Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2014
Αρχική Προσκλήσεις – Πίνακες Θεμάτων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2014
image_print
Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
Πρόσκληση Νο 1
1/2014 «Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού του ανοικτού τακτικού δημόσιου διαγων. προμήθειας εξοπλισμού παιδικού Σταθμού Ν. Κρώμνης Δήμου Δράμας».
2/2014 Οριστική παραλαβή ης μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕ ΧΑΔΑ)».
3/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης της Προμήθειας Συστημάτων Ψηφιοποίησης και Ψηφιακής Προβολής της πράξης ¨Δράσεις Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δήμου Δράμας» με MIS 452178, συγκρότησης επιτροπής και ψήφισης πίστωσης.
4/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγων. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
5/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ»
6/2014 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο νόμος.
7/2014 Oρισμός δικαστικών επιμελητών για το έτος 2014
8/2014 Ψήφιση πιστώσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2
9/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης της εργασίας «Συντήρηση Κήπων Πάρκων».
10/2014 Ορισμός πληρεξούσιων Δικηγόρων
11/2014 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού για την εργασία «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 58.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
12/2014 Κατακύρωση πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ».
13/2014 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικού συμβούλου
14/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».
15/2014 Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης Πιστώσεων 2013.
16/2014 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών (ΕΚΠΟΤΑ)
17/2014 Συγκρότηση επιτροπών Διαγωνισμών εργασιών των Διευθύνσεων:
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ
5) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
6) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7) ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ έτους 2014.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3
18/2014 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014.
19/2014 2η Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης Πιστώσεων 2013
20/2014 Ψήφιση πιστώσεων
21/2014 Έγκριση Πρακτικού ΙI και Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής του Διαγωνισμού της πράξης με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
22/2014 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο νόμος.
23/2014 Ανασυγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την επιλογή τεχνικού συμβούλου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4
24/2014 Ανασυγκρότηση επιτροπών διεξαγωγής Διαγωνισμών των εργασιών των Διευθύνσεων: 1)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 3)ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
25/2014 «Σύσταση πάγιας προκαταβολής για Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες οικ. έτους 2014».
26/2014 «Σύσταση πάγιας προκαταβολής για την αντιμετώπιση πληρωμής της δαπάνης των ταχυδρομικών τελών και τελών τεχνικού ελέγχου».
27/2014 «Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών εργασιών Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών 2014»
28/2014 «Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Τριμήνου 2013».
29/2014 Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών προμηθειών Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2014.
30/2014 Ψήφιση πιστώσεων
31/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτου>> της Χαραλαμπίδου Στεφανούλας του Δημητρίου για την εκμίσθωση του Κινηματοθέατρου « ΟΛΥΜΠΙΑ »
32/2014 Ψήφιση πιστώσεων
33/2014 Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1 του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη«Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5
34/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου:«ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
35/2014 Έγκριση ασκήσεως αγωγής απόδοσης χρήσεως μισθίου και καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων και αποζημιώσεως χρήσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας και κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών, στρεφομένης κατά των : (1) εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΥΔΡΑΜΑ Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στη Δράμα (Αγίας Βαρβάρας 4) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Αθανάσιο Πάππο του Δημητρίου -και- (2) Στέλλας Παπαθανάση του Στεφάνου, κατοίκου Δράμας
36/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΟΥ)»
37/2014 Έγκριση όρων διεξαγωγής δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών φωτισμού».
38/2014 Αποστολή πρακτικού πεπραγμένων απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας Κ.Κ.Α. β’ εξαμήνου 2013.
39/2014 Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης της εργασίας «Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2014-2015 (μέρος)».
40/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης του πρόχειρου δημοσίου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» του Δήμου Δράμας, του ΝΠΔΔ και της ΔΕΚΠΟΤΑ για το 2014
41/2014 Ματαίωση του διαγωνισμού της πράξης «Προβολή, δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ.Δράμας».
42/2014 Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο1 του ανοιχτού δημοσίου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την ανακαίνιση του παλαιού Δημαρχείου Δράμας και μετατροπή του σε πολιτιστικό-πνευματικό κέντρο».
43/2014 Ψήφιση πιστώσεων
44/2014 Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης Πιστώσεων 2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 6
45/2014 Κήρυξη διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» άγονου και επανάληψη του.
46/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΔ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ».
47/2014 Ψήφιση πιστώσεων
48/2014 Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης Πιστώσεων 2013.
49/2014 Έγκριση όρων διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων νέου δημαρχείου».
50/2014 ακυρο θεμα
51/2014 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Μοχωρίδου Ραχίλης που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
52/2014 Έγκριση πρακτικών Ι και ΙΙ και κατακύρωση του διαγωνισμού της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»
53/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα και αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου καθώς και στο γήπεδο της Δ. Κ. Ξηροποτάμου»
54/2014 Απευθείας ανάθεση της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος Πηγών Αγίας Βαρβάρας από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες X = 511.650, Y = 4.554.975 μέχρι και τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες X = 511.098, Y=4.553.980 (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87) – Κτηματογράφηση – Εφαρμογή της διανομής επί του ρέματος» στον Σελαλματζίδη Νικόλαο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, μελετητή Α’ τάξης πτυχίου στην κατηγορία 16 – τοπογραφικές μελέτες, με ΑΦΜ 110493140, με συνολική αμοιβή 14.968,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης με ΚΑ 30.7413.42 του προϋπολογισμού 2014
55/2014 Άσκηση ή μη ενδικοφανούς προσφυγής κατά απόφασης επιβολής προστίμου.
56/2014 Αίτηση περί συμβιβαστικής επίλυσης ένδικης διαφοράς και κατάργησης εκκρεμούσης ενώπιον του Εφετείου Θράκης δίκης των : (1) Νικολάου Μελισσαρίδη του Λαζάρου, κατοίκου Δράμας (Αγχιάλου 15) και (2) Δημητρίου Οικονόμου του Νικολάου, Δράμα (Βασ. Ηρακλείου 6)
57/2014 Άσκηση προσφυγής της με αριθμ. πρωτ. 647/20-01-2014 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονιας -Θράκης
58/2014 Ενσταση του Απόστολου Χατζόπουλου
59/2014 Ενσταση του Κωνσταντίνου Σιάμπου
60/2014
Έγκριση όρων διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια κυκλοφορητών δημαρχείου».
61/2014 Ανάθεση εκπόνησης στατικής μελέτης “Στατική μελέτη στεγάστρου στο νέο γήπεδο Ξηροποτάμου” στον Χρήστο Αποστολίδη
62/2014 Ανασυγκρότηση της επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : «Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας».
63/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ»
64/2014 Τροποποίηση της αριθμ.257/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας «Επιβολή τελών δικαιωμάτων και εισφορών οικ. έτους 2014».
65/2014 Αύξηση των δόσεων από διευκόλυνση τμηματικής καταβολής του Μαυρίδη Αντωνίου του Σάββα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7
66/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΔ Μαυροβάτου
67/2014 Οριστική παραλαβή μελέτης : «Τοπογραφική αποτύπωση Α’ και Β’ νεκροταφείων της πόλης Δράμας».
68/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης πρόχειρου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο, για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου και υλικού εκτυπώσεων (εκτυπωτικό χαρτί Α4, Α3) Δήμου Δράμας.
69/2014 Τροποποίηση καταστατικού Ομόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας (Χριστόδουλου Δ. & Σια Ο.Ε.) & αίτημα αντικατάστασης εγγυητή
70/2014 Ψήφιση πιστώσεων
71/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή ΔΚ Δράμας
72/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης του πρόχειρου δημοσίου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων», συνολικού προϋπολογισμού 73.615,50ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
73/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Μυλοποτάμου
74/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Λιβαδερού
75/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Μακρυπλαγίου
76/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Σιδηρονέρου
77/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Μοναστηρακίου
78/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κουδουνίων
79/2014 Κήρυξη του ανοιχτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φαρμάκων & Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού» ως άγονου και επανάληψη του με τους ίδιους όρους
80/2014 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεοδώρου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
81/2014 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Δρόσου Μαρία που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
82/2014 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
83/2014 Ψήφιση πιστώσεων
84/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΆΤΩΝ».
85/2014 Κατακύρωση των πρακτικών του δημοσίου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
86/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Σκαλωτής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8
87/2014 Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο1 του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με βάση τη χαμηλότερη τιμή για το έργο «Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας».
88/2014 Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού της εργασίας «Τοποθέτηση χλοοτάπητα κα αρδευτικού συστήματος σε υφιστάμενα πάρκα και χώρους πρασίνου του Δήμου καθώς και στο γήπεδο της Δ.Κ. Ξηροποτάμου».
89/2014 Ψήφιση πιστώσεων
90/2014 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου»
91/2014 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Καρατζόγλου Θεσσαλονικιά που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
92/2014 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου «Οδοποιία Ταξιαρχών».
93/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ – ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ».
94/2014 Κατακύρωση πρακτικού ΙΙΙ διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ MIS 357326 – 357343 – 357344 – 363764»
95/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τ.Κ Νικοτσάρας
96/2014 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».
97/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Χωριστής
98/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Καλού Αγρού
99/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Καλλιφύτου
100/2014 Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Νο1 του διαγωνισμού της 4ης Μαρτίου 2014 για την ανάδειξη αναδόχου/ων της εργασίας «Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2014-2015 (μέρος)».
101/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή
102/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9
103/2014 Κατακύρωση πρακτικού πρόχειρου δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια αθλητικού υλικού και οργάνων υγείας και άθλησης
104/2014 Ψήφιση πιστώσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 10
105/2014 Κήρυξη άγονου επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού και προμήθειας των ειδών με διαδικασία απ ευθείας ανάθεσης »
106/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ”
107/2014 Κατακύρωση πρακτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού (πακέτο α) για την “προμήθεια εξοπλισμού για την ανακαίνιση του παλαιού Δημαρχείου Δράμας και μετατροπή του σε πολιτιστικό – πνευματικό κέντρο” και κήρυξη του διαγωνισμού άγονο (πακέτο Β)
108/2014 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ”
109/2014 3η Αναμόρφωση προϋ/σμού οικ. έτους 2014
110/2014 Χορήγηση διατακτικών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 11
111/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Μυλοποτάμου
112/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Ξηροποτάμου
113/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. Χωριστής
114/2014 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών ΕΚΠΟΤΑ
115/2014 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : “Αποκατάσταση φθορών δαπέδου πλατείας Ελευθερίας”
116/2014 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : “Επισκευές πλακοστρώσεων πεζοδρομίων”
117/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
118/2014 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : “Περίφραξη γηπέδου ΤΚ Κ. Αγρού”
119/2014 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : “Επισκευές πεζοδρομίων περιοχής σταδίου Δόξας”
120/2014 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : “Ανακατασκευή νότιου τμήματος πλατείας Αρκαδικού”
121/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια Προκαταβολή για ταχυδρομικά τέλη
122/2014 Ψήφιση πιστώσεων
123/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Μακρυπλαγίου
124/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης της πράξης με τίτλο “Προβολή , δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ. Δράμας” , συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
125/2014 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Βροχίδου Μαρίας που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 12
126/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
127/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Κουδουνίων
128/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Λιβαδερού
129/2014 Ψήφιση πιστώσεων
130/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Κ. Αγρού
131/2014 Έγκριση όρων διακήρυξης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δήμου Δράμας» και ψήφιση πίστωσης του ποσού των 284.551,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του κωδικού ΚΑ 30.7413.78
132/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤK Μαυροβάτου
133/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Σιδηρονέρου
134/2014 Ψήφιση πιστώσεων
135/2014 Έγκριση όρων εκμίσθωσης αγροτικού σχολικού κλήρου , Αγροκτήματος Αρκαδικού Δράμας , συνολικής έκτασης 23, 890 στρεμμάτων ( αγροτεμάχιο αριθμ. 61 έκτασης 9,960 στρέμματα και αριθμ. 218 έκτασης 13,930 στρεμμάτων )
136/2014 Έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικού Οικοπέδου στην Οδό Βοραζάνη για την δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ)
137/2014 Υποβολή Απολογιστικών Οικονομικών στοιχείων Α’ Τριμήνου 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13
138/2014 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο νόμος.
139/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Νικοτσάρα
140/2014 Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων ( εκτυπωτικό χαρτί Α4 , Α3 )” 2014 -2015 Δήμου Δράμας
141/2014 Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 1.100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων” με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ενότητα
142/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Μικροχωρίου
143/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Σκαλωτής
144/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια χρωμάτων και συναφών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας ( κτίρια, πάρκα , πλατείες , κοιμητήρια , αθλητικές εγκαταστάσεις , διαγράμμιση οδών κτλ. ) έτους 2014” , συνολικού προϋπολ. 28.587,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
145/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια σπόρων , φυταρίων , δενδρυλλίων , οργανικού υλικού ( τύρφη ) , κηπευτικού χώματος , ( μίλι ) φυτοφαρμάκων , λιπασμάτων κτλ.” έτους 2014 , συνολικού προϋπολογισμού 61.305,74 € με ΦΠΑ
146/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
147/2014 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ( του ΚΑ 10.6273 Φωτισμός και κίνηση 3.116,26 €)
148/2014 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ( του ΚΑ 20.7325,02 Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού ποσού 43.404,39 € )
149/2014 Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : “Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας” με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
150/2014 Ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης – Δέσμευσης Πιστώσεων 2013
151/2014 Ψήφιση πιστώσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 14
152/2014 Ψήφιση πιστώσεων
153/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή ΔΚ Δράμας
154/2014 Ανάκληση διαγωνισμού του έργου : Οδοποιία ΤΔ Μυλοποτάμου
155/2014 Ανάκληση διαγωνισμού του έργου : Οδοποιία ΤΔ Μοναστηρακίου
156/2014 Ψήφιση πιστώσεων
157/2014 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Μοχωρίδου Ραχίλης που θα γίνουν που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
158/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή σε βάρος των Κ. Α. 20.6323 τέλη τεχνικού ελέγχου , με το ποσό των 160,00 € και Κ. Α. 00.6221 ταχυδρομικά τέλη με το ποσό των 1.060,69 € .
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 15
159/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Δ.Κ. ΔΡΑΜΑς
160/2014 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου Πουρνάρα Δημήτριο που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
161/2014 Κατακύρωση πρακτικού του πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ» του Δήμου Δράμας.
162/2014 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014
163/2014 Ανάκληση διαγωνισμού του έργου : ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΔ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
164/2014 Ανάκληση διαγωνισμού του έργου : ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΤΔ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
165/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΔΡΑΜΑΣ – ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
166/2014 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : Οδοποιία ΤΚ Μακρυπλαγίου
167/2014 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : Συντήρηση κοινοτικών κτιρίων ΤΚ Σιδηρονέρου
168/2014 Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 4/55/17-03-2014 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006
169/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : ΟΔΟΠOΙΪΑ Ν. ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ
170/2014 Αποδοχή δωρεάς , ( από τον συμπολίτη μας Παναϊρλή Δημήτριο το ποσόν των 525,49 € για υλοποίηση των προγραμμάτων Άθλησης )
171/2014 Ψήφιση πιστώσεων
172/2014 Έγκριση επιστροφής παραβόλου που κατατέθηκε για την ένσταση για το έργο Οδοποιία ΤΔ Μοναστηρακίου 2013,μετά εκδίκαση προσφυγής από την ΑΜΘ η οποία ακύρωσε την απόφαση 58/2014 της ΟΕ και αποδέχτηκε την ένσταση του ενδιαφερομενου
173/2014 Έγκριση επιστροφής παραβόλου που κατατέθηκε για την ένσταση για το έργο Οδοποιία ΤΔ Μυλοποτάμου 2013,μετά εκδίκαση προσφυγής από την ΑΜΘ η οποία ακύρωσε την απόφαση 59/2014 της ΟΕ και αποδέχτηκε την ένσταση του ενδιαφερομενου
174/2014 Ψήφιση πιστώσεων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16
175/2014 Εκδίκαση ένστασης κατά του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με βάση τη χαμηλότερη τιμή για το έργο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
176/2014 Κατακύρωση πρακτικών του πρόχειρου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια Χρωμάτων και Συναφών Υλικών για την Επισκευή και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας ( Κτίρια , πάρκα , πλατείες , κοιμητήρια , αθλητικές εγκαταστάσεις , διαγράμμιση οδών , κτλ )” του Δήμου Δράμας
177/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο νόμος
178/2014 Οριστική παραλαβή μελέτης: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΓΗΠΕΔΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
179/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή σε βάρος των Κ. Α. 20.6323 τέλη τεχνικού ελέγχου , με το ποσό των 80,00 € και Κ. Α. 00.6221 ταχυδρομικά τέλη με το ποσό των 2.0247,49 €
180/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή ΤΚ Καλλιφύτου
181/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή ΤΚ Μυλοποτάμου
182/2014 Ψήφιση πιστώσεων
183/2014 Αναμόρφωση προϋ/σμού οικ. Έτους 2014(συμπληρωματικη 4ης)
184/2014 Προκήρυξη επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων Ειδικής Αγωγής του Δήμου Δράμας ( Ειδικού Σχολείου Δράμας Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας , Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Ειδικής Αγωγής ) καθώς και των Τμημάτων Ένταξης”
185/2014 Κήρυξη άγονου διαγωνισμού και έγκριση όρων δημοπράτησης επαναληπτικού ανοικτού τακτικού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης , για την “Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δήμου Δράμας”.
186/2014 Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού για την ανακαίνιση του παλαιού Δημαρχείου Δράμας και μετατροπή του σε πολιτιστικό – πνευματικό κέντρο” για το πακέτο Β ( εξοπλισμός ηλεκτρικών ειδών – συσκευών ).
187/2014 Κήρυξη άγονου διαγωνισμού και έγκριση όρων δημοπράτησης επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης , για την προμήθεια συστημάτων ψηφιοποίησης και ψηφιακής προβολής της πράξης “Δράσεις φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δήμου Δράμας”.
188/2014 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Σαραφίδου Ελπίδας που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο νόμος.
189/2014 Ψήφιση πιστώσεων
190/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή ΔΚ Δράμας
191/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Καλού Αγρού.
192/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Νικοτσάρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 17
193/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Μαυροβάτου.
194/2014 Άσκηση αίτησης ανακλήσεως κατά πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου .
195/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης της εργασίας : “ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”
196/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Μικροχωρίου
197/2014 Εκδίκαση ένστασης κατά του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με βάση τη χαμηλότερη τιμή για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
198/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής
199/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων
200/2014 Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων Καρατζόγλου Θεσσαλονικιάς και Ιωσηφίδου Αικατερίνης που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
201/2014 Έγκριση όρων εκμίσθωσης αναψυκτηρίου της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού .
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 18
202/2014 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης σύνταξης νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Δράμας
203/2014 Ψήφιση πιστώσεων
204/2014 Ψήφιση πιστώσεων
205/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Σιδηρονέρου
206/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Μοναστηρακίου
207/2014 Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων Καρατζόγλου Θεσσαλονικιάς και Ιωσηφίδου Αικατερίνης που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
208/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ»
209/2014 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 20.7325.09 για «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Κ.Αγρού» ποσού 4.400,45 €.
210/2014

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 20.7325.08 για «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Καλλιφύτου» ποσού 13.584,67 €.

211/2014 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 20.7325.03 για «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Χωριστής» ποσού 5.500,56 €
212/2014 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 20.7336.12 για «Μετατοπίσεις δικτύου φωτισμού ΔΚ Ξηροποτάμου» ποσού 2.926,56 €
213/2014 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 20.7325.13 για «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Μυλοποτάμου» ποσού 2.254,98 €
214/2014 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 20.7325.04 για «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Ξηροποτάμου» ποσού 49.510,21 €
215/2014 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 10.6273 για «Φωτισμό και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες» ποσού 10.443,74 €
216/2014 Κήρυξη άγονου πρόχειρου δημόσιου ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 1100 λίτρων και καλαθιών αχρήστων 70 λίτρων »
217/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2014 – 2015.
218/2014 Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος Καλλιφύτου από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες X = 516926.79 Y = 4557220.47 (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87) μέχρι και το όριο της ανάπλασης επί της οδού Χελμού της πόλης της Δράμας – Κτηματογράφηση – Εφαρμογή της διανομής επί του ρέματος»
219/2014 Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος Μοναστηρακίου από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες X = 513708.84 Y = 4560038.76 (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’87) μέχρι κα τη γέφυρα στη συμβολή των οδών Αντιγόνου και 19ης Μαΐου της πόλης της Δράμας και εφαρμογή της διανομής επί του ρέματος»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 19
220/2014 Έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού για την εργασία “ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ” προϋπολογισμού 43.000,00 ΕΥΡΩ ( με Φ.Π.Α. )
221/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ”
222/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Ν. ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ”
223/2014 Αποστολή πρακτικού πεπραγμένων απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας Κ.Κ.Α. Α’ εξαμήνου 2014
224/2014 Ψήφιση πιστώσεων
225/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Της Λ.Σ.
226/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Του Φ. Γ.
227/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Του Λ. Ι.
228/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Της Κ. Ο.
229/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Της Χ. Σ.
230/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Της Ζ. Μ.
231/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Του Κ. Σ.
232/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Του Σ. Α.
233/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Του Κ. Κ.
234/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Της Γ. Ι.
235/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Της Τ. Ε.
236/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Του Δ. Χ.
237/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Του Π. Σ.
238/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Του Τ. Γ.
239/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Του Μ. Γ.
240/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Του Π. Γ.
241/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Της Κ.Ε.
242/2014 Ψήφιση πιστώσεων
243/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΔΚ Ξηροποτάμου
244/2014 Έγκριση Πρακτικού Ι και Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής του Διαγωνισμού της πράξης με τίτλο “Προβολή , δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ. Δράμας” και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού
245/2014 Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του διαγωνισμού για το έργο : “Οδοποιία ΤΔ Μυλοποτάμου”.
246/2014 Ακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας του διαγωνισμού για το έργο : “Οδοποιία ΤΔ Μοναστηρακίου”.
247/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή σε βάρος των Κ. Α. 20.6323 τέλη τεχνικού ελέγχου , με το ποσό των 160,00 € και Κ. Α. 00.6221 ταχυδρομικά τέλη με το ποσό των 2.167,54 €
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 20
248/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ».
249/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου
250/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου
251/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο νόμος.
252/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού
253/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου
254/2014-283/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014(ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)
284/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΔΚ Χωριστής
285/2014-314/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)
315/2014 5η Αναμόρφωση προϋ/σμού οικ. Έτος 2014
316/2014 Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Β’ τριμήνου 2014 – πρόταση για 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 – πρόταση για 1η αναμόρφωση ετήσιων στόχων οικ. Έτους 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 21
317/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Κουδουνίων
318/2014 – 367/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)
368/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη μισθώτριας ως έκπτωτη, κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων της Θ.Σ
369/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη μισθώτριας ως έκπτωτη, κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων της Ζ.Δ.
370/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη μισθώτριας ως έκπτωτη, κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων της Μ. Αν.
371/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής , κήρυξη μισθώτριας ως έκπτωτη , κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων του Θ.Π.
372/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής , κήρυξη μισθώτριας ως έκπτωτη , κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων του Θ. Χ.
373/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής , κήρυξη μισθώτριας ως έκπτωτη , κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων του Θ.Κ.
374/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της ΤΚ Νικοτσάρα
375/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ”
376/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο “Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την δραμινή ύπαιθρο” στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ( Leater ) και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού
377/2014-397/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)
398/2014 Έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 4Ατο οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου
399/2014 Έγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 3 το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου
400/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής της μισθώτριας του Κινηματοθεάτρου “ΟΛΥΜΠΙΑ” επί της οδού Βενιζέλου , κ. Χαραλαμπίδου Στεφανούλας του Δημητρίου , κήρυξη μισθώτριας ως έκπτωτης καθώς και κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου
401/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής , κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο , κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων της Π. Μ.
402/2014 Μη κατάπτωση εγγυητικής επιστολής , μη κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο , μη κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων του Λ.Ι.
403/2014-415/2014
416/2014 Κατακύρωση πρακτικού Νο 2 διαγωνισμού της εργασίας :Ανάθεση χωματουργικών εργασιών με χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ για τα έτη 2014-2015(μέρος).
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 22
417/2014 Ψήφιση πιστώσεων
418/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΤΚ Σιδηρονέρου .
419/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης του δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών” ( πετρελαίου θέρμανσης , πετρελαίου κίνησης , βενζίνης αμόλυβδης , ελαιολιπαντικών ) του Δήμου Δράμας , των νομικών του προσώπων καθώς και των επιχειρήσεων του , για το έτος 2015
420/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης του δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών” ( πετρελαίου θέρμανσης , πετρελαίου κίνησης , βενζίνης αμόλυβδης , ελαιολιπαντικών ) του Δήμου Δράμας , των νομικών του προσώπων καθώς και των επιχειρήσεων του , για 2015
421/2014-439/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)
440/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 Του ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
441/2014-445/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)
446/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Τ.Κ.ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ.
447/2014-476/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)
477/2014 Ψήφιση πιστώσεων
478/2014 Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων του Δήμου Δράμας χρήσης
2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006
479/2014-491/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)
492/2014 Κατακύρωση πρακτικού επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού (πακέτο Β) για την “Προμήθεια εξοπλισμού για την ανακαίνιση του παλαιού Δημαρχείου Δράμας και μετατροπή του σε Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο”
493/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της ΔΚ Ξηροποτάμου
494/2014 Έγκριση όρων εκμίσθωσης διαμερίσματος ιδιοκτησίας Δήμου Δράμας επί της οδού Ανδρέα Κάλβου 19 στον 1ο όροφο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 23
495/2014-511/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)
512/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή σε βάρος του Κ. Α. 00.6221 ταχυδρομικά τέλη 1.253,06 €
513/2014-515/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)
516/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 την ρύθμιση με δόσεις της ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ Α.Β.Ε.Ε. προς το Δήμο.
517/2014 Επανέγκριση όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 4Α το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου
518/2014 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 20.6211«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας» 7.016,98 €
519/2014 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 20.7325.07 για «Μετατοπίσεις δικτύου φωτισμού» ποσού 588,47 €
520/2014 Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης της εργασίας “Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του Δήμου Δράμας” και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.22 του οικ. έτους 2014
521/2014 Μη κατάπτωση εγγυητικής επιστολής , μη κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο , μη κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων της Θ.Σ.
522/2014
Μη κατάπτωση εγγυητικής επιστολής , μη κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο , μη κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων του Θ. Κ.
523/2014 Μη κατάπτωση εγγυητικής επιστολής , μη κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο , μη κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων του Θ.Π.
524/2014 Μη κατάπτωση εγγυητικής επιστολής , μη κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο , μη κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων του Θ.Χ.
525/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της ΔΚ Δράμας
526/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της ΤΚ Μαυροβάτου
527/2014 Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου : “ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ”
528/2014 Μη κατάπτωση εγγυητικής επιστολής , μη κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο , μη κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων του Τ.Θ.
529/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της ΤΚ
530/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της ΤΚ Μυλοποτάμου
531/2014 Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού Νο 1/25-07-2014 της επαναληπτικής ανοικτής δημοπρασίας για την ” Προμήθεια εξοπλισμού Παιδικού Σταθμού Ν. Κρώμνης Δήμου Δράμας
532/2014 Κατακύρωση πρακτικών του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας” για το σχολικό έτος 2014 – 2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 24
533/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΔΚ Ξηροποτάμου
534/2014 Άσκηση αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως, λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ενώπιον του Εφετείου Θράκης (Σαββίδου Αγγελικής του Παναγιώτη και Σαββίδη Βασιλείου του Γρηγορίου)
535/2014 Άσκηση αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως, λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, ενώπιον του Εφετείου Θράκης (Αθανασίου Βάντση του Λ.)
536/2014-562/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)
563/2014 Κατακύρωση πρακτικού του επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την <<Προμήθεια Συστημάτων Ψηφιοποίησης & Ψηφιακής Προβολής” με κριτήριο
κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση ( χαμηλότερη οικ.προσφορά )
564/2014 Ψήφιση πιστώσεων
565/2014 Ψήφιση πιστώσεων
566/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ»
567/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής ΔΚ Χωριστής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 25
568/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Θ. Κ.
569/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Θ. Σ.
570/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Α. Π.
571/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Φ. Α.
572/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Σ. Δ.
573/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Π.Κ.
574/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Π.Γ.
575/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Α.Μ.
576/2014 Μη κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, μη κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο, μη κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων της Ζ.Δ.
577/2014 Μη κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, μη κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο, μη κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων της Μ.Α.
578/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Σ.Λ.
579/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Σ.Θ.
580/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Θ.Π.
581/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Τ.Κ.
582/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Θ.Χ.
583/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Χ.Λ.
584/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Τ.Θ.
585/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Τ.Γ.
586/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 των ΑΦΟΙ ΚΟΤΡΙΔΗ Ο.Ε.
587/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Θ.Α.
588/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Τ.Θ.
589/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Π.Ε.
590/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Ν.ΜΠΑΤΗΣ – Α.ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Ο.Ε.
591/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Τ.Χ.
592/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Ζ.Π.
593/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Ε.Ε.
594/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Δ.Α.
595/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της ΑΦΟΙ ΜΩΥΣΙΔΗ Ο.Ε.
596/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Λ.Ν.
597/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
598/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Μ.Χ.
599/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Κ.Ν.
600/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Π.Γ.
601/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Γ.Α.
602/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Ν.Μ.
603/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Μ.Α.
604/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Ζ.Δ.
605/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΙΚ. – ΚΥΡΑΤΣΑ Χ. Ο.Ε.
606/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Π.Σ.
607/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Μ.Α.
608/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Ζ.Μ.
609/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Μ-Α.Ο.
610/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Π.Π.
611/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Α.Β.
612/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Κ.Δ.
613/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Π.Β.
614/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της ΤΣΑΚΛΑΚΟΓΛΟΥ – ΧΑΛΑΤΣΗΣ Ο.Ε.
615/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Π.Π.
616/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Κ.Δ.
617/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Τ.Θ.
618/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Χ.Κ.
619/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Α.Χ.
620/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Κ.Χ.
621/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Π.Σ.
622/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Γ.Θ.
623/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Π.Μ.
624/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Κ.Ε.
625/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Χ.Γ.
626/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Ζ.Χ.
627/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Α.Θ.
628/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Χ.Δ.
629/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Κ.Κ.
630/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Α.Π.
631/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Λ.Ι.
632/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Μ.Α.
633/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Π.Δ.
634/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Ν.Κ.
635/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Σ.Δ.
636/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Κ.Σ.
637/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Λ.Δ.
638/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Τ.Φ.
639/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Π.Σ.
640/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Κ.Γ.
641/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Σ.Μ.
642/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Σ.Α.
643/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Σ.Γ.
644/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Μ.Α.
645/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Ζ.Μ.
646/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Χ.Π.
647/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Κ.Δ.
26-15.09.2014 Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 26/15-09-2014 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
649/2014 Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
650/2014 Ψήφιση πιστώσεων
651/2014 Έγκριση τροποποίησης των όρων δημοπράτησης για το έργο με τίτλο “Προβολή και προώθηση πρότασης εναλλακτικού τουρισμού για την δραμινή ύπαιθρο” στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ( Leader )
652/2014 7η Αναμόρφωση προϋ/σμου οικ. Έτους 2014
653/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Χαιριστανίδη Ερωτόκριτου που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
654/2014 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού “Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά άλση του Δήμου Δράμας”
655/2014 Κατακύρωση πρακτικού επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού για το Πακέτο ΣΤ1 για την “Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Μονάδων Αγωγής του Δήμου Δράμας ( Ειδικού Σχολείου Δράμας , Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δράμας , Τεχνικού Επαγγελματικού Ειδικής Αγωγής ) καθώς και των Τμημάτων Ένταξης”
656/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης του 2ου υποέργου με τίτλο “Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ” της πράξης “Ανέγερσης Κτιρίου Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Δράμας”
657/2014 Ψήφιση πιστώσεων
658/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή
659/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Πάνου Άγγελου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
660/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
27-26.09.2014 Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 27/26-09-2014 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
661/2014 Σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας Οικ. Έτους 2015
28-29.09.2014 Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 28/29-09-2014 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
662/2014 Έγκριση άσκησης προσφυγής κατά ακυρωτικής απόφασης του κ. Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Εδαφικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης .
663/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ”
664/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ”
665/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ>>
666/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης της εργασίας : “ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ” Προϋπολογισμός 60.198,26 € με το Φ.Π.Α. ( 13 % )
667/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης του ανοικτού πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την “Ανάθεση Εργασίας για την Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων για τα έτη 2014-2015>> , συνολικού προϋπολογισμού 16.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
668/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή , για την προμήθεια και εγκα-τάσταση εξοπλισμού (hardware) , συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
669/2014 Παράταση προθεσμίας για την υποβολή της Α φάσης της μελέτης “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ”
670/2014 Παράταση προθεσμίας για την υποβολή της Α φάσης της μελέτης “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ”
671/2014 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Γεωργιάδου Λίας που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
672/2014 Ψήφιση πιστώσεων
29-03.10.2014 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 29/03-10-2014 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
673/2014 Ψήφιση πιστώσεων
30-10.10.2014 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 30/10-10-2014 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
674/2014 Ψήφιση πιστώσεων
675/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»
676/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΚΑΛΩΤΗ – ΚΛΕΙΣΤΑ»
677/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων.
678/2014 Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπράτησης της εργασίας «Εκχιονισμός – αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2015» και ψήφιση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.14 του οικ. Έτους 2014 .
679/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης της εργασίας «Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2015».
680/2014 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: «Βελτιώσεις νεκροταφείων»
681/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή σε βάρος των Κ.Α. 20.6323 «τέλη τεχνικού ελέγχου», με το ποσό των 136,00 € και Κ.Α. 00.6221 «ταχυδρομικά τέλη» με το ποσόν των 1.110,53 € .
682/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
683/2014 Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων Καρατζόγλου Θεσσαλονικιάς και Ιωσηφίδου Αικατερίνης που θα γίνουν καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος .
684/2014 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού / Αξιολόγησης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware)
685/2014 Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες – Ψήφιση Πίστωσης
686/2014 Ψήφιση πιστώσεων
687/2014 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (του Κ.Α. 20.7336.07 Μετατοπίσεις δικτύου φωτισμού ποσού 135,35 €)
688/2014 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (του Κ.Α. 20.7325.07 Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Κουδουνίων ποσού 2.200,22 €)
31/21-10-2014 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 31/21-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
689/2014 Κατακύρωση των πρακτικών του δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ( πετρελαίου θέρμανσης , πετρελαίου κίνησης , βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών ) για το έτος 2015 .
690/2014 Κατακύρωση των πρακτικών του δημόσιου ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»
691/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μαυρίδη Δημήτριου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος .
692/2014 Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού για την εργασία: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Προϋπολογισμού 53.272.80 (χωρίς Φ.Π.Α. )
693/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος .
694/2014 Υποβολή αίτησης ανάκλησης ή μη κατά πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου , που αφορά στην καταβολή αμοιβής στους ζωγράφους οι οποίοι προσελήφθησαν με σύμβαση μίσθωσης έργου.
695/2014 Υποβολή αίτησης ανάκλησης ή μη κατά πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου , που αφορά στην αναδρομική καταβολή διαφορών υπερωριακής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Δήμου Δράμας.
696/2014 Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων Καρατζόγλου Θεσσαλονικιάς και Ιωσηφίδου Αικατερίνης που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος .
697/2014 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
698/2014 Υποβολή απολογιστικών οικονομικών στοιχείων Γ’ τριμήνου 2014.
699/2014 Συνέχιση ή μη διαγωνισμού – Οδοποιία ΤΔ Μοναστηρακίου.
700/2014 Συνέχιση ή μη διαγωνισμού – Οδοποιία ΤΔ Μυλοποτάμου.
701/2014 Επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων οικ. Έτους 2015.
702/2014 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Μωϋσιάδου Αναστασίας, που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
703/2014 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Μαχαιρίδου Σοφίας, που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
704/2014 Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου και διαταγή πληρωμής, του δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 4 (νέα αριθμ.3) το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου, στη Δράμα (Πλ. Ελευθερίας 1).
705/2014 Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου και διαταγή πληρωμής, του δημοτικού καταστήματος με αριθμ. 5β (νέα αριθμ.3) το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου, στη Δράμα (Πλ. Ελευθερίας 1).
706/2014 Ψήφιση πιστώσεων
32/7-11-2014 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 32/07-11-2014 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
707/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου
708/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου
709/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου
710/2014 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ.
711/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλ-λήλου Καραγιαννίδη Θεόδωρου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
712/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθη-καν από την παγία προκαταβολή.
713/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλ-λήλου Τριανταφυλλίδη Κωνστα-ντίνου που θα γίνει καθ’ υπέρβα-ση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
714/2014 Κήρυξη του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της εργασίας «Εκχι-ονισμός – αποπαγοποίηση περιο-χής Δήμου Δράμας για την χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2015» ως ά-γονου και επανάληψή του με τους ίδιους όρους .
715/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ».
716/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο, κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων (Παπαδοπούλου Μαρίας Του Γρηγορίου, μισθώτρια του αναψυκτηρίου στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής «ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ»)
717/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο, κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων (Αρμεν Αναστασίας του Πασχάλη) μισθώτρια του κυλικείου του «Δημοτικού Κολυμβητηρίου»)
718/2014 Αίτημα του Τραμπίδη Νικόλαου του Ανέστη για αντικατάσταση εγγυητή.
719/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού.
720/2014 Ψήφιση πιστώσεων
721/2014 Ψήφιση πιστώσεων
722/2014 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Ζιούτη Ευαγγελίας, που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
723/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Λαλέ Ευστράτιου, που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
724/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου, που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
725/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου, που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
726/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ».
727/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού.
728/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων.
729/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου.
730/2014 Τροποποίηση του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 – Κατάρτιση ολοκληρωμένου Προγράμματος δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2015.
731/2014 Κατακύρωση πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την «Ανάθεση Εργασίας για την Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αθλητικών Χώρων για τα έτη 2014-2015.
732/2014 Κατακύρωση πρακτικών του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (hardware).
33/17-11-2014 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 33ης/17-11-2014 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
733/2014 Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού του δημόσιου ανοι-κτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ»
734/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΚΑΛΩΤΗ – ΚΛΕΙΣΤΑ»
735/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου
736/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014
737/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014
738/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014
739/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014
740/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014
741/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014
742/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014
743/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014
744/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014
745/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014
746/2014 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Καγκασίδου Μαρίας που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
747/2014 Επιβολή τέλους χρήσης για οικίσκους «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ» για το οικ. έτος 2014
748/2014 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής
749/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής – Τοπική Κοινότητα Σκαλωτής
750/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής – Δημοτική Κοινότητα Χωριστής
751/2014 Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής – Τοπική Κοινότητα Σιδηρονέρου
34/21-11-2014 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 34ης/21-11-2014 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
752/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
753/2014 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Ιωσηφίδου Αικατερίνης που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
754/2014 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ»
755/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου
756/2014 Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου «ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
757/2014 Ψήφιση πιστώσεων
758/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»
35/1-12-2014 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 35ης/1-12-2014 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
759/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου
760/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού
761/2014 Άμεση εκτέλεση της αριθμ. 205ΔΠ50/11-02-2014 διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας κατά του Αποστολίδη Ιωάννη του Στεφάνου.
762/2014 Άμεση εκτέλεση της αριθμ. 205ΔΠ50/11-02-2014 διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Δράμας κατά της Παπαδάκη Ελένης του Φωτίου.
763/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Αθανασίου Αιμήλιου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
764/2014 Έγκριση των όρων δημοπράτησης για την εργασία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Προϋπολογισμού : 73.677,00 με τον Φ.Π.Α. ( 23% )
765/2014 «9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014»
766/2014 Ψήφιση πιστώσεων
767/2014 Επανέγκριση όρων εκμίσθωσης διαμερίσματος ιδιοκτησίας Δήμου Δράμας επί της οδού Ανδρέα Κάλβου 19 στον 1ο όροφο.
768/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
769/2014 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Ιωσηφίδου Αικατερίνης που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
770/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Νικοτσάρα.
771/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου
772/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
773/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΚΑΙ 14ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥΣ»
774/2014 Ρύθμιση οφειλών του αρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014 της Μ.Γ.
775/2014 Ρύθμιση οφειλών του αρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014 του Τ.Α.
776/2014 Ρύθμιση οφειλών του αρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014 του Κ. Αλεξανδρίδης – Α. Ορφανίδης Ο.Ε.
777/2014 Ρύθμιση οφειλών του αρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014 του Σ.Θ.
778/2014 Ρύθμιση οφειλών του αρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014 του Κ. Π.
779/2014 Ρύθμιση οφειλών του αρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014 του Γ. Μ.
780/2014 Ρύθμιση οφειλών του αρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014 του Σ.Γ.
781/2014 Ρύθμιση οφειλών του αρθρου 51 του Ν. 4257 / 14-4-2014 του Ε.Κ.
782/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης δημόσιου πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια λογισμικών.
783/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ»
784/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
785/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Δράμας.
786/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής της πρώην μισθώτριας του αναψυκτηρίου στην τοπική κοινότητα Κουδουνίων κ. Ρεβολίδου Παναγιώτας, λόγω ανεξόφλητων μισθωμάτων.
36/9-12-2014 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 36/9-12-2014 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
787/2014 Χορήγηση διατακτικών σε άπορους δημότες.
788/2014 Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού της εργασίας «Εκχιονισμός αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2015».
789/2014 Κατακύρωση πρακτικών του ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της εργασίας “Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2015”
790/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος.
791/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροποτάμου.
792/2014 Έγκριση της υπ’ 85/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σχετικά με την έγκριση στοχοθεσίας 2015 – πίνακας 5Α.
793/2014 Έγκριση της αριθμ. 55/2014 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, σχετικά με την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας 2015 του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας.
794/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»
795/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή.
796/2014 Ψήφιση πιστώσεων.
797/2014 Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος Πηγών Αγίας Βαρβάρας από τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες Χ = 511.650, Υ = 4.554.975 μέχρι και τη χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες Χ = 511.098, Υ = 4.553.980 (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ’ 87) – Κτηματογράφηση – Εφαρμογή της διανομής επί του ρέματος».
798/2014 Κατακύρωση πρακτικών του ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων.
799/2014 Ακύρωση της 764/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον ανοικτό πρόχειρο δημόσιου μειοδοτικό διαγωνισμό για την εργασία “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” Προϋπολογισμού: 73.677,00 € με τον Φ.Π.Α. (23%)
800/2014 Έγκριση των όρων δημοπράτησης του ανοικτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ” του Δήμου Δράμας ” Προϋπολογισμού : 73.677,00 € με τον Φ.Π.Α. (23%)
37/15-12-2014 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 37/15-12-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
801/2014 Αποδοχή χρηματοδότησης για την αποπληρωμή του προγράμματος Αθλητισμός για όλους (Π.Α.γ.ο. ) περιόδου 2013-2014 – 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014
802/2014 Έγκριση έκτακτων δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Σκαλωτής
803/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και τοπο-θέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για το βοηθητικό γήπεδο ΔΟΞΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα ( 178.860,00 € ) χωρίς το ΦΠΑ και 219.997,80 € με το ΦΠΑ
804/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μαυροβάτου
805/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων
806/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλλιφύτου
807/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Α.Α.
808/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Κ.Α.
809/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Χ.Σ.
810/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Α.Σ.
811/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Κ.Δ.
812/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Β.Χ.
813/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Κ.Μ.
814/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Γ.Κ.
815/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Χ.Γ.
816/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Κ.Κ.
817/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Μ.Δ.
818/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Τ.Β.
819/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Χ.Α.
820/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Τ.Α.
821/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Σ.Ι.
822/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Σ. & Θ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
823/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Γ.Χ.
824/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του M.L.
825/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Χ.Φ.
826/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Π.Ε.
827/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Α.Π.
828/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Χ.Σ.
829/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Γ.Μ.
830/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του ΤΣΑΚΛΑΚΟΓΛΟΥ Σ. – ΧΑΛΑΤΣΗΣ Π. Ο.Ε.
831/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Α.Μ.
832/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Χ.Π.
833/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Δ.Θ.
834/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Φ. – ΚΑΡΑΪΣΑΛΙΔΗ Χ. Ο.Ε.
835/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Χ.Μ.
836/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Μ.Ι.
837/2014 Ψήφιση πιστώσεων
838/2014 Απ’ ευθείας ανάθεση έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»
38/22-12-2014 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 38/22-12-2014 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
839/2014 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή σε βάρος των Κ.Α. 20.6323 “τέλη τεχνικού ελέγχου” , με το ποσό των 170,20 € και Κ.Α. 00.6221 <<ταχυδρομικά τέλη>> με το ποσόν των 466,69 €
840/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος .
841/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
842/2014 Έγκριση μετακίνησης της υπαλλήλου Σιδηροπούλου Μακρίνας που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος .
843/2014 Ψήφιση πιστώσεων
844/2014 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του έργου : « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΟΔΟΥ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ, 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ »
845/2014 Έγκριση μετακίνησης του υπαλλήλου Μάνιου Ευστράτιου που θα γίνει καθ’ υπέρβαση των τριών ημερών που ορίζει ο Νόμος
846/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ».
847/2014 Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ».
848/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής
849/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Σιδηρονέρου.
850/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου .
851/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Λιβαδερού.
852/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Μοναστηρακίου.
853/2014 Έγκριση εκτάκτων δαπανών πάγιας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Καλού Αγρού.
854/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Δ.Γ.
855/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Ι.Σ.
856/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Σ.Κ.
857/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 της Τ.Δ.
858/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Λ.Ν.
859/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Α.Δ.
860/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του ΧΑΣΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. – ΠΑΠΑΣ Ο.Ε.
861/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Μ.Κ.
862/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Π.Α.
863/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Σ.Κ.
864/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Σ.Κ.
865/2014 Ρύθμιση οφειλών του άρθρου 51 του Ν. 4257/14-4-2014 του Μ.Π.
39/30-12-2014 Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 39ης/30-12-2014 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
866/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο, κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων – Παπάς Αναστάσιος (ΚΑΦΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).
867/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο, κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων – Σ. Ενεχηλίδης – Ν. Γρίδης & Σια Ο.Ε. (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ).
868/2014 Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, κήρυξη μισθωτή ως έκπτωτο, κίνηση διαδικασίας έκδοσης διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και των οφειλομένων – Παπαδοπούλου Μαρία (ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΗ).
869/2014 Ακύρωση ληφθείσας απόφασης 680/2014 της οικονομικής επιτροπής, σχετικά με την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Βελτιώσεις νεκροταφείων» (Μικροχωρίου), και λήψη νέας, με ανάθεση του έργου σε άλλο ανάδοχο.
870/2014 Κατακύρωση των πρακτικών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ».