Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Απ΄ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού θερινού κινηματογράφου « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», εντός του Δημοτικού κήπου Δράμας, για δύο μήνες , αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης, στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 2 περίπτ. γ του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΧΙΤΩ9Μ-ΟΙΒ 30/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14258/17-06-2020 Αρ. Αποφ.: 153-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου και δέσμευση για κάλυψη πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΩΙΝΩ9Μ-ΖΔΒ 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14877/23-06-2020 Αρ. Αποφ.: 137-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της δια περιφοράς Κατεπείγουσας Συνεδρίασης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων )και συζήτησης θέματος ως κατεπείγον
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΓΛ9Ω9Μ-57Ν 25/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 14919/24-06-2020 Αρ. Αποφ.: 136-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία « Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου Δράμας, μετά από αίτημα των δημοτικών παρατάξεων «ΠΟΛΗ + ΖΩΗ», «ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020» και «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΜΚΩΩ9Μ-ΨΑΤ 14/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 971/13-01-2020 Αρ. Αποφ.: 05-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 03/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου – Αθλητικός Σύλλογος Χειροσφαίρισης «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 64Κ3Ω9Μ-979 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2369/27-01-2020 Αρ. Αποφ.: 29-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 02/2020 γνωμοδότησης της Κοινότητας Δράμας, σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 9ΩΡΗΩ9Μ-ΖΞ0 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2368/27-01-2020 Αρ. Αποφ.: 28-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 1/2020 απόφασης της ΕΠΖ, σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων έτους 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 62ΞΝΩ9Μ-ΥΧ4 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1755/20-01-2020 Αρ. Αποφ.: 27-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αλλαγή χρήσης του οικοπέδου επί της οδού Βοραζάνη πίσω από την Στρατιωτική λέσχη, σε αποκλειστικό χώρο ελεύθερης στάθμευσης δικύκλων, μηχανών και ποδηλάτων και ανάλογης διαμόρφωσης του χώρου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ6ΔΝΩ9Μ-987 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1751/20-01-2020 Αρ. Αποφ.: 26-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διοικητική αποβολή από το Δημοτικό αναψυκτήριο « ΥΔΡΑΜΑ» στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΞ48Ω9Μ-ΟΡΡ 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1753/20-01-2020 Αρ. Αποφ.: 25-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τροποποίησης σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά Δήμου Δράμας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014 – 2020 και MIS 5002930
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΑ3ΠΩ9Μ-9ΟΝ 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2490/28-01-2020 Αρ. Αποφ.: 24-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας και του Δήμου Δράμας, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (πρόσκληση Α.Μ.Θ. 82) και την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ενεργειακές αναβαθμίσεις παιδικών σταθμών Ν.Π. Δήμου Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω28ΖΩ9Μ-7ΗΖ 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2504/28-01-2020 Αρ. Αποφ.: 19-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
α. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δ. Δράμας» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» και β. κάλυψη με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει, στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω5ΨΨΩ9Μ-ΗΤΡ 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2496/28-01-2020 Αρ. Αποφ.: 21-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
α. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δ. Δράμας» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» και β. κάλυψη με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει, στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΠΙΩΩ9Μ-ΟΜΙ 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2495/28-01-2020 Αρ. Αποφ.: 20-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δράμας σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης έργου με τίτλο «Επιδεικτική δράση προώθησης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στην πόλη της Δράμας» στο πλαίσιο υπ’ αριθ. πρωτ. 7017/02.12.2019 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις 2019»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΑ8ΜΩ9Μ-ΒΤ0 07/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2492/28-01-2020, 2902/31-01-2020 Αρ. Αποφ.: 18-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αίτημα για τροποποίηση απόφασης της 617/2017 ΑΠΔΣ περί χρηματοδότησης του Δήμου Δράμας από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος ΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016΄ μέσω των Προγραμμάτων ΄ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ΄ άξονας προτεραιότητας 4 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δράμας για υπογραφή της παράτασης της σύμβασης του παραπάνω χρηματοδοτικού προγράμματος
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΞΥΖΩ9Μ-Δ35 06/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2493/28-01-2020 Αρ. Αποφ.: 22-2020 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ