Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Δόμησης, για το έτος 2019
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΔΚΙΩ9Μ-ΨΒ9 08/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 37455/07-12-2018 Αρ. Αποφ.: 699-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του τμήματος της εργασίας « Συντήρηση – Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων ( προμήθειες εργασίες)
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΚΜΔΩ9Μ-0ΟΩ 07/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38322/17-12-2018 Αρ. Αποφ.: 748-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τελικής έκθεσης εκκαθάρισης και του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 72Γ8Ω9Μ-ΡΕΡ 07/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 39589/28-12-2018 Αρ. Αποφ.: 730-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Δράμας και Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. έτους 2019 και τροποποίηση πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2018
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω0ΛΚΩ9Μ-775 03/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 37769/11-12-18 Αρ. Αποφ.: 676-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασίας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΚΣΣΩ9Μ-Υ9Φ 03/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38749/19-12-2018 Αρ. Αποφ.: 740-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Α Φάσης & τμήματος Φάσης Ζ (2 μήνες) των Υπηρεσιών διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωσή του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO – εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7ΝΓΙΩ9Μ-ΚΙ8 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38658/19-12-2018 Αρ. Αποφ.: 749-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεσσάρων (4) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΥΩΛΩ9Μ-ΘΓΨ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38710/19-12-2018 Αρ. Αποφ.: 747-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ενός (1) πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 69ΓΠΩ9Μ-ΦΤΗ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38718/19-12-2018 Αρ. Αποφ.: 746-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα για την ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω5Ξ0Ω9Μ-ΓΒΝ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38792/19-12-2018 Αρ. Αποφ.: 745-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής, της επιτροπής παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών , που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας και συγκεκριμένα για την απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: Ω49ΕΩ9Μ-2ΗΒ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38791/19-12-2018 Αρ. Αποφ.: 744-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Δράμας για το μήνα Νοέμβριο
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΓΔΚΩ9Μ-7ΙΙ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38611/18-12-2018 Αρ. Αποφ.: 743-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κίνηση διαδικασίας δημοπράτησης αγροτεμαχίου με αριθμό 262 έκτασης 14.450 τ.μ. σχολικού κλήρου Βαθυλάκου
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: ΩΨ29Ω9Μ-3ΥΠ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38683/19-12-2018 Αρ. Αποφ.: 742-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιβολή προστίμου για διαφημιστική πινακίδα
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 7Δ9ΤΩ9Μ-ΝΤ1 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38516/18-12-2018 Αρ. Αποφ.: 741-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασίας
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6Ψ9ΖΩ9Μ-Β5Κ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38749/19-12-2018 Αρ. Αποφ.: 740-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασίας συντήρησης ανελκυστήρων δημοτικού καταστήματος
Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ΑΔΑ: 6ΧΥΥΩ9Μ-ΑΛΩ 02/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38751/19-12-2018 Αρ. Αποφ.: 739-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ