Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
image_print

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Διαδικασίες

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ (0-18)

Κριτήρια 

 

Απαιτείται να αναγράφεται στις Γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ότι ο εν δυνάμει δικαιούχος, πάσχει από εγκεφαλική παράλυση. Παρέχεται μέχρι την ηλικία των 18 ετών εφόσον οι δικαιούχοι δεν  εισπράττουν  οικονομική ενίσχυση ως παραπληγικοί/τετραπληγικοί από το Δημόσιο ή  τους Ασφαλιστικούς Φορείς. Από το 18ο έτος και κατόπιν   είναι δυνατόν να παρέχεται από το Δημόσιο ή  τους Ασφαλιστικούς Φορείς σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία των φορέων αυτών  και τη γνωμάτευση των ΚΕΠΑ.

  • Να μην νοσηλεύονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή Κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικά, σε Ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς και η δαπάνη νοσηλείας ή περιθάλψεως τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα.
  • Να διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
  • Να που παρακολουθούν αμιγείς μονάδες ειδικής αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
  • Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς , έστω και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια.
  • Οι Κύπριοι υπήκοοι ελληνικής καταγωγής εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
  • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ΝΔ 4017/59 (ΦΕΚ 246/ Α’ /59) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
  • Δικαιούχοι των οποίων οι γονείς έχουν κριθεί ως ανίκανοι κατά την έννοια των διατάξεων των Ν. 4051/61 και του Β.Δ/τος 669/61.
  • Όσοι κρίνονται δικαιούχοι του επιδόματος των διατάξεων του ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας πολυμελών οικογενειών δια παροχής οικογενειακών επιδομάτων» (ΦΕΚ 76/ Α’ /72).

Πρότυπα Αρχεία:

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
ΚΟΥΠΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2521351126 dkoup@dimosdramas.gr