Διαδικασίες

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Φωτοτυπία δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στον Δήμο Δράμας με τα στοιχεία της διεύθυνσης.

Πρότυπα Αρχεία:

Η βάπτιση δηλώνεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Εάν η γέννηση δηλώθηκε σε άλλο ληξιαρχείο και η βάπτιση έλαβε χώρα στο  Δήμο μας , μπορεί να δηλωθεί  στο ληξιαρχείο  και να αποσταλεί υπηρεσιακά  στο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση της βάπτισης είναι οι δύο γονείς  και ο ίδιος  ο βαπτισθείς εάν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση του ιερέα που τέλεσε το μυστήριο.
 • Αστυνομική ταυτότητα των δηλούντων.

Κάθε γάμος που τελέστηκε στο Δήμο Δράμας, δηλώνεται στο ληξιαρχείο.

Εάν πριν από την τέλεση θρησκευτικού  γάμου  προηγήθηκε πολιτικός, δεν συντάσσεται νέα ληξιαρχική πράξη γάμου αλλά πράξη ιερολογίας στο περιθώριο της υπάρχουσας ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του γάμου είναι ένας από τους δυο συζύγους ή οποιοσδήποτε έχει ειδική εντολή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Η προθεσμία δηλώσεως είναι σαράντα (40) ημέρες από την τέλεση του γάμου. Μετά την παραπάνω προθεσμία και μέχρι 130 ημέρες από την τέλεση καταβάλλεται  πρόστιμο 100 € στο Δημόσιο Ταμείο. Μετά τις 130 ημέρες το παράβολο ανέρχεται σε 300€.

Επώνυμο συζύγων:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3719/26-11-2008, με συμφωνία των συζύγων ο καθένας από αυτούς μπορεί να προσθέτει στο επώνυμό του, το επώνυμο του άλλου. Η προσθήκη γίνεται με κοινή δήλωση ενώπιον του ληξιάρχου και ισχύει μέχρι να ανακληθεί ενώπιον του ληξιάρχου με κοινή δήλωση των συζύγων ή με μονομερή δήλωση οποιουδήποτε των συζύγων, η οποία κοινοποιείται στον άλλο σύζυγο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Δήλωση τέλεσης γάμου από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.
 • Ταυτότητες των συζύγων.

Πρότυπα Αρχεία:

Δηλώνονται μόνο οι γεννήσεις  που έλαβαν χώρα εντός των ορίων του Δήμου  Δράμας.

Υπόχρεοι για τη δήλωση της γέννησης είναι  ο πατέρας , ο ιατρός, η μαία , η μητέρα ή οποιοσδήποτε έχει ειδική εντολή δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Η προθεσμία δηλώσεως είναι δέκα (10) ημέρες από τη γέννηση. Μετά την παραπάνω προθεσμία και μέχρι 100 ημέρες από τη γέννηση καταβάλλεται  πρόστιμο 100 €  στο Δημόσιο Ταμείο. Μετα τις 100  ημέρες το πρόστιμο ανέρχεται σε 300 ευρώ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Δήλωση γέννησης από γιατρό
 • Ταυτότητες γονέων. Για τους αλλοδαπούς διαβατήρια.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων ή Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Εάν οι γονείς είναι αλλοδαποί, ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένα.

Το διαζύγιο δηλώνεται στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου.

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχει ο σύζυγος , η σύζυγος ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η προθεσμία δήλωσης είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που έγινε  αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Από την 31η ημέρα μέχρι την 90η καταβάλλεται πρόστιμο 100 € με στο Δημόσιο Ταμείο. Μετά την 90η ημέρα το πρόστιμο ανέρχεται σε 300€.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης.
 • Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο της απόφασης.
 • Αστυνομική ταυτότητα δηλούντος.

Ο θάνατος δηλώνεται στο ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή του τόπου όπου μεταφέρεται ο νεκρός για ενταφιασμό.

Υπόχρεοι για τη δήλωση  του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο, ο εργολάβος του Γραφείου Τελετών ή ειδικά εξουσιοδοτημένος υπάλληλος αυτού.

Η προθεσμία δηλώσεως είναι 24 ώρες από τον θάνατο. Αν πριν από τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου έγινε ενταφιασμός, η ληξιαρχική πράξη συντάσσεται μόνο με δικαστική απόφαση.

Άδειες Ταφής:

Η ταφή κάθε νεκρού επιτρέπεται 12 ώρες μετά από τον θάνατο που πιστοποιήθηκε νόμιμα και σε περίπτωση νεκροτομής  αμέσως μετά απ’ αυτήν.

Οι άδειες ταφής εκδίδονται από το Ληξιαρχείο κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Τα Σαββατοκύριακα και τις  αργίες το Ληξιαρχείο είναι ανοικτό το πρωί από ώρα 09.30-10.30.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2521021250

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό θανάτου από τον ιατρό ή από ιατροδικαστή.
 • Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος.
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Αντίγραφα των Ε1 ή μισθωτηρίου συμβολαίου (ενοικιαστές ακινήτου)
 • Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.τ.λ.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι η τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας και τα προσκομιθέντα στοιχεία είναι αληθή και ότι ο αιτών δε διαθέτει θέση στάθμευσης εντός κτιρίου που βρίσκεται εντός της Ζώνης του ΣΕΣ.

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές  Πράξεις  γίνονται:

Α) Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Β) Με έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα εκ παραδρομής που δεν αφορούν στον τόπο, στον χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.

Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Εισαγγελέα αίτηση και τα κατάλληλα έγγραφα  που αποδεικνύουν τα πραγματικά στοιχεία, όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ταυτοπροσωπίας, πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων, κ.λ.π. Για κάθε περίπτωση δίδονται πληροφορίες από το Ληξιαρχείο.

Γ) Με έγκριση του Ληξιάρχου, όταν πρόκειται για σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες, μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση χορηγείται από το Ληξιαρχείο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (την οποία χορηγεί το Ληξιαρχείο).
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ληξιαρχική πράξη γέννησης, η διόρθωση γίνεται με:

 1. Βεβαίωση βαπτίσεως
 2. Πιστοποιητικό Δημοτικού Σχολείου, παλαιό δελτίο ταυτότητας, ή πιστοποιητικό γεννήσεως που να έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα Δ/για, Διαβατήριο.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται το έτος γεννήσεως

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται:

 1. Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
 2. Υπεύθυνη δήλωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το κύριο όνομα.

Πρότυπα Αρχεία:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, υποβάλλονται :

 1. Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
 2. Υπεύθυνη δήλωση

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί η διόρθωση.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.
 • Πρακτικό ορκωμοσίας.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερομένου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό.
 • Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει.
 • Για τους άνδρες, απόφαση Πειφερειάρχη για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου.
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων.
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι παντρεμένος.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Υπόχρεοι για την υποβολή της αίτησης είναι όλοι οι χρήστες ή κάτοχοι υφιστάμενου σημείου υδροληψίας ενεργού ή και ανενεργού. Η αίτηση υποβάλλεται στο Δήμο και διαβιβάζεται μετά από τυπικό έλεγχο αυτής, στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Νομικό πλαίσιο:

 1. Η αριθμ. ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ31/14-1-2014 τεύχος Β’)
 2. Η αριθμ. ΚΥΑ146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β’)
 3. Το με αριθμ. πρωτ.  435/18-09-2015 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Απόδειξη πληρωμής προστίμου αν η αίτηση είναι εκπρόθεσμη (έχει υποβληθεί μετά την 31-12-2014)
 • Έντυπο αίτησης (Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I. της αριθμ. ΚΥΑ145026/2014)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ (0-18)

Κριτήρια 

 

Απαιτείται να αναγράφεται στις Γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ότι ο εν δυνάμει δικαιούχος, πάσχει από εγκεφαλική παράλυση. Παρέχεται μέχρι την ηλικία των 18 ετών εφόσον οι δικαιούχοι δεν  εισπράττουν  οικονομική ενίσχυση ως παραπληγικοί/τετραπληγικοί από το Δημόσιο ή  τους Ασφαλιστικούς Φορείς. Από το 18ο έτος και κατόπιν   είναι δυνατόν να παρέχεται από το Δημόσιο ή  τους Ασφαλιστικούς Φορείς σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των φορέων αυτών  και τη γνωμάτευση των ΚΕΠΑ.

 • Να μην νοσηλεύονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή Κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικά, σε Ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς και η δαπάνη νοσηλείας ή περιθάλψεως τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα.
 • Να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
 • Να που παρακολουθούν αμιγείς μονάδες ειδικής αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
 • Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς , έστω και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια.
 • Οι Κύπριοι υπήκοοι ελληνικής καταγωγής εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ΝΔ 4017/59 (ΦΕΚ 246/ Α’ /59) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Δικαιούχοι των οποίων οι γονείς έχουν κριθεί ως ανίκανοι κατά την έννοια των διατάξεων των Ν. 4051/61 και του Β.Δ/τος 669/61.
 • Όσοι κρίνονται δικαιούχοι του επιδόματος των διατάξεων του ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας πολυμελών οικογενειών δια παροχής οικογενειακών επιδομάτων» (ΦΕΚ 76/ Α’ /72).

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΚΟΥΠΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2521351126 dkoup@dimosdramas.gr

Για επιχειρήσεις που θέλουν να πάρουν άδεια λειτουργίας και βρίσκονται εκτός σχεδίου σε δημοτικό δίκτυο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Σχέδια (οριζοντιογραφία – τομές) της μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων (εις πενταπλούν)
 • Συμβόλαιο αγοράς και το πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
 • Δήλωση ανάθεσης για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης
 • Δήλωση ανάληψης για τη σύνταξη μελέτης και επίβλεψης κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης
 • Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας για τη βελτίωση της συμβολής, όταν η οδός συμβάλει σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350661 kxatz@dimosdramas.gr

Για την έκδοση αδειών  πολιτικού γάμου και για την τέλεση αυτών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στο Ληξιαρχείο.

Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Δράμας (της πόλης  και των τοπικών διαμερισμάτων).

Για την κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου, μετά  παρέλευση επτά (7) ημερών, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος , έχοντας και την Αστυνομική του Ταυτότητα. Οι μελλόνυμφοι στη συνέχεια μπορούν  να τελέσουν το γάμο τους, κάνοντας κοινή αίτηση.

Κατά τη διάρκεια της τελετής χρειάζονται δύο μάρτυρες ενήλικες  ανεξαρτήτως συγγένειας με το ζευγάρι , με τις Αστυνομικές τους Ταυτότητες.

Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων τους που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως  πάνω από δύο επώνυμα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αγγελία σε ημερησία τοπική εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης).
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (διαζυγίου για τους διαζευγμένους).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 • Φωτοτυπίες ταυτοτήτων μελλονύμφων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για όσους δεν είναι δημότες μας.
 • Παράβολο χαρτόσημου 15 Ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.
 • Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΔ ή κινητής τηλεφωνίας ή εκκαθαριστικού εφορίας ή μισθωτήριο) από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας στο Δήμο μας.

Πρότυπα Αρχεία:

Οι αλλοδαποί που μένουν νόμιμα στο Δήμο μας έστω και προσωρινά, βγάζουν άδεια πολιτικού γάμου από το Δήμο  μας.

Επικύρωση:

Τα έγγραφα των αλλοδαπών αρχών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, να φέρουν την επισημείωση  APOSTILLE στο πρωτότυπο  και όχι σε απλή φωτοτυπία.

Όσα εκδίδονται από χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, θα πρέπει να είναι επικυρωμένα στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία, από τις ελληνικές προξενικές αρχές στην αλλοδαπή ή από το προξενείο της χώρας του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα και στη συνέχεια από το  ελληνικό Υπουργείο  Εξωτερικών (ή Τμήμα  Εξωτερικών του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης στη Θεσ/νίκη).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επικύρωση θα αφορά το γνήσιο της υπογραφής του αρμόδιου για την έκδοση του εγγράφου υπαλλήλου και θα προηγείται της μετάφρασης.

Μετάφραση:

Η επίσημη μετάφραση των παρακάτω εγγράφων να γίνεται:

 1. Από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, ή
 2. Από Έλληνα δικηγόρο ή
 3. Από την ελληνική προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του  πιστοποιητικού ή
 4. Από ορκωτούς μεταφραστές στην αλλοδαπή των οποίων όμως η υπογραφή θα είναι επικυρωμένη από τον Έλληνα Πρόξενο.

Στην μετάφραση θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται και η επικύρωση που φέρει το έγγραφο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για να τελέσουν πολιτικό γάμο στην Ελλάδα αλλοδαποί τουρίστες, θα πρέπει να προσκομίσουν:

 • άδεια  γάμου από την χώρα τους επικυρωμένη και μεταφρασμένη
 • πιστοποιητικό γέννησης επικυρωμένο και μεταφρασμένο
 • άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα  μας και
 • διαβατήριο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Άδεια Παραμονής.
 • Διαβατήριο.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μεταφρασμένη).
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (διαζυγίου για τους διαζευγμένους - μεταφρασμένη).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας (μεταφρασμένη).
 • Αγγελία σε ημερησία τοπική εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας.
 • Βεβαίωση από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους που βρίσκεται στην Ελλάδα που θα αναγράφει τα στοιχεία τους και ότι δεν υπάρχει κώλυμα για να τελέσουν γάμο.
 • Παράβολο χαρτόσημου 15 Ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.
 • Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΔ ή κινητής τηλεφωνίας ή εκκαθαριστικού εφορίας ή μισθωτήριο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας στο Δήμο μας).

Πρότυπα Αρχεία:

Οι έλληνες που κατοικούν έστω και προσωρινά στο εξωτερικό και είναι δημότες ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ βγάζουν άδεια πολιτικού γάμου από το Δήμο μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η τέλεση του πολιτικού γάμου πρόκειται να γίνει στο εξωτερικό, η άδεια που θα χορηγηθεί  από το Ληξιαρχείο πρέπει να σφραγιστεί με την σφραγίδα της Χάγης «APOSTILLE» στο γραφείο 335 του Διοικητηρίου Δράμας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση για έκδοση άδειας γάμου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 • Υπεύθυνη δήλωση (την οποία χορηγεί ο Δήμος) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 • Εξουσιοδότηση για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων και την παραλαβή της άδειας γάμου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης).
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου (διαζυγίου για τους διαζευγμένους).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας.
 • Παράβολο χαρτόσημου 15 ευρώ από το Δημόσιο Ταμείο.
 • Αγγελία σε ημερησία τοπική εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας.

Πρότυπα Αρχεία:

Η αίτηση συμπληρώνεται απαραίτητα με τα στοιχεία ταυτότητας, μόνο από συγγενείς α΄βαθμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2521350690 adere@dimosdramas.gr

Το πρόγραμμα παρέχεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δράμας, έτσι ώστε οικογένειες  που πληρούν τις προϋποθέσεις (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια) και κατόπιν επιτόπιας κοινωνικής έρευνας,  έχουν την δυνατότητα  τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν  μαθήματα  εκμάθησης Αγγλικών σε συνεργαζόμενα φροντιστήρια του Συλλόγου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή πρόσθετης δωρεάν διδακτικής υποστήριξης σε μαθητές – παιδιά οικογενειών οικονομικά αδύνατων και η δημιουργία ίσων ευκαιριών για μάθηση καθώς και η αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Διαδικασία:

 1. Επαφή με το Σύλλογο και καθορισμός πλαισίου εργασίας.
 2. Ενημέρωση πολιτών με δελτίο τύπου – ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων.
 3. Κατάθεση δικαιολογητικών.
 4. Κοινωνική έρευνα.
 5. Παράδοση κατάστασης ωφελουμένων στο σύλλογο με τήρηση προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 6. Απολογισμός και βράβευση του συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δράμας  μετά από εκδήλωση.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2521351130 gatha@dimosdramas.gr
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2521351130 mzapo@dimosdramas.gr

Τέλος εκταφής :10,00 εως 25,00€ ανάλογα με την κατηγορία τάφου

Τέσσερις ημέρες πριν την εκταφή θα πρέπει να παραληφθούν τα προσωπικά αντικείμενα που βρίσκονται στο μνημείο.

Για την εκταφή χρειάζονται μαξιλαροθήκη, σαπούνι, οινόπνευνα και κρασί.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Καταβολή ποσού (ανάλογα με το χρόνο παραμονής) που περιλαμβάνει την εκταφή, τη συντήρηση του Νεκροταφείου και τυχόν οφειλή από παράτασης εκταφής.
 • Καθορισμός ημερομηνίας και ώρας εκταφής.

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους).
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται επαναδημότευση για πρώτη φορά.

Πρότυπα Αρχεία:

Για τις περιπτώσεις που ζητείται επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2521047772 bspan@dimosdramas.gr

Δικαιούχοι:

 1. Άτομα με μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιμία- ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία , μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 2.  Άτομα με αιμορροφιλία Β, αιμορροφιλία Α, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.
 3. Άτομα με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας με ποσοστό αναπηρίας 50%  και άνω.

Διαδικασία:

 1. Υποβολή αίτησης από τον αιτούντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
 2. Έλεγχος δικαιολογητικών ως προς την πληρότητα και γνησιότητα και πρωτοκόλληση της αίτησης.
 3. Έκδοση απόφασης και  ενημέρωση μητρώου.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2521351127 ealva@dimosdramas.gr