Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση του κατεπείγοντος της Συνεδρίασης και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΗΜ3Ω9Μ-ΛΟΗ 20/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 0 Αρ. Αποφ.: 283-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατανομή των χώρων προβολής των κομμάτων και καθορισμός της χρήσης αυτών ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΩΞΣΩ9Μ-ΩΗΠ 20/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 16865/19-06-2019 Αρ. Αποφ.: 282-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας «Συντήρηση – Επισκευή στις υδρορροές των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας (με τα υλικά)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω89ΞΩ9Μ-Ν1Σ 03/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 5125/20-01-2019 Αρ. Αποφ.: 155-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ενιαίου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» του Δήμου Δράμας, των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων, για το οικονομικό έτος 2020
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΕΟΛΩ9Μ-5ΔΓ 31/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 14966/30-5-2019 Αρ. Αποφ.: 176-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία ΤΚ Καλού Αγρού»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Λ7ΗΩ9Μ-ΑΑΞ 22/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 37750/11-12-2018 Αρ. Αποφ.: 692-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 101/2019 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) οικ. έτους 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΤ57Ω9Μ-0ΜΤ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 13322/14-05-2019 Αρ. Αποφ.: 270-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας των εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ψ8ΦΩ9Μ-668 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 11308/18-04-2019 Αρ. Αποφ.: 281-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση – Συμπλήρωση της με αρ. 195/2019 ΑΔΣ με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας και του δήμου Δράμας, για την υλοποίηση των πράξεων(κατασκευής έργων)προσαρμογής των επτά(7) Παιδικών Σταθμών και των δύο(2) Βρεφονηπιακών Σταθμών, εν λειτουργία του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.99/2017 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31630/28-06-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ: 7ΜΔ1465ΧΘ7-Ζ00) με τίτλο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ε5ΚΩ9Μ-ΡΞΨ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 12864/09-05-2019 Αρ. Αποφ.: 280-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οριστικοποίηση έκπτωσης του Ελματζόγλου Ι. Ιωσήφ από το έργο με τίτλο « Κοινοτική Οδοποιΐα Δ.Κ. Χωριστής»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΚΔΡΩ9Μ-7Σ6 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 12603/07-05-2019 Αρ. Αποφ.: 279-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΜΩΠΩ9Μ-5ΚΤ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 12362/03-05-2019 Αρ. Αποφ.: 278-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΖΦ9Ω9Μ-95Β 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 11381/19-04-2019 Αρ. Αποφ.: 277-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας « Εργασίες Επισκευής και Συντήρησης Παιδικών Χαρών»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 68Τ8Ω9Μ-ΥΦΧ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 11597/22-04-2019 Αρ. Αποφ.: 276-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) της μελέτης «Αναθεώρηση Πολεοδομικής Μελέτης Περιοχής Επέκτασης Νέας Αμισού και Μελέτη Πράξης Εφαρμογής»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω660Ω9Μ-ΥΙΨ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 11721/23-04-2019 Αρ. Αποφ.: 275-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7Μ9ΧΩ9Μ-8Σ2 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 12225/02-05-2019 Αρ. Αποφ.: 274-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 84/2019 ΑΟΕ σχετικά με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία A΄ τριμήνου 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Η4ΨΩ9Μ-Φ0Θ 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 12806/08-05-2019 Αρ. Αποφ.: 273-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ