Αυτοτελές Τμ. Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
image_print

Το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Email
ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Προϊστάμενος/η 2521350689 apapa@dimosdramas.gr
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   2521350687 aptheo@dimosdramas.gr
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   2521350600