Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Κέντρο ερμηνείας οίνου και αποσταγμάτων Δράμας» με κωδικό αίτησης 0011312642, στο πλαίσιο της 1ης (υπ’ αριθ. 108/30.03.2018) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Νομού Δράμας του ΠΑΑ 2014-2020 της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α και εξουσιοδότηση του Νόμιμου Εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020
image_print