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2016 – 2017
130/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) του Δήμου Δράμας, και των νομικών του προσώπων, για το έτος 2017».
131/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» (τρόφιμα, λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου) του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το 2017
132/2016 Ψήφιση πιστώσεων
15/27-06-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 15/27-06-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 15ης/27-06-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
133/2016 Κατάθεση προσφυγών στην ΔΟΥ Δράμας με αίτημα την επανεξέταση των πράξεων επιβολής προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
16/04-07-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 16/04-07-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 16ης/04-07-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
134/2016 Αίτηση – πρόταση περί συμβιβαστικής επίλυσης ένδικης διαφοράς (Βαγενάς Ιωάννης, Πράξη Προσκύρωσης 2/2013)»
135/2016 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ»
136/2016 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»
137/2016 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»
138/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Κ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ».
139/2016 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 20.6495.01 και ψήφιση πίστωσης (Τέλη σύνδεσης με ΔΕΗ) ποσού 799,62 €
140/2016 Ανάθεση εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης (Σύνταξη κυκλοφοριακής μελέ-της Τ.Κ. Κ. Αγρού), ψήφιση πίστωσης
141/2016 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών εργασιών του Αυτ. Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης για το έτος 2016»
142/2016   Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
143/2016 Ψήφιση πιστώσεων
17/12-07-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 17/12-07-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 17ης/12-07-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
144/2016 «Άσκηση αγωγής απόδοσης χρήσεως μισθίου και καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων και αποζημιώσεως χρήσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, στρεφομέ-νης κατά των: (1) Αναστασίου Παπά του Νικολάου-Ιωάννη, κατοίκου Δράμας (Βενιζέλου και Κουντουριώτου γωνία), (Α.Φ.Μ. 024294274 της Δ.Ο.Υ. Δράμας) -και- (2) Γερβασίου Γεωργιάδη του Πο-λυχρόνη, κατοίκου Δράμας, οδός Αν.Καλβου 18 (Α.Φ.Μ. : 028785240 της Δ.Ο.Υ. Δράμας)».
145/2016 «Άσκηση αγωγής απόδοσης χρήσεως μισθίου και καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων και αποζημιώσεως χρήσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, στρεφομένης κατά των : (1) της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ-ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ Ο.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ», η οποία εδρεύει στη Δράμα (Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου) και εκπροσωπείται νομίμως από τους κάτωθι δεύτερο και τρίτη των εναγομένων, (2) Δημητρίου Μιναρετζή του Ηλία, κατοίκου Δράμας (Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου), ως ομόρρυθμου εταίρου της ως άνω, πρώτης των εναγομένων, ομόρρυθμης εταιρίας, (3) Σταυρούλας Καλαϊτζίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας (Τέρμα Πατριάρχου Διονυσίου), ως ομόρρυθμης εταίρου της ως άνω, πρώτης των εναγομένων, ομόρρυθμης εταιρίας -και- (4) Γεωργίου Καλαϊτζίδη του Θεοδώρου, κατοίκου Δράμας (οδός Γράμμου αριθ. 4)»
146/2016 Άσκηση αγωγής καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, στρεφομένης κατά των: (1) Μαρίας Παπαδοπούλου του Γρηγορίου, κατοίκου Δράμας, οδός Μενεμένης αριθ. 42 ( ΑΦΜ 134553804 Δ.Ο.Υ. Δράμας) -και- (2) Γρηγορίου Παπαδόπουλου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, οδός Μενεμένης αριθ. 42 (ΑΦΜ 039562395 ΔΟΥ Δράμας).
147/2016 «Έγκριση ασκήσεως έφεσης, κατά της ως άνω της υπ΄αριθ. 8/2015 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδι-κείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία-Μισθωτική) -και- κατά των : (1) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «Υ-ΔΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στη Δράμα (Αγίας Βαρβάρας 4) και εκπρο-σωπείται νομίμως από τον Αθανάσιο Πάππο του Δημητρίου και (2) Στέλλας Παπαθανάση του Στεφάνου, κατοίκου Δράμας, ενώπιον του Εφετείου Θράκης»
148/2016 Έγκριση πρακτικού πεπραγμένων απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας Κ.Κ.Α. A΄ εξαμήνου 2016
149/2016 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»
150/2016 Ψήφιση πιστώσεων
18/26-07-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 18/26-07-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 18ης/26-07-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
151/2016 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ»
152/2016 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ»
153/2016 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»
154/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»
155/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»
156/2016 Έγκριση όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αριθμό 61 και 218 σχολικού κλήρου αγροκτήματος Αρκαδικού.
157/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2016
158/2016 Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας, του Δήμου Δράμας.
159/2016 Κατακύρωση πρακτικού Νο 1 και πρακτικού Νο 2 της επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέ-λεση της υπηρεσίας «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της Δ.Ε. Σιδηρονέρου, του Δήμου Δράμας»
160/2016 Κατακύρωση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 του διαγωνισμού για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»
161/2016 Ψήφιση πιστώσεων
19/08-08-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 19/08-08-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 19ης/08-08-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
162/2016 1οΈκτακτο
Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
163/2016 2οΈκτακτο
Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
164/2016 3οΈκτακτο
«Έγκριση όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αριθμό 22, 49, 231, 1501 & 2501 σχολικού κλήρου Δ.Κ. Ξηροποτάμου»
165/2016 4οΈκτακτο
Έγκριση όρων εκμίσθωσης του με αριθμό 3 ισόγειου δημοτικού καταστήματος επί των οδών 19ης Μαΐου & Ιποκράτους 1 στην Δράμα
166/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 5οΈκτακτο
7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
167/2016 6οΈκτακτο
Ψήφιση πιστώσεων
168/2016 Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 του διαγωνισμού της εργασίας «Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2016 – 2017 (μερος)»
169/2016 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για την ανάθεση εργασιών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το έτος 2016.
170/2016 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΆΜΟΥ (τοποθέτηση 9 στύλων & Φ.Σ. S -17). ποσού 9.981,50 €.
171/2016 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Καλλιφύτου (τοποθέτηση 1μετρητή φοπ στον Υ/Σ ΒΕ-3 Δράμας). ποσού 293,08 €.
172/2016 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ΔΚ Δράμας (τοποθέτηση 24 στύλων 18 Φ.Σ. S-17Υ & 13 Φ.Σ. S-17Υ). ποσού 27.904,16 €.
173/2016 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»
174/2016 «Έγκριση ασκήσεως έφεσης κατά της υπ΄αριθ. 222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) -και- κατά των : (1) Αργυρώς Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου Λαυρεντίου 88, (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του Ευαγγέλου, κατοίκου Δράμας, Τσιμισκή 122, (3) Ευγενίας Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη 1, (4) Κωνσταντινιάς Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δράμας, Φιλίππου 87 και (5) Δημητρίου Αβερκιάδη του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας, Ανδριανουπόλεως 38, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας».
175/2016 «Άσκηση προσφυγής κατά της υπ΄ αριθ. 110/2016 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) του Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-E.T.A.M. Δράμας -και- κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νομίμως, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας».
176/2016 «Παραίτηση από δεκαεννέα (19) ενδικοφανείς προσφυγές του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, στρεφόμενες κατά πράξεων επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας -και- εκθέσεων ελέγχου εκπρόθεσμης υποβολής που συνοδεύουν τις πράξεις αυτές, οι οποίες ασκήθηκαν, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών [μέσω της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, ως αρμόδιας φορολογικής-ελεγκτικής αρχής που εξέδωσε τις προσβαλλόμενες πράξεις].
177/2016 Κατακύρωση πρακτικών του πρόχειρου (συνοπτικού) ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Χρωμάτων & Συναφών Ειδών» έτους 2016
178/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ».
20/16-08-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 20/11-08-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 20ης/16-08-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
179/2016 1οΈκτακτο
Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
180/2016 2οΈκτακτο
Έγκριση όρων δημοπράτησης του ανοικτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (συνοπτικού διαγωνισμού) για την εργασία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» του Δήμου Δράμας. Προϋπολογισμού : 24.600,00 € με τον Φ,Π.Α. (24%).
181/2016 3οΈκτακτο
Ψήφιση πιστώσεων
182/2016 «Έγκριση ασκήσεως αναίρεσης κατά του Αθανασίου Βάντση του Λεωνίδα και της Μαρίας, κατοίκου Γαλλίας –και – κατά της υπ΄αριθ. 185/15-12-2015 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, ενώπιον του Αρείου Πά-γου.
183/2016 Κατακύρωση των πρακτικών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Προ-μήθεια Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής» για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Δράμας για το 2016
184/2016 Ψήφιση πιστώσεων
21/05-09-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 21/05-09-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 21ης/05-09-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
185/2016 1οΈκτακτο
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «την επέκταση δικτύου φωτισμού Χωριστής» ποσού 749,58 €.
186/2016 2οΈκτακτο
Διαβίβαση διαταγής για λήψη απόφασης άσκησης ή μη περαιτέρω ενδίκων μέσων εκ μέρους του Δήμου Δράμας.
187/2016 3οΈκτακτο
Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»
188/2016 Κατακύρωση πρακτικού του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2016 – 2017
189/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικο-νομικού έτους 2016
190/2016 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»
191/2016 Ψήφιση πιστώσεων
22/07-09-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 22/07-09-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 22ης/12-09-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
192/2016 1οΈκτακτο
Κατακύρωση του πρακτικού του διαγωνισμού για την εργασία: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” Προϋπολογισμού 19.838,71 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
193/2016 2οΈκτακτο
Ψήφιση πιστώσεων
194/2016 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών.
195/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης της υπηρεσίας “Λειτουργία Δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017”
196/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017
197/2016 Ψήφιση πιστώσεων
23/19-09-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 23/19-09-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 23ης/23-09-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
198/2016 1οΈκτακτο
Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτι-κού Νο 1/01-09-2016 του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προ-μηθευτών – «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων»
199/2016 2οΈκτακτο
Άσκηση ενδίκου μέσου – υπόθεση Πασχ. Πασχαλίδη & Σια ΟΕ.
200/2016 θα αναρτηθεί απο το Δ.Σ. 3οΈκτακτο
Καθορισμός τέλους ξύλινων κατασκευών – οικίσκων, στους χώρους που έχει οριοθετηθεί η πραγματοποίηση της Ονειρούπολης
201/2016 4οΈκτακτο
Ψήφιση πιστώσεων
202/2016 5οΈκτακτο
Έγκριση όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017
203/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 6ο Έκτακτο
9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016
204/2016 Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1/ 26-08-2016 του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών», για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων
205/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017
206/2016 Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού ( και της αριθμ. 7/2016 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής) της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017», ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.14 ποσού 20000,00€ του οικ. έτους 2016, συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το συγκεκριμένο διαγωνισμό και λήψη απόφασης διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 453/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
207/2016 Άσκηση αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, στρεφομένης κατά της κ. Μαρίας Ανθυμίδου του Ιωάννη και της Γεωργίας, ενώπιον του Εφετείου Θράκης (υπ΄ αριθμ. 12/2000 πράξη εφαρμογής του τμήματος Πολεοδομίας και περιβάλλοντος Ν. Δράμας, νομίμως κυρωθείσα με την υπ΄ αριθμ. ΤΟ-ΠΕ 3621/21-09-2000 απόφαση Νομάρχη Δράμας)
208/2016 Ψήφιση πιστώσεων
24/06-10-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 24/06-10-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 24ης/06-10-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
209/2016 1οΈκτακτο
Έγκριση όρων εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου με αριθμό 69 σχολικού κλήρου Νέας Αμισού
210/2016 2οΈκτακτο
Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων με αριθμό 22, 49, 231, 1501 & 2501 σχολικού κλήρου Δ.Κ. Ξηροποτάμου.
211/2016 3οΈκτακτο
Οριστική παραλαβή μελέτης :«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»
212/2016 4οΈκτακτο
Ακύρωση της υπ’αρίθμ. 186/2016 Απόφα-σης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’αρίθμ. 27/2016 Διαταγή Πληρωμής εκ μέρους του Ειρηνοδίκη Δράμας
213/2016 ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων του Δήμου Δράμας χρήσης 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006.
214/2016 Άσκηση ενδίκου μέσου – υπόθεση Πασχ. Πασχαλίδη & Σια ΟΕ.
215/2016 Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ Καλλιφύτου για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικού γηπέδου 5Χ5.
216/2016 Έγκρισης όρων διακήρυξης του πρόχειρου δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (συνοπτικού διαγωνισμού) και της 4/2016 μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, για την εργασία «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.-Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κ-τηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας», β) συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το συγκεκριμένο διαγωνισμό και γ) λήψη απόφασης διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 442/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
217/2016 Έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου ( Ο.Τ. 455 ) επί της οδού Βοραζάνη ( μεταξύ των οδών Βοραζάνη και Ηπείρου όπισθεν Στρατιωτικής Λέσχης ) στην Δράμα, έκτασης 449 τ.μ. για την δημιουργία χώρου στάθμευσης.
218/2016 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
219/2016 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
220/2016 Ψήφιση πιστώσεων
25/24-10-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 25/24-10-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 25ης/24-10-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
221/2016 1οΈκτακτο
Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας “Λειτουργία δημοτικού κυνοκομεί-ου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συ-ντροφιάς για το έτος 2017”.
222/2016 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης «για την Επέκταση δικτύου φωτισμού Τ.Κ. Μοναστηρακίου» ποσού 3.327,17 €.
223/2016 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης « για την Επέκταση δικτύου φωτισμού Χωριστής» ποσού 4.436,22 €.
224/2016 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»
225/2016 Έγκριση όρων εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου με αριθμό 245 σχολικού κλήρου Ταξιαρχών
226/2016 Έγκριση όρων εκμίσθωσης του αγροτεμαχίων με αριθμό 500, 433α, 425 & 111 σχολικού κλήρου Τ.Κ. Μυλοποτάμου
227/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. Επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων οικ. Έτους 2017
228/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2016
229/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
230/2016 Ψήφιση πιστώσεων
26/27-10-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 26/31-10-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 26ης/31-10-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
231/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. Συμπληρωματική πρόταση για την 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
232/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. Καθορισμός τέλους εγκατάστασης Ψυχαγωγικών Παιδιών «Ονειρούπολης 2016-2017»
27/31-11-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 27/31-10-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 27ης/04-10-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
233/2016 1ο Έκτακτο
Κατακύρωση των πρακτικών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεων»
234/2016 Έγκριση ασκήσεως αναίρεσης κατά των (1) Κωνσταντίνου Μήτρου του Βασιλείου και της Ελένης, κατοίκου Ξηροποτάμου Δράμας, (2) Αγγελικής χήρας Δημητρίου Μήτρου, το γένος Αγγέλου και Κυριακής Βούλτσου, κατοίκου Ξηροποτάμου Δράμας,(3) Αγγέλου Μήτρου του Δημητρίου και της Αγγελικής, κατοίκου Ξηροποτά-μου Δράμας και (4) Γεωργίου Μήτρου του Δημητρίου και της Αγγελικής, κατοίκου Ξηροποτάμου Δράμας -και- κατά της υπ’ αριθ. 45/22-06-2016 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, ενώπιον του Αρείου Πάγου»
235/2016 Έγκριση ασκήσεως έφεσης κατά της υπ΄αριθ. 106/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Τακτική Διαδικασία) -και- κατά της ανώνυμης ξενο-δοχειακής εταιρίας με την επωνυμία «HOTEL MARIANNA ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Δράμα και εκπροσωπείται νόμιμα, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας
236/2016 Έγκριση των πρακτικών Νο 1, 2 και 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
237/2016 Κατακύρωση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου με αριθμό 69 σχολικού κλήρου Νέας Αμισού.
238/2016 Κατακύρωση των πρακτικών του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για τη «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων για το έτος 2017»
239/2016 Ψήφιση πιστώσεων
28/14-11-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 28/14-11-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 28ης/17-11-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
240/2016 Θα αναρτηθεί απο το Δ.Σ. 1ο Έκτακτο
Τροποποίηση της αριθ. 200/2016 απόφασης με θέμα «Καθορισμός τέλους ξύλινων κατασκευών-οικίσκων, στους χώρους που έχει οριοθετηθεί η πραγματοποίηση της Ονειρούπολης» & κατ΄ επέκταση της 497/2016 ΑΔΣ με το ίδιο θέμα
241/2016 2ο Έκτακτο
Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)» , ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 10.7134.01 ποσού 49.972,00 ευρώ και του KA 40.7134.01 ποσού 17.980 ευρώ του οικ. έτους 2016, λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού από επιτροπή και ορισμό επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων»
242/2016 Κατακύρωση πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας “Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2017”.
243/2016 Επικύρωση των πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου αυτών».
244/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικο-νομικού έτους 2016
245/2016 Έγκριση όρων εκμίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Σταδίου του Δήμου Δράμας.
246/2016 Χορήγηση διατακτικών σε άπορους δημότες
247/2016 Ψήφιση πιστώσεων
29/28-11-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 29/29-11-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 29ης/29-11-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
248/2016 Ψήφιση πιστώσεων
30/29-11-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 30/02-12-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 30ης/02-12-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
249/2016 1ο Έκτακτο
Έγκριση του πρακτικού Νο 4 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργα-σίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
250/2016 Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης των γροτεμαχίων με αριθμό 500, 433α, 425 & 111 σχολικού Τ.Κ. Μυλοποτάμου.
251/2016 Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του πρόχειρου δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (συνοπτικό διαγωνισμό) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματος Παλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας » προϋπολογισμού :74.258,64 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
252/2016 Ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την υπηρεσία “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” προϋπολογισμού 124.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
253/2016 Έγκριση όρων εκμίσθωσης του κινηματοθέατρου “ΟΛΥΜΠΙΑ”, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 118 στην Δράμα
254/2016 Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου.
255/2016 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ».
256/2016 Ψήφιση πιστώσεων
31/05-12-2016 Πρόσκληση Σύγκλησης Συνεδρίασης 31/09-12-2016 Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 31ης/09-12-2016 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
257/2016 Θα αναρτηθεί από το Δ.Σ. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου Δράμας Οικ. Έτους 2017.
258/2016 Θα αναρτηθέι από το Δ.Σ. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
259/2016 Επικύρωση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017 για την κατακύρωση της σύμβασης.
260/2016 Παραίτηση από, ασκηθείσα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας, έφεση στρεφομένη κατά των : (1) Αργυρώς Πολυχρονίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Αγησιλάου και Μητροπολίτου Λαυρεντίου 88., (2) Ελισσάβετ Αλεξανδρίδου του Ευαγγέλου, κατοίκου Δράμας, Τσιμισκή 122 , (3) Ευγενίας Πεχλιβανίδου του Γεωργίου, κατοίκου Δράμας, Παρ. Μπακογιάννη, (4) Κωνσταντινιάς Καραμήτσιου του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δράμας, Φιλίππου 87 -και- (5) Δημητρίου Αβερκιάδη του Αποστόλου, κατοίκου Δράμας -και- κατά της υπ΄αριθ. 222/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).
261/2016 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας.
262/2016 Ψήφιση πιστώσεων