Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θητεία από 01-09-2019 έως και την 06-11-2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΗ5ΝΩ9Μ-ΝΒΘ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 24730/28-08-2019 Αρ. Αποφ.: 390-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με θητεία από 01-09-2019 έως και την 06-11-2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΟ22Ω9Μ-060 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 24730/28-08-2019 Αρ. Αποφ.: 389-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου με θητεία από 01-09-2019 έως και την 06-11-2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΝΠ0Ω9Μ-6ΡΙ 03/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 24730/28-08-2019 Αρ. Αποφ.: 388-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπογραφής της 1ης τροποποίησης της Σύμβασης Επιδότησης (SUBSIDY CONTRACT) No. B2.6f.03 του έργου με τίτλο «Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» και ακρωνύμιο «LYSIS» το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» με κωδικό ΜIS 5016103
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΩΗΑΩ9Μ-ΧΙΨ 29/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24734/28-08-2019 Αρ. Αποφ.: 387-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εκκαθάριση αρχείων (παλαιών και νέων) Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ41ΙΩ9Μ-5ΣΣ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 17779/26-06-19 Αρ. Αποφ.: 385-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Ιούλιο 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Κ42Ω9Μ-ΥΤΕ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22453/05-08-19 Αρ. Αποφ.: 384-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 29/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΧ1ΘΩ9Μ-6ΙΠ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22851/07-08-19 Αρ. Αποφ.: 383-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 28/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΣΝΑΩ9Μ-0Ι4 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22852/07-08-19 Αρ. Αποφ.: 382-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 27/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω2ΤΠΩ9Μ-1ΞΕ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22249/01-08-19 Αρ. Αποφ.: 381-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 26/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω5Ο5Ω9Μ-ΩΧΚ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22251/01-08-19 Αρ. Αποφ.: 380-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 25/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ7ΑΙΩ9Μ-5Ι6 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22853/07-08-19 Αρ. Αποφ.: 379-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 24/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω6ΚΜΩ9Μ-4Δ1 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22348/02-08-19 Αρ. Αποφ.: 378-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 23/2019 απόφασης της ΔΚ Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Κ0ΒΩ9Μ-ΟΜΜ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22347/02-08-19 Αρ. Αποφ.: 377-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου δημοτικού σχολείου ΤΚ Μυλοποτάμου»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω80ΦΩ9Μ-6ΝΩ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 23223/12-08-19 Αρ. Αποφ.: 376-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Βιοτεχνία ξύλινων κιβωτίων – κυψελών» ιδιοκτησίας του κ. Κανετούνη Φώτιου, εντός του με αρ. 452 αγροτεμαχίου του «Αγροκτήματος» Μυλοποτάμου, επί Δημοτικής οδού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΦΖΘΩ9Μ-Α77 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 23207/12-08-19 Αρ. Αποφ.: 375-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ