Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκρισης της υπ’ αριθμ. 157/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας περί της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΘΨΞΩ9Μ-ΑΥ0 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16385/6-5-2021 Αρ. Αποφ.: 97-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Απρίλιο 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΝΤ5Ω9Μ-ΑΜΦ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16243/6-5-2021 Αρ. Αποφ.: 105-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας, υδροφόρου οχήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΧΚΞΩ9Μ-ΩΥ6 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 14664/22-4-2021 Αρ. Αποφ.: 104-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση για τη μετατόπιση στύλου στην Κοινότητα Ξηροποτάμου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΦ8ΩΩ9Μ-ΖΘΩ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 15917/2-4-2021 Αρ. Αποφ.: 109-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων για την υπό ίδρυση εγκατάσταση «Βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών» της Ετόγλου Ιωάννης & ΣΙΑ Ο.Ε., εντός των αγροτεμαχίων 637α & 637δ του Αγροκτήματος Προαστείου Δράμας, ιδιοκτησίας του κ. Ετόγλου Ιωάννη, επί Δημοτικής οδού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΕ3ΦΩ9Μ-9Ρ5 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 15731/28-4-2021 Αρ. Αποφ.: 102-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εισόδου–εξόδου οχημάτων για την υπό ανέγερση κατοικία στο με αρ.1623 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Καλλιφύτου, επί αγροτικής οδού
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Κ3ΑΩ9Μ-ΠΒΡ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 14853/23-4-2021 Αρ. Αποφ.: 101-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μεταβίβαση αδείας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΝΟ5Ω9Μ-Α01 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 14827/22-4-2021 Αρ. Αποφ.: 100-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήματος περί μείωσης του καταβαλλόμενου μισθώματος του τουριστικού περιπτέρου στον λόφο «Κορυλόβου» κατά 100% για τους μήνες τους οποίους η επιχείρηση είναι κλειστή, λόγω των νέων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΝ33Ω9Μ-ΧΣΛ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 2385/16-4-2021 Αρ. Αποφ.: 99-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ’αριθ.7/2021 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την Β΄ κατανομή δόσης των ΚΑΠ 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΕΩΒΩ9Μ-Ξ6Η 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16130/5-5-2021 Αρ. Αποφ.: 98-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 156/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας περί αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικ. έτους 2021
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 66Ι6Ω9Μ-ΓΔΟ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16389/6-5-2021 Αρ. Αποφ.: 96-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση της γενικής υπηρεσίας «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Δράμας» σε τρίτο
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 63Θ6Ω9Μ-Ξ7Ε 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 17474/12-5-2021 Αρ. Αποφ.: 95-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού θερινού κινηματογράφου « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ », εντός του Δημοτικού κήπου Δράμας, για του μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2021, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 περίπτ. γ του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018”
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΑ4ΗΩ9Μ-Ρ8Ψ 14/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 2833/6-5-2021 Αρ. Αποφ.: 94-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 67ΧΚΩ9Μ-ΝΓ2 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16245/06-05-2021 Αρ. Αποφ.: 93-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατεπείγουσα εισαγωγή θέματος που αφορά στην έκδοση ψηφίσματος για την παραχώρηση με μίσθωση του αρχοντικού στην οδό Περδίκα στη Δράμα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 67ΧΤΩ9Μ-3ΞΘ 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16361/06-05-2021 Αρ. Αποφ.: 92-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια Περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης και συζήτησης θεμάτων ως κατεπείγοντα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ9ΦΙΩ9Μ-ΨΟ1 07/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 16384/06-05-2021 Αρ. Αποφ.: 91-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ