Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2022-2023» και συγκρότηση “Ειδικής Επιτροπής Ονειρούπολης”
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΛΒ7Ω9Μ-7Μ3 02/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 28490/21-7-2022 Αρ. Αποφ.: 152-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής με θέμα την επικαιροποίηση του ΄΄κανονισμού χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Δήμου Δράμα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΤΝΑΩ9Μ-Α04 02/08/2022 Αρ. Πρωτ.: 28223/20-7-2022 Αρ. Αποφ.: 141-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
«Έγκρισης εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου Δράμας για τον μήνα Ιούνιο 2022»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΡΠΔΚΩ9Μ-Ψ5Υ 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 25180/30-06-2022 Αρ. Αποφ.: 156-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 66ΓΖΩ9Μ-ΚΧΗ 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 28103/19-7-2022 Αρ. Αποφ.: 160-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση κοπής δένδρων στα Α’ Κοιμητήρια Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ρ4ΣΝΩ9Μ-6ΧΔ 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 28099/19-7-2022 Αρ. Αποφ.: 155-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καταβολή νομιμοτόκως ποσών που επιδικάστηκαν για οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές στην Ελπινίκη Στεφανίδου του Κωνσταντίνου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 627ΞΩ9Μ-ΡΛΚ 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 26620/08-07-2022 Αρ. Αποφ.: 153-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση κοπής δένδρου στη Νέα Αμισό
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9ΕΑΜΩ9Μ-Ψ89 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 28096/19-7-2022 Αρ. Αποφ.: 154-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκκίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης των αγροτεμαχίων με αριθμούς 61 και 218 σχολικού κλήρου αγροκτήματος Αρκαδικού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Τ3ΦΩ9Μ-ΕΦΡ 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 25997/5-7-2022 Αρ. Αποφ.: 158-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο ανεξάρτητο σύμβουλο των υπηρεσιών για τη σύνταξη μελέτης των δράσεων που θα προταθούν προς χρηματοδότηση εκ μέρους του Δήμου Δράμας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΟΤΑ
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΑΩ4Ω9Μ-ΞΛ0 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 26386/07-07-2022 Αρ. Αποφ.: 147-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκκίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης των αγροτεμαχίων με αριθμό 91, 536 & 628 σχολικού κλήρου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 97Ζ8Ω9Μ-ΗΡΑ 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 25993/5-7-2022 Αρ. Αποφ.: 157-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Έγκρισης συν διοργάνωσης πολιτιστικής δράσης με την Ένωση Κυριών Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 912ΛΩ9Μ-Φ06 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 28478/21-07-2022 Αρ. Αποφ.: 151-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή πιστώσεων των ΚΑΠ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2022 (ΣΑΤΑ) (απόφαση με αρ.27/2022 ΔΕΠ)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9Χ12Ω9Μ-ΦΨΩ 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 28675/22-7-2022 Αρ. Αποφ.: 145-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συν διοργάνωσης έκθεσης «ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ» με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ2Φ3Ω9Μ-4ΓΟ 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 28431/21-07-2022 Αρ. Αποφ.: 150-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικής εκδήλωσης Δήμου Δράμας Dramaica για το έτος 2022 και έγκριση ανάθεσης της φύλαξης της εκδήλωσης σε τρίτο λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΨΠΩΩ9Μ-ΗΔΓ 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 28428/21-07-2022 Αρ. Αποφ.: 149-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2021 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απόφαση με αρ.29/2022 ΔΕΠ)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ0Η9Ω9Μ-ΗΤΙ 29/07/2022 Αρ. Πρωτ.: 28671/22-07-2022 Αρ. Αποφ.: 144-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ