Ληξιαρχείο

Η βάπτιση δηλώνεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Εάν η γέννηση δηλώθηκε σε άλλο ληξιαρχείο και η βάπτιση έλαβε χώρα στο  Δήμο μας , μπορεί να δηλωθεί  στο ληξιαρχείο  και να αποσταλεί υπηρεσιακά  στο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση της βάπτισης είναι οι δύο γονείς  και ο ίδιος  ο βαπτισθείς εάν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση του ιερέα που τέλεσε το μυστήριο.
 • Αστυνομική ταυτότητα των δηλούντων.

Κάθε γάμος που τελέστηκε στο Δήμο Δράμας, δηλώνεται στο ληξιαρχείο.

Εάν πριν από την τέλεση θρησκευτικού  γάμου  προηγήθηκε πολιτικός, δεν συντάσσεται νέα ληξιαρχική πράξη γάμου αλλά πράξη ιερολογίας στο περιθώριο της υπάρχουσας ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του γάμου είναι ένας από τους δυο συζύγους ή οποιοσδήποτε έχει ειδική εντολή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Η προθεσμία δηλώσεως είναι σαράντα (40) ημέρες από την τέλεση του γάμου. Μετά την παραπάνω προθεσμία και μέχρι 130 ημέρες από την τέλεση καταβάλλεται  πρόστιμο 100 € στο Δημόσιο Ταμείο. Μετά τις 130 ημέρες το παράβολο ανέρχεται σε 300€.

Επώνυμο συζύγων:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3719/26-11-2008, με συμφωνία των συζύγων ο καθένας από αυτούς μπορεί να προσθέτει στο επώνυμό του, το επώνυμο του άλλου. Η προσθήκη γίνεται με κοινή δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου και ισχύει μέχρι να ανακληθεί ενώπιον του ληξιάρχου με κοινή δήλωση των συζύγων ή με μονομερή δήλωση οποιουδήποτε των συζύγων, η οποία κοινοποιείται στον άλλο σύζυγο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Δήλωση τέλεσης γάμου από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
 • Ταυτότητες των συζύγων.

Πρότυπα Αρχεία:

Δηλώνονται μόνο οι γεννήσεις  που έλαβαν χώρα εντός των ορίων του Δήμου  Δράμας.

Υπόχρεοι για τη δήλωση της γέννησης είναι  ο πατέρας , ο ιατρός, η μαία , η μητέρα ή οποιοσδήποτε έχει ειδική εντολή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Η προθεσμία δηλώσεως είναι δέκα (10) ημέρες από τη γέννηση. Μετά την παραπάνω προθεσμία και μέχρι 100 ημέρες από τη γέννηση καταβάλλεται  πρόστιμο 100 €  στο Δημόσιο Ταμείο. Μετα τις 100  ημέρες το πρόστιμο ανέρχεται σε 300 ευρώ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Δήλωση γέννησης από γιατρό
 • Ταυτότητες γονέων. Για τους αλλοδαπούς διαβατήρια.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων ή Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Εάν οι γονείς είναι αλλοδαποί, ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένα.

Το διαζύγιο δηλώνεται στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου.

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχει ο σύζυγος , η σύζυγος ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η προθεσμία δήλωσης είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που έγινε  αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Από την 31η ημέρα μέχρι την 90η καταβάλλεται πρόστιμο 100 € με στο Δημόσιο Ταμείο. Μετά την 90η ημέρα το πρόστιμο ανέρχεται σε 300€.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης.
 • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο της απόφασης.
 • Αστυνομική ταυτότητα δηλούντος.

Ο θάνατος δηλώνεται στο ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή του τόπου όπου μεταφέρεται ο νεκρός για ενταφιασμό.

Υπόχρεοι για τη δήλωση  του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο, ο εργολάβος του Γραφείου Τελετών ή ειδικά εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αυτού.

Η προθεσμία δηλώσεως είναι 24 ώρες από τον θάνατο. Αν πριν από τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου έγινε ενταφιασμός, η ληξιαρχική πράξη συντάσσεται μόνο με δικαστική απόφαση.

Άδειες Ταφής:

Η ταφή κάθε νεκρού επιτρέπεται 12 ώρες μετά από τον θάνατο που πιστοποιήθηκε νόμιμα και σε περίπτωση νεκροτομής  αμέσως μετά απ’ αυτήν.

Οι άδειες ταφής εκδίδονται από το Ληξιαρχείο κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Τα Σαββατοκύριακα και τις  αργίες το Ληξιαρχείο είναι ανοικτό το πρωί από ώρα 09.30-10.30.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2521021250

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό θανάτου από τον ιατρό ή από ιατροδικαστή.
 • Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος.
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος.

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές  Πράξεις  γίνονται:

Α) Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Β) Με έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα εκ παραδρομής που δεν αφορούν στον τόπο, στον χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Εισαγγελέα αίτηση και τα κατάλληλα έγγραφα  που αποδεικνύουν τα πραγματικά στοιχεία, όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ταυτοπροσωπίας, πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων, κ.λ.π. Για κάθε περίπτωση δίδονται πληροφορίες από το Ληξιαρχείο.

Γ) Με έγκριση του Ληξιάρχου, όταν πρόκειται για σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση χορηγείται από το Ληξιαρχείο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (την οποία χορηγεί το Ληξιαρχείο).
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

Για την έκδοση αδειών  πολιτικού γάμου και για την τέλεση αυτών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο Ληξιαρχείο.

Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Δράμας (της πόλης  και των τοπικών διαμερισμάτων).

Για την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου, μετά  παρέλευση επτά (7) ημερών, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος , έχοντας και την Αστυνομική του Ταυτότητα. Οι μελλόνυμφοι στη συνέχεια μπορούν  να τελέσουν το γάμο τους, κάνοντας κοινή αίτηση.

Κατά τη διάρκεια της τελετής χρειάζονται δύο μάρτυρες ενήλικες  ανεξαρτήτως συγγένειας με το ζευγάρι , με τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες.

Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων τους που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως  πάνω από δύο επώνυμα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αγγελία σε ημερησία τοπική εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης).
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (διαζυγίου για τους διαζευγμένους).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 • Φωτοτυπίες ταυτοτήτων μελλονύμφων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους δεν είναι δημότες μας.
 • Παράβολο χαρτόσημου 15 Ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.
 • Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΔ ή κινητής τηλεφωνίας ή εκκαθαριστικού εφορίας ή μισθωτήριο) από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας στο Δήμο μας.

Πρότυπα Αρχεία:

Οι αλλοδαποί που μένουν νόμιμα στο Δήμο μας έστω και προσωρινά, βγάζουν άδεια πολιτικού γάμου από το Δήμο  μας.

Επικύρωση:

Τα έγγραφα των αλλοδαπών αρχών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, να φέρουν την επισημείωση  APOSTILLE στο πρωτότυπο  και όχι σε απλή φωτοτυπία.

Όσα εκδίδονται από χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, θα πρέπει να είναι επικυρωμένα στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία, από τις ελληνικές προξενικές αρχές στην αλλοδαπή ή από το προξενείο της χώρας του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα και στη συνέχεια από το  ελληνικό Υπουργείο  Εξωτερικών (ή Τμήμα  Εξωτερικών του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσ/νίκη).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επικύρωση θα αφορά το γνήσιο της υπογραφής του αρμόδιου για την έκδοση του εγγράφου υπαλλήλου και θα προηγείται της μετάφρασης.

Μετάφραση:

Η επίσημη μετάφραση των παρακάτω εγγράφων να γίνεται:

 1. Από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή
 2. Από Έλληνα δικηγόρο ή
 3. Από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του  πιστοποιητικού ή
 4. Από ορκωτούς μεταφραστές στην αλλοδαπή των οποίων όμως η υπογραφή θα είναι επικυρωμένη από τον Έλληνα Πρόξενο.

Στην μετάφραση θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται και η επικύρωση που φέρει το έγγραφο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για να τελέσουν πολιτικό γάμο στην Ελλάδα αλλοδαποί τουρίστες, θα πρέπει να προσκομίσουν:

 • άδεια  γάμου από την χώρα τους επικυρωμένη και μεταφρασμένη
 • πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο και μεταφρασμένο
 • άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα  μας και
 • διαβατήριο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Άδεια Παραμονής.
 • Διαβατήριο.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μεταφρασμένη).
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (διαζυγίου για τους διαζευγμένους - μεταφρασμένη).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας (μεταφρασμένη).
 • Αγγελία σε ημερησία τοπική εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας.
 • Βεβαίωση από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους που βρίσκεται στην Ελλάδα που θα αναγράφει τα στοιχεία τους και ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσουν γάμο.
 • Παράβολο χαρτόσημου 15 Ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.
 • Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΔ ή κινητής τηλεφωνίας ή εκκαθαριστικού εφορίας ή μισθωτήριο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας στο Δήμο μας).

Πρότυπα Αρχεία:

Οι έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό και είναι δημότες ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ βγάζουν άδεια πολιτικού γάμου από το Δήμο μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η τέλεση του πολιτικού γάμου πρόκειται να γίνει στο εξωτερικό, η άδεια που θα χορηγηθεί  από το Ληξιαρχείο πρέπει να σφραγιστεί με την σφραγίδα της Χάγης «APOSTILLE» στο γραφείο 335 του Διοικητηρίου Δράμας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για έκδοση άδειας γάμου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 • Υπεύθυνη δήλωση (την οποία χορηγεί ο Δήμος) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 • Εξουσιοδότηση για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων και την παραλαβή της άδειας γάμου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης).
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (διαζυγίου για τους διαζευγμένους).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 • Παράβολο χαρτόσημου 15 ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο.
 • Αγγελία σε ημερησία τοπική εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας.

Πρότυπα Αρχεία:

Sorry, but you do not have permission to view this content.