Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δράμας (ΔΕΥΑΔ)» και επιλογή Περιβαλλοντικού ή Κοινωνικού Φορέα που εκπρόσωπός του θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΞΒΙΩ9Μ-8ΝΔ 08/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 28416/25-09-2019 Αρ. Αποφ.: 391-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης γιορτής «Ονειρούπολη 2019-2020» – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δράμας για την υποβολή όλων των αναγκαίων αιτήσεων για τη χορήγηση όλων των αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΜΕΔΩ9Μ-ΙΥΖ 04/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 25970/6-9-2019 Αρ. Αποφ.: 399-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία « Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ9ΧΜΩ9Μ-ΡΧΕ 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 27784/19-09-2019 Αρ. Αποφ.: 397-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της αριθμ. 714/2018 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου μας για το διάστημα από 01-09-2019 έως 31-12-2019 και συγκρότησης αυτών για το έτος 2020
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω4ΛΗΩ9Μ-251 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 27700/19-09-2019 Αρ. Αποφ.: 426-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 38/2019 γνωμοδότησης – απόφασης της Κοινότητας Δράμας, σχετικά με την διάθεση χρήσης δημοτικού ακινήτου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΦΧΙΩ9Μ-ΓΟΣ 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 27726/19-09-2019 Αρ. Αποφ.: 425-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 36/2019 γνωμοδότησης – απόφασης της Κοινότητας Δράμας, σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ιδίου έτους
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΖΗΟΩ9Μ-ΜΞΖ 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 27723/19-09-2019 Αρ. Αποφ.: 424-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της αριθμ. 674/2018 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 Ν. 3463/2006) για το διάστημα από 01-09-2019 έως 31-12-2019 και ορισμού αυτών για το έτος 2020
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ4ΟΝΩ9Μ-5Γ7 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 27703/19-09-2019 Αρ. Αποφ.: 423-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου επί της Πλατείας επί της οδού Μ. Λιτίτσης Νικοδήμου 9
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΗΑΞΩ9Μ-Φ9Κ 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 27432/17-09-2019 Αρ. Αποφ.: 421-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) σε τρίτο για το έτος 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και β) τη δέσμευση από το σώμα ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας οικονομικού έτους 2020, θα υπάρξει η εγγραφή πίστωσης 240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) στον Κ.Α. 20.6263 για την πληρωμή της παραπάνω δαπάνης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΔΠΘΩ9Μ-7ΦΥ 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 27479/18-09-2019 Αρ. Αποφ.: 420-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 3 της με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8-2-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 474 τ. Β΄/14-02-2018), περί «καθορισμός λεπτομερειών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΡΦΘΩ9Μ-ΓΜ6 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 27358/17-09-2019 Αρ. Αποφ.: 411-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης για το Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κοινωνικό Παντοπωλείο) Δήμου Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΨΤΧ7Ω9Μ-ΖΞ1 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 27356/17-09-2019 Αρ. Αποφ.: 410-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των φιλοζωϊκών σωματείων στην επιτροπή της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 605ΝΩ9Μ-ΤΙ9 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 27278/17-09-2019 Αρ. Αποφ.: 409-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Δράμας με το ακρωνύμιο «ΔΡΑΣΗ»
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 63Γ2Ω9Μ-ΠΓΑ 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 27041/13-09-2019 Αρ. Αποφ.: 408-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός μελών για τη σύσταση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Δράμας για την περίοδο 2019-2023
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ψ36ΘΩ9Μ-0ΡΛ 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 27014/16-09-2019 Αρ. Αποφ.: 407-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή πιστώσεων στις Κοινότητες για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 2020
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΧΩΙΩ9Μ-3ΦΑ 03/10/2019 Αρ. Πρωτ.: 24198/22-08-2019 Αρ. Αποφ.: 400-2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ