Διαδικασίες

Για οποιαδήποτε αίτημα διακοπής κυκλοφορίας οδού για πάνω από 48 ώρες

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2521350714 ipapaz@dimosdramas.gr

Στην περίπτωση μόνιμων κατοίκων για την εξυπηρέτηση της διέλευσής τους από τον πεζόδρομο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Συμβόλαιο αγοράς ή χρήσης του ακινήτου
 • Οικοδομική άδεια όπου να αναφέρεται η ύπαρξη της νόμιμης θέσης στάθμευσης
 • Κάτοψη της στάθμης όπου βρίσκεται η θέση στάθμευσης (από το φάκελο της οικοδομικής άδειας με τη σφραγίδα της θεώρησης κατά ΓΟΚ της πολεοδομίας)
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2521350712 amosx@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350661 kxatz@dimosdramas.gr

Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (άρθρο 2 υπ’αριθμ. 1107414/1491/ΤΕΦ/26-11-2003 (ΦΕΚ 1827 Β) αναφέρονται παρακάτω.

Μετά από την πλήρη υποβολή των δικαιολογητικών και εντός τριάντα (30) ημερών εκδίδεται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και κατόπιν εντός (10) ημερών η Απόφαση Δημάρχου για τη χορήγηση της άδειας .

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο): με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια. Προκειμένου περί πολυκατοικίας, αντίγραφο του κανονισμού της από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός της πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών του ακινήτου, από την οποία να προκύπτει ότι επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος ή αίθουσας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Προκειμένου περί οικημάτων, στα οποία στεγάζονται έως δύο κατοικίες, κατατίθεται όμοια υπεύθυνη δήλωση, από τους ή τον ιδιοκτήτη των κατοικιών ανάλογα.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου, από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) και πρόσφατο (όχι πέραν του τριμήνου) αντίγραφο ποινικού μητρώου «δικαστικής χρήσης», που εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και διαβιβάζεται μέσω της αρμόδιας δικαστικής αρχής στο Δήμο ή Κοινότητα στον οποίο υπεβλήθησαν τα λοιπά δικαιολογητικά.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα ή μίσθωση του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, από τον αιτούντα ή η παραχώρηση στον αιτούντα.
 • Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος, της αίθουσας ή του χώρου, υπό κλίμακα 1:50, συνταχθέν από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό, σε δύο αντίτυπα και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας, από την οποία να προκύπτει ότι το κατάστημα, η αίθουσα ή ο χώρος για τον οποίο πρόκειται να εκδοθεί η άδεια, είναι χώρος κυρίας χρήσεως, προοριζόμενος για κατάστημα.
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος ή μεταβολής.
 • Γνωμάτευση Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι υγειονομικοί όροι λειτουργίας.
 • Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος (ΦΕΚ ) καταστατικού προκειμένου περί Εταιρείας ή Σωματείου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ' ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης έκτισης της ποινής αυτής.
 • Παράβολο 185 Ευρώ.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις και δεν επήλθε οποιαδήποτε κτηριοδομική μεταβολή του καταστήματος που βρίσκεται στη διεύθυνση …………………………………….»

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2521351127 ealva@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521047815 gadam@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2521350714

Μετά την έκδοση της προέγκρισης εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών (τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων κλπ) απαιτούνται τα εξής:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
 • Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ.
 • Παράβολο σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 2438 Β) (από το ταμείο του Δήμου μας-ισόγειο)
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων)
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι δεν απαιτείται κυκλοφοριακή σύνδεση αυτών με το βασικό και δευτερεύον εθνικό δίκτυο (ΔΕΣΕ), ως και το επαρχιακό (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχίας), έξω από τα όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών.
 • Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, συνοδευόμενη από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.) και από σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α).
 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για θεματικά πάρκα (για εκτάσεις από 10 στρ. και άνω)
 • Αν πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή Αρχαιολογικής Ζώνης, έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο, μετά από προέγκριση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 80 του ΔΚΚ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 36873/02.07.2007 ΚΥΑ. Για την προέγκριση καταβάλλεται το παράβολο. Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί, εάν η τασσόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΔΚΚ, προθεσμία για την έκδοσή της, παρέλθει άπρακτη. Τα παρακάτω δικαιολογητικά αφορούν κλειστούς παιδοτόπους. Για τους υπαίθριους παιδότοπους απαιτούνται κατ’ αναλογία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο) στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.
 • Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν.1599/1986 και εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπο, περί μη καταδίκης για κακούργημα ή για πλημμέλημα.
 • Σχεδιάγραμμα κατόψεως και τομή του καταστήματος, σε τρία αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του καταστήματος και να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Το σχεδιάγραμμα θεωρείται εις τριπλούν από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται αυθημερόν, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης. - H Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης χορηγείται πλέον από ιδιώτη μηχανικό.
 • Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους προς τα αναφερόμενα στην παρούσα πρότυπα ασφαλείας. Οι βεβαιώσεις ελέγχου ή οι εκθέσεις επιθεώρησης πρέπει να εκδίδονται από τον αναγνωρισμένο φορέα.
 • Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εν ελλείψει κανονισμού ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών συμφωνεί να λειτουργήσει το υπόψη κατάστημα. Σύμφωνα με την εγκ.72/66287/27.11.2007 του ΥΠΕΣ το παρόν δικαιολογητικό κατατίθεται στο στάδιο της προέγκρισης.
 • ΄Άδεια έναρξης επιτηδεύματος από την οικεία ΔΟΥ.

Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, λούνα πάρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, απαιτούνται πλέον των προβλεπομένων από τις διατάξεις Νόμων  κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων
 • Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών
 • Βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών
 • Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α' 216)
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου
 • Βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση
 • Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, αν η δραστηριότητα αναπτυχθεί σε κοινόχρηστο χώρο

Στην περίπτωση που απαιτείται εκσκαφή στο οδόστρωμα λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών

Οδηγίες:

 • Υποβάλετε αίτηση προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμο Δράμας για έκδοση αδείας τομής οδοστρώματος της οδού…………………………………. (χορηγείται από την υπηρεσία), αφού πρώτα ενημερώσετε τις υπηρεσίες της ΔΕΗ και του ΟΤΕ, προκειμένου να αποφύγετε πιθανές βλάβες στα δίκτυά τους.
 • Πριν υποβληθεί η αίτηση στο πρωτόκολλο Θα πρέπει να σφραγισθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ότι δεν χρωστάτε στο Δήμο (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ).
 • Γίνεται συνεννόηση με την Δ.Ε.Υ.Α.Δ. για να υποδείξει το σημείο από το οποίο διέρχονται τα δίκτυά της καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέσετε το ακίνητό σας.
 • Υποβάλετε μαζί με την αίτηση εγγυητική επιστολή 300€ για τα ασφαλτοστρωμένα και τσιμεντοστρωμένα οδοστρώματα ή 200€ για τα αμμοχαλικοστρωμένα, από αναγνωρισμένη τράπεζα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: “Για την αποκατάσταση οδοστρώματος της οδού……………….. στην προτέρα του κατάσταση, λόγω τομής του για σύνδεση του  ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης  – αποχέτευσης”.
 • Η άδεια χορηγείται αυθημερόν αφού βέβαια προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά,  και ισχύει για χρονικό διάστημα ενός [1] μηνός από την ημερομηνία έκδοσής της.
 • Όταν τελειώσετε την εργασία υποχρεούστε να επαναφέρετε το οδόστρωμα στην κατάσταση που ήταν πριν να πραγματοποιήσετε την τομή.
 • Η αποκατάσταση γίνεται με άμμο, βάση οδοστρωσίας(3Α) και ασφαλτικό και όχι με τα υλικά εκσκαφής, προκειμένου να αποφύγουμε μελλοντική καθίζηση του οδοστρώματος.
 • Στη συνέχεια δηλώνετε στην υπηρεσία ότι έγινε η αποκατάσταση και μετά τη σχετική διαπίστωση, σας επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή μετά πάροδο 3 μηνών από τη δήλωσή σας.
 • Σε περίπτωση που  αδυνατείτε να αποκαταστήσετε την τομή, είτε σε περίπτωση που καθυστερήσετε, τα συνεργεία του Δήμου Δράμας, με δαπάνες του Δήμου πραγματοποιούν την αποκατάσταση και στη συνέχεια επιβαρύνεστε με το αντίστοιχο ποσό.
 • Ο συντελεστής δικαιώματος αποκατάστασης των οδοστρωμάτων έχει καθοριστεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε 50,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε τομή οδοστρώματος χωρίς την προηγούμενη άδεια από  την  υπηρεσία  μας σας επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίστηκε στο διπλάσιο της εγγύησης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2521350714 ipapaz@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350661 kxatz@dimosdramas.gr

Όταν ζητείται απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από είσοδο-έξοδο κτιρίου:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Συμβόλαιο αγοράς ή χρήσης του ακινήτου
 • Οικοδομική άδεια όπου να αναφέρεται η ύπαρξη της νόμιμης θέσης στάθμευσης
 • Κάτοψη της στάθμης όπου βρίσκεται η θέση στάθμευσης (από το φάκελο της οικοδομικής άδειας με τη σφραγίδα της θεώρησης κατά ΓΟΚ της πολεοδομίας)
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2521350712 amosx@dimosdramas.gr
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2521350661 kxatz@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό κινητικής αναπηρίας
 • Άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτιοκινήτου
 • Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ακινήτου
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521047815 gadam@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2521350714

Όταν κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση στυλίσκων σε πεζοδρόμιο για λόγους ασφαλείας και καλύτερης κυκλοφορίας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ)

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2521047815 gadam@dimosdramas.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  2521350714

Με την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης ο κάθε δημότης μπορεί να αιτηθεί για διάφορα θέματα που αφορούν το πράσινο όπως:

 • προτάσεις αναβάθμισης υπάρχοντων χώρων πρασίνου
 • αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα άρδευσης
 • περιποίηση χώρου πρασίνου
 • κλάδεμα δένδρων ή θάμνων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
 • φύτευση
 • κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης από κοινόχρηστους χώρους και πεζοδρόμια
 • καταγγελία για πρόκληση ζημιών και κλοπής σε χώρους πρασίνου κλπ

Κατά την συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται σαφής περιγραφή του αιτήματος με αναφορά της συγκεκριμένης περιοχής (οδός, αριθμός, περιοχή  κλπ)

Πρότυπα Αρχεία:

Χρησιμοποιείται από κάθε πολίτη προκειμένου να αιτηθεί  κάτι για θέματα που αφορά στον περιβάλλον, ή να καταγγείλει κάτι, ή να εκφράσει παράπονο για κάτι.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ, στο όνομα του ενδιαφερόμενου

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2521350690 adere@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με καταχωρημένη την αναγνώριση στην οποία αναφέρεται ο προσδιορισμός επωνύμου και πού είναι δημότης το τέκνο.
 • Δηλωτικό εκούσιας αναγνώρισης, από συμβολαιογράφο.
 • Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και η αναγνώριση τέκνου γίνεται από Έλληνα, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης, η οποία συντάσσεται μετά την υιοθεσία.
 • Σε περιπτώσεις που η μητέρα είναι αλλοδαπή και υιοθετείται από Έλληνες γονείς, χρειάζεται καθορισμός ιθαγένειας, από τη γενική Δ/νση Περιφέρειας Στερεάς. (Από 10/11/2004 και μετά δεν απαιτείται καθορισμός Ιθαγένειας)

Πρότυπα Αρχεία:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Αν η ληξιαρχική πράξη γάμου δεν αναφέρει το Δήμο που είναι γραμμένος ο/η σύζυγος, προσκομίζεται το πιστοποιητικό γεννήσεως για ενδεικτική εγγραφή στο Δήμο μας και ενημερώνεται με απόφαση ο Δήμος αυτός.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2521350733 tpetr@dimosdramas.gr

Στις περιπτώσεις φθορών σε ιστούς και φωτεινους σηματοδότες

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2521047772 bspan@dimosdramas.gr

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας, για την αντιμετώπιση του φαινομένου του υποσιτισμού των παιδιών που βιώνουν την ακραία φτώχεια, οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια) και κατόπιν επιτόπιας κοινωνικής έρευνας εντάσσονται στο πρόγραμμα σίτισης.

Διαδικασία:

 1. Επαφή με τη διοίκηση του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας για τη συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας σχετικά με τη διάθεση φαγητού από τους Παιδικούς Σταθμούς.
 2. Κατάθεση δικαιολογητικών και Κοινωνική Έρευνα
 3. Δημιουργία κατάστασης ωφελουμένων με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια
 4. Παράδοση κατάστασης ωφελουμένων στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Δράμας . (Τήρηση απορρήτου)
 5. Παροχή ψυχολογικής στήριξης στις οικογένειες.

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2521351130 gatha@dimosdramas.gr
ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 2521351130 mzapo@dimosdramas.gr
 • Κατάθεση αίτησης- Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  (αναγράφονται στην αίτηση).
 • Έλεγχος των δικαιολογητικών  όσον αφορά την πληρότητα και την γνησιότητα.
 • Πρωτοκόλληση της  αίτησης.
 • Έλεγχο, από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου, στο σύστημα ΑΤΛΑΣ της ΗΔΙΚΑ E. μέσω της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ανασφαλίστων σχετικά με την διαπίστωση ασφαλιστικής ή μη ικανότητας του αιτούντος καθώς και έλεγχος οικογενειακού εισοδήματος και περιουσίας στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο.
 • Έκδοση σχετικής απόφασης η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα και ενημερώνεται το μητρώο της υπηρεσίας.

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2521351127 ealva@dimosdramas.gr
ΔΑΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2521351126 xdain@dimosdramas.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως από Μητρώα Αρρένων.
 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί στο Ληξιαρχείο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή του σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους.
 • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.

Πρότυπα Αρχεία:

Περιπτώσεις

Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης

 1. Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου και απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν)

Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας

 1. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεώς εφόσον έχει συνταχθεί σε Ληξιαρχείο.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υπάρχει εγγραφή της σε κανένα Δημοτολόγιο του Κράτους.
 • Βεβαίωση Αστυνομίας του τόπου διαμονής τα δύο τελευταία χρόνια.
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα.

Πρότυπα Αρχεία: