Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο1 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για αναβάθμιση στάσεων”

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print