Δημοτική Αστυνομία

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
  • Αντίγραφα των Ε1 ή μισθωτηρίου συμβολαίου (ενοικιαστές ακινήτου)
  • Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ.
  • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι η τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας και τα προσκομιθέντα στοιχεία είναι αληθή και ότι ο αιτών δε διαθέτει θέση στάθμευσης εντός κτιρίου που βρίσκεται εντός της Ζώνης του ΣΕΣ.

Το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Στο ταμείο του Δήμου (Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου γωνία, στο ισόγειο)
2. Με ταχυδρομική επιταγή σε καταστήματα ΕΛΤΑ (εκτός από την περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων) στη Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΩΝΙΑ Τ.Κ 66100
Απαραίτητα στοιχεία:
Αριθμός πινακίδας οχήματος
Αριθμός κλήσης
Ημερομηνία παράβασης
Διεύθυνση οικίας αποστολέα
3. Με E-BANKING:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6608-116495-783
ΙΒΑΝ: GR98 0171 6080 0066 0811 6495 783
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK, ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260156400200534314
ΙΒΑΝ: GR 9102601560000400200534314
Απαραίτητα στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση, ΑΦΜ, Πόλη, Τ.Κ, Τηλέφωνο, Αρ. Κλήσης, Αρ. κυκλοφορίας οχήματος, Ημ/νια παράβασης και ποσό κατάθεσης