Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021
image_print